Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.03

Ključne besede:

terminologija, splošna leksika, terminološki slovar, splošni razlagalni slovar, determinologizacija, uporabniki slovarjev

Povzetek

V prispevku se posvečamo razlikam med terminografskim in leksikografskim delom ter predstavljamo ključne konceptulane predpostavke, v katerih se terminološki in splošni razlagalni slovarji razlikujejo. Podrobneje obravnavamo proces determinologizacije in opozarjamo na nekatere zadrege, s katerimi se srečujemo pri slovarskem opisu leksemov, ki imajo v matičnih strokah status terminov, hkrati pa so se že uveljavili v besedilih, namenjenih splošnim uporabnikom. Pozornost posvečamo tudi dilemam, s katerimi se uporabniki srečujejo pri interpretaciji podatkov v terminoloških in splošnih razlagalnih slovarjih, pri čemer ugotavljamo, da je ključno, da uporabnike ozaveščamo o razlikah med različnimi tipi jezikovnih priročnikov in njihovi vlogi, hkrati pa zagotavljamo, da so informacije v priročnikih, zlasti če so predstavljene na enem mestu, npr. na slovarskem portalu, kolikor je mogoče nedvoumne. V tem smislu predlagamo, da bi imeli slovenski splošni razlagalni slovarji, kot je eSSKJ, poleg normativnih opozoril po potrebi tudi posebna terminološka opozorila, v katerih bi uporabnike opozarjali na pomembne razlike v rabi izhodiščnih terminov v splošnem in strokovnem jeziku in na večja razhajanja med knjižnojezikovno in ožjo terminološko normo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alberts, Mariëtta. 2001. Lexicography versus Terminography. Lexikos 11: 71–84.

Antia, Bassey E. 2005. Lexicography versus Terminography: Some Practical Reasons for Distinction. Termnet, International Network for Terminology. Na spletu: http://www.termnet.org/downloads/english/projects/IFAP/02_termtrain2005_bassey_confab_lex_ter.pdf (15. 1. 2021).

Bergenholtz, H. John, in Kaufmann, Uwe. 1997. Terminography and Lexicography: A

Critical Survey of Dictionaries from a Single Specialised Field. Hermes, Journal of Linguistics 18: 91–125.

Bowker, Lynne. 2018. Lexicography and terminology. V: P. A. Fuertes-Olivera (ur.) The Routledge Handbook of Lexicography. London in New York: Routledge. 138–151. Bozděchová, Ivana. 2009. Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.

Druckner, Peter. 1993. Post-Capitalist Society. New York: HarperBusiness.

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–. Na spletu: https://fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika (7. 2. 2021).

Felber, Helmut. 1984. Terminology Manual. Paris: Unesco.

Fuertes-Olivera, Pedro A., Tarp, Sven. 2014. Theory and Practice of Specialised Online Dictionaries: Lexicography versus Terminography. Lexicographica. Series Maior 146. Berlin in Boston: de Gruyter.

Geološki terminološki slovar. DOI: https://doi.org/10.3986/978-961-254-468-3. Gledališki terminološki slovar. DOI: https://doi.org/10.3986/978-961-254-466-9.

Gliha Komac, Nataša, idr. 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu: https://fran.si/179/novi-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/ Potrjeni_koncept_NoviSSKJ.pdf. (15. 1. 2021).

Holubová, Václava. 2001. K pojetí determinologizace. V: M. Žemlička (ur.): Termina 2000, Sborník příspěvků z II. konference 1996 a III. konference 2000. Praha a Liberec: Galén a Technická univerzita v Liberci. 157–160.

Horecký, Ján. 1956. Základy slovenskej terminológie. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Horecký, Ján, Buzássyová, Klára, Bosák, Ján idr. 1989. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda.

Jedlička, Alois, Formánková, Věra, Rejmánková, Miloslava. 1970. Základy české stylistiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Jedlička, Alois. 1978. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha: Univerzita Karlova.

Kageura, Kyo. 2015. Terminology and lexicography. V: H. J. Kockaert, F. Steurs (ur.) Handbook of terminology. Volume 1. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 45–59.

Kržišnik, Erika. 2008. Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju. V: A. Perdih (ur.) Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 53–60.

Leder - Mancini, Zvonka, 1984. O nekaterih lingvističnih pogledih na terminološko problematiko. V: F. Pediček (ur.) Terminologija v znanosti: Prispevki k teoriji. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 81–89.

Ledinek, Nina. 2015. Obravnava izhodiščno terminološke leksike v novem slovarju slovenskega knjižnega jezika. V: M. Smolej (ur.) Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 441– 448.

Meyer, Ingrid. 2000. Computer Words in Our Everyday Lives: How are They Interesting forTerminography and Lexicography? V: U. Heid idr. (ur.) Proceedings of the IX EURALEX International Congress. Stuttgart: Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung, Universität Stuttgart. 39–58.

Meyer, Ingrid, Mackintosh, Kristen. 2000: When Terms Move into Our Everyday Lives: An Overwiev of Determinologization. Terminology 6/1. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 111–138.

Nová, Jana. 2018. Terms Embraced by the General Public: How to Cope with Determinologization in the Dictionary? V: Čibej, Jaka idr. (ur.) Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 387–398.

Poštolková, Běla. 1977. K vlivu odborné terminologie na národní jazyk. Slovo a slovesnost 38: 112–120.

Poštolková, Běla. 1980. K specifičnosti významu termínů. Slovo a slovesnost 41: 54–57. Poštolková, Běla. 1984. Odborná a běžná slovní zásoba současné češtiny. Praha: Academia.

Riggs, Fred W. 1989. Terminology and Lexicography: Their Complementarity. International Journal of Lexicography 2: 89–110.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Na spletu:

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2 (7. 2. 2021).

Slovenski medicinski slovar. Na spletu: https://www.termania.net/slovarji/95/slovenski-medicinski-slovar (15. 1.2021).

Vidovič Muha, Ada. 2000. Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Žagar, Mojca. 2005. Determinologizacija (na primeru terminologije fizike). Jezik in slovstvo 50/2: 35–48.

Žagar, Mojca. 2007. Determinologizacija v splošnih in terminoloških slovarjih. V: I. Orel (ur.) Obdobja 24: Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete. 599–609.

Žagar, Mojca. 2015. Ožja terminološka norma in odstopi od pravopisne norme v terminologiji. V: H. Dobrovoljc, T. Verovnik (ur.) Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC. 221–229.

Žagar, Mojca, Fajfar, Tanja. 2015. Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. Jezikoslovni zapiski 21/1: 23–35.

Žagar Karer, Mojca. 2018. Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2: 235–249.

Žele, Andreja. 2004. Stopnje terminologizacije v leksiki (na primerih glagolov). V: M. Humar (ur.) Terminologija v času globalizacije. Ljubljana: Založba ZRC. 77–93.

Prenosi

Objavljeno

10/12/2021 — posodobljeno 03/27/2023

Verzije

Kako citirati

Žagar Karer, M., & Ledinek, N. (2023). Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 13. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.03 (Original work published 12. oktober 2021)

Številka

Rubrike

Članki