Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme

Avtorji

  • Mojca Žagar Karer
  • Nina Ledinek

DOI:

https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.03

Ključne besede:

terminologija, splošna leksika, terminološki slovar, splošni razlagalni slovar, determinologizacija, uporabniki slovarjev

Povzetek

V prispevku se posvečamo razlikam med terminografskim in leksikografskim delom ter predstavljamo ključne konceptulane predpostavke, v katerih se terminološki in splošni razlagalni slovarji razlikujejo. Podrobneje obravnavamo proces determinologizacije in opozarjamo na nekatere zadrege, s katerimi se srečujemo pri slovarskem opisu leksemov, ki imajo v matičnih strokah status terminov, hkrati pa so se že uveljavili v besedilih, namenjenih splošnim uporabnikom. Pozornost posvečamo tudi dilemam, s katerimi se uporabniki srečujejo pri interpretaciji podatkov v terminoloških in splošnih razlagalnih slovarjih, pri čemer ugotavljamo, da je ključno, da uporabnike ozaveščamo o razlikah med različnimi tipi jezikovnih priročnikov in njihovi vlogi, hkrati pa zagotavljamo, da so informacije v priročnikih, zlasti če so predstavljene na enem mestu, npr. na slovarskem portalu, kolikor je mogoče nedvoumne. V tem smislu predlagamo, da bi imeli slovenski splošni razlagalni slovarji, kot je eSSKJ, poleg normativnih opozoril po potrebi tudi posebna terminološka opozorila, v katerih bi uporabnike opozarjali na pomembne razlike v rabi izhodiščnih terminov v splošnem in strokovnem jeziku in na večja razhajanja med knjižnojezikovno in ožjo terminološko normo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mojca Žagar Karer

ZRC SAZU
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Slovenija

Nina Ledinek

ZRC SAZU
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Slovenija

Literatura

Alberts, Mariëtta. 2001. Lexicography versus Terminography. Lexikos 11: 71–84.

Antia, Bassey E. 2005. Lexicography versus Terminography: Some Practical Reasons for Distinction. Termnet, International Network for Terminology. Na spletu: http://www.termnet.org/downloads/english/projects/IFAP/02_termtrain2005_bassey_confab_lex_ter.pdf (15. 1. 2021).

Bergenholtz, H. John, in Kaufmann, Uwe. 1997. Terminography and Lexicography: A

Critical Survey of Dictionaries from a Single Specialised Field. Hermes, Journal of Linguistics 18: 91–125.

Bowker, Lynne. 2018. Lexicography and terminology. V: P. A. Fuertes-Olivera (ur.) The Routledge Handbook of Lexicography. London in New York: Routledge. 138–151. Bozděchová, Ivana. 2009. Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.

Druckner, Peter. 1993. Post-Capitalist Society. New York: HarperBusiness.

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–. Na spletu: https://fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika (7. 2. 2021).

Felber, Helmut. 1984. Terminology Manual. Paris: Unesco.

Fuertes-Olivera, Pedro A., Tarp, Sven. 2014. Theory and Practice of Specialised Online Dictionaries: Lexicography versus Terminography. Lexicographica. Series Maior 146. Berlin in Boston: de Gruyter.

Geološki terminološki slovar. DOI: https://doi.org/10.3986/978-961-254-468-3. Gledališki terminološki slovar. DOI: https://doi.org/10.3986/978-961-254-466-9.

Gliha Komac, Nataša, idr. 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu: https://fran.si/179/novi-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/ Potrjeni_koncept_NoviSSKJ.pdf. (15. 1. 2021).

Holubová, Václava. 2001. K pojetí determinologizace. V: M. Žemlička (ur.): Termina 2000, Sborník příspěvků z II. konference 1996 a III. konference 2000. Praha a Liberec: Galén a Technická univerzita v Liberci. 157–160.

Horecký, Ján. 1956. Základy slovenskej terminológie. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Horecký, Ján, Buzássyová, Klára, Bosák, Ján idr. 1989. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda.

Jedlička, Alois, Formánková, Věra, Rejmánková, Miloslava. 1970. Základy české stylistiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Jedlička, Alois. 1978. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha: Univerzita Karlova.

Kageura, Kyo. 2015. Terminology and lexicography. V: H. J. Kockaert, F. Steurs (ur.) Handbook of terminology. Volume 1. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 45–59.

Kržišnik, Erika. 2008. Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju. V: A. Perdih (ur.) Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 53–60.

Leder - Mancini, Zvonka, 1984. O nekaterih lingvističnih pogledih na terminološko problematiko. V: F. Pediček (ur.) Terminologija v znanosti: Prispevki k teoriji. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 81–89.

Ledinek, Nina. 2015. Obravnava izhodiščno terminološke leksike v novem slovarju slovenskega knjižnega jezika. V: M. Smolej (ur.) Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 441– 448.

Meyer, Ingrid. 2000. Computer Words in Our Everyday Lives: How are They Interesting forTerminography and Lexicography? V: U. Heid idr. (ur.) Proceedings of the IX EURALEX International Congress. Stuttgart: Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung, Universität Stuttgart. 39–58.

Meyer, Ingrid, Mackintosh, Kristen. 2000: When Terms Move into Our Everyday Lives: An Overwiev of Determinologization. Terminology 6/1. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 111–138.

Nová, Jana. 2018. Terms Embraced by the General Public: How to Cope with Determinologization in the Dictionary? V: Čibej, Jaka idr. (ur.) Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 387–398.

Poštolková, Běla. 1977. K vlivu odborné terminologie na národní jazyk. Slovo a slovesnost 38: 112–120.

Poštolková, Běla. 1980. K specifičnosti významu termínů. Slovo a slovesnost 41: 54–57. Poštolková, Běla. 1984. Odborná a běžná slovní zásoba současné češtiny. Praha: Academia.

Riggs, Fred W. 1989. Terminology and Lexicography: Their Complementarity. International Journal of Lexicography 2: 89–110.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Na spletu:

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2 (7. 2. 2021).

Slovenski medicinski slovar. Na spletu: https://www.termania.net/slovarji/95/slovenski-medicinski-slovar (15. 1.2021).

Vidovič Muha, Ada. 2000. Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Žagar, Mojca. 2005. Determinologizacija (na primeru terminologije fizike). Jezik in slovstvo 50/2: 35–48.

Žagar, Mojca. 2007. Determinologizacija v splošnih in terminoloških slovarjih. V: I. Orel (ur.) Obdobja 24: Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete. 599–609.

Žagar, Mojca. 2015. Ožja terminološka norma in odstopi od pravopisne norme v terminologiji. V: H. Dobrovoljc, T. Verovnik (ur.) Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC. 221–229.

Žagar, Mojca, Fajfar, Tanja. 2015. Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. Jezikoslovni zapiski 21/1: 23–35.

Žagar Karer, Mojca. 2018. Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2: 235–249.

Žele, Andreja. 2004. Stopnje terminologizacije v leksiki (na primerih glagolov). V: M. Humar (ur.) Terminologija v času globalizacije. Ljubljana: Založba ZRC. 77–93.

Prenosi

Objavljeno

10/12/2021

Kako citirati

Žagar Karer, M., & Ledinek, N. (2021). Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 13. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.03

Številka

Rubrike

Članki