Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov

Avtorji

  • Kristina Gregorčič Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.04

Ključne besede:

k negativni polarnosti usmerjeni izrazi, izrazi proste izbire, pomenski doseg, alternative, nedoločnost

Povzetek

Prispevek predstavlja osrednje pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov (OPZ). Analiza vzorca iz korpusa Gigafida 2.0 je pokazala, da so OPZ k negativni polarnosti usmerjeni izrazi (NPI) in izrazi proste izbire (IPI). Značilnosti NPI in s tem lastnosti eksistencialnih kvantifikatorjev OPZ dobijo v pomenskem dosegu navzdol monotonih operatorjev. V okoljih, ki niso navzdol monotona, ti zaimki dobijo lastnosti IPI. Če se OPZ nahajajo izven dosega modalnih operatorjev, privzamejo lastnosti univerzalnih kvantifikatorjev in ustvarjajo učinek proste izbire. V dosegu modalnih operatorjev in v nemodalnih okoljih pa se obnašajo kot eksistencialni kvantifikatorji in izražajo dejstvo, da govorec referenta ne pozna ali se mu njegova identiteta ne zdi pomembna. OPZ lahko uvajajo tudi proste oziralne odvisnike – določne izraze, ki opisujejo množice posameznikov ali situacij. Raba tovrstnih odvisnikov je sprejemljiva le, če obstajata najmanj dva potencialna referenta, ki ustrezata opisu v odvisniku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec, Anton, Kolarič, Rudolf, Rupel, Mirko, Šolar, Jakob. 1973. Slovenska slovnica. Ljub- ljana: DZS.

Breznik, Anton. 1934. Slovenska slovnica za srednje šole. Celovec: Družba sv. Mohorja. Cazinkić, Robert. 2000. Oziralni prilastkovi odvisniki. Jezik in slovstvo 46/1–2: 29–40.

Chierchia, Gennaro. 2013. Logic in Grammar: Polarity, Free Choice, and Intervention. Oxford: OUP.

Dayal, Veneeta. 1997. Free Relatives and »Ever«: Identity and Free Choice Readings. V: A. Lawson (ur.). Proceedings of SALT 7. Ithaca, NY: Cornell University. 99–116.

Đukanović, Maja. 2007. Termin nedoločni zaimki v slovenščini in srbščini. V: I. Orel (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Obdobja 24. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. 445–456.

Gabrovšek, Dejan, Žele, Andreja. 2019. Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 67/3: 487–507.

Gabrovšek, Dejan. 2019. Tipologija nestavčnočlenskih nematičnih dopolnil v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 25/2: 83–86. DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.25.2.5

Giannakidou, Anastasia. 1998. Polarity Sensitivity as (Non)Veridical Dependency. Amsterdam: John Benjamins.

Gregorčič, Kristina. 2018. Affective polarity items in Slovene. Magistrska naloga. Ljubljana.

Heim, Irene. 1990. E-Type Pronouns and Donkey Anaphora. Linguistics and Philosophy 13/2: 137–177.

Horn, Laurence R. 2005. Airport ‘86 Revisited: Toward a unified indefinite any. V: G. N. Carlson, F. J. Pelletier (ur.). Reference and Quantification: The Partee Effect. Stanford: CSLI Publications. 179–205.

Huddleston, Rodney D., Pullum, Geoffrey K. 2008. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge, NY: CUP.

Ilc, Gašper. 2019. Aspects of Negation in English and Slovenian. Ljubljana: Znanstvena založba FF.

Janežič, Anton. 1863. Slovenska slovnica za domačo in šolsko rabo. Celovec: [Janez Leon].

Kadmon, Nirit, Landman, Fred. 1993. Any. Linguistics and Philosophy 16/4: 353–422. Ladusaw, William A. 1980. Polarity Sensitivity as Inherent Scope Relations. New York: Garland Publications.

Quirk, Randolph, Greenbaum, Sidney, Leech, Geoffrey, Svartvik, Jan. 1994. A

Comprehensive Grammar of the English Language. New York: Longman.

Toporišič, Jože. 2000. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Prenosi

Objavljeno

10/13/2021 — posodobljeno 03/27/2023

Verzije

Kako citirati

Gregorčič K. (2023). Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 13. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.04 (Original work published 13. oktober 2021)

Številka

Rubrike

Članki