Razmišljanja ob starejših romanizmih v slovenščini in drugih južnoslovanskih jezikih (2. del)

  • Agata Šega
Ključne besede: izposojenke, romanizmi, južna slovenščina, slovenščina, makedonščina, bolgarščina, praromanščina

Povzetek

Prispevek prinaša primerjavo romanskih predlog za starejše romanizme na makedonsko-bolgarskem govornem področju in v slovenščini, in poskuša pokazati, da na obeh jezikovnih področjih izposojenke, ki so bile prevzete še v praslovanski dobi, običajno spadajo v fond starejših romanizmov, ki jih poznajo tudi drugi južnoslovanski jeziki, večinoma pa tudi slovenščina.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BER = Vladimir Georgiev idr., Bălgarski etimologičen rečnik 1–7, Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1971–2013.
Bezlaj 1961 = France Bezlaj, Die vorslavischen Schichten im slovenischen Namen- und Wortschatz, v: VI. Internationaler Kongress für Namenforschung, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1961, 148–153.
Birken-Silverman 1992/93 = Gabriele Birken-Silverman, Aufgaben und Probleme eines Wörterbuchs der Latinismen in den Balkansprachen, Balkan-Archiv 17–18 (1992/93), 91–104.
Boček 2010 = Vít Boček, Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycíh, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
Boček 2014 = Vít Boček, Praslovanština a jazykový kontakt, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.
Crevatin – Russi 1976 = Franco Crevatin – Ludmila Russi, »Interferenze linguistiche slavo-venete nella terminologia botanica in Istria«, v: Aree lessicali: Atti del X Convegno per gli Studi dialettali Italiani (Firenze, 22-26 Ottobre, 1973), Pisa: Pacini, 1976, 193–205.
DER = Alexandru Cioranescu, Dicționarul etimologic al limbii române, București: Editura SAECULUM I. O., s. a. (Prevod dela: Alejandro Cioranescu, Diccionario etimológico rumano, Tenerife: Universidad de La Laguna, 1954–1966.)
ERHSJ = Petar Skok, Etimologijski riječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1–4, Zagreb: JAZU, 1971–1974.
ESSJ = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU – Mladinska knjiga, 1976–2005.
EWSS = Fran Miklošič, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien: Wilhelm Braumüller, 1886. (Reprint: Philo Press, Amsterdam, 1970.)
Furlan 2009 = Metka Furlan, O Alasijevi glosi ſacne: južnoslovanski romanizem*žakъnъ tudi v slovenščini, Slavistična revija 57.3 (2009), 415–521.
Grad 1982 = Anton Grad, Ljubljana, Lubiana < *Alluviana?, Scritti linguistici in onore di G. B. Pellegrini 2, Pisa: Pacini, 1982, 973–977.
Grafenauer 1969 = Bogo Grafenauer, Die Kontinuitätsfragen in der Geschichte des altkarantanischen Raumes, Alpes orientales (Ljubljana) 5 (1969), 55–85.
Ligorio 2014 = Orsat Ligorio, Problem leksičke stratifikacije u adriatistici: doktorski rad, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2014. (Tipkopis.)
Logar 1965 =Tine Logar, O nastanku slovenskih narečij, Jezik in slovstvo, 10.1 (1965), 2–6.
LPSL = Fran Miklošič, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Vindobonae: Guilelmus Braumueller, 1862–1865.
Maver 1950 = Giovanni Maver, Kanata: explication du mot, Slavistična revija 3–4 (1950), 308–312.
Mihăescu 1978 = Haralambie Mihăescu, La langue latine dans le sud-est de l’Europe, București: Editura Academiei – Paris: Les Belles Lettres, 1978.
Muljačić 1964 = Žarko Muljačić, Kanata, Linguistica (Ljubljana) 6 (1994), 91–94.
Petkanov 1965 = Ivan Petkanov, Les éléments romans dans les langues balkaniques, v: Actes du Xe Congrès international de Linguistique et Philologie Romanes (Strasbourg, 1962) 3, Paris: Kliencksieck, 1965, 1159–1176.
Petkanov 1970 = Ivan Petkanov, Intorno ad alcuni elementi lessicali del latino ignoti al (daco)romeno, v: Actele celui de al XII-lea congres internațional de lingvistică și filologie romanică 1, București: Editura academiei republicii socialiste România, 1970, 1026–1030.
Plet. = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1894–95: elektronska izdaja, Ljubljana: Založba ZRC, 2006.
Popović 1956 = Ivan Popović, Zur Substitution des fremden f im Serbokroatischen, Zeitschrift für Slavische Philologie 24 (1956), 32–47.
REW = Wilhelm Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 31935 (reprint: 1992).
RMJ = Blaže Koneski idr., Rečnik na makedonskiot jazik so srpskohrvatski tolkuvanja 1–3, Skopje: Institut za makedonski jazik »Krste Misirkov« – Univerzitetska pečatnica, 1961–1966.
Rocchi 1990 = Luciano Rocchi, Latinismi e romanismi antichi nelle lingue slave meridionali, Udine: Campanotto Editore, 1990.
SES = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: SAZU – Državna založba Slovenije, 1994.
Šega 1996 = Agata Šega, Starejši latinski in romanski jezikovni fond v slovenščini: magistrsko delo, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996. (Tipkopis.)
Šega 1998 = Agata Šega (1998), Contributo alla conoscenza dei latinismi e romanismi antichi in sloveno, Linguistica (Ljubljana) 38.2 (1998), 63–85.
Šega 2000 = Agata Šega, Methoden der Erforschung älterer Lehnwörter romanischer Herkunft im Slowenischen, v: Irena Kovačič idr. (ur.), Linguistics and Language Studies: exploring language from different perspectives, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2000, 160–169.
Šega 2003 = Agata Šega, Neka zapažanja u vezi sa sudbinom latinskih osnova za starije latinizme i romanizme u bugarskom i slovenskom jeziku, Naučni trudove: filologija (Plovdiv) 41.1 (2003), 39–47.
Šega 2006 = Agata Šega, Starejši romanizmi in latinizmi v slovenščini: doktorska disertacija, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2006. (Tipkopis.)
Šega 2010 = Agata Šega, La distribution spatiale des anciens romanismes en slovène, Actes du XXVe Congrès international de linguistique et de philologie romanes : Innsbruck, 3-7 septembre 2007 1, Berlin – New York: de Gruyter, 2010, 411–420.
Šega 2012 = Agata Šega, Razmišljanja ob starejših romanizmih v slovenščini in drugih južnoslovanskih jezikih (1. del), Jezikoslovni zapiski, 18.1 (2012), 27–45.
Torkar 2007 = O neprepoznanih ali napačno prepoznanih slovanskih antroponimih v slovenskih zemljepisnih imenih: Čadrg, Litija, Trebija, Ljubija, Ljubljana, Biljana, Folia onomastica Croatica 16 (2007), 257–273.
Trummer 1998 = Manfred Trummer, Südosteuropäische Sprachen und Romanisch, Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) VII, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1998, 134–184.
Vinja 1998–2004 = Vojmir Vinja, Jadranske etimologije 1–3, Zagreb: HAZU – Školska knjiga, 1998–2004.
Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
1.
Šega A. Razmišljanja ob starejših romanizmih v slovenščini in drugih južnoslovanskih jezikih (2. del). JZ [Internet]. 11. november 2020. [citirano 27. oktober 2021.];26(2):75-0. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/9291
Rubrike
Razprave in članki