Razmišljanje ob prevzemanju imen iz korejščine

  • Rok Dovjak
Ključne besede: transkripcija, transliteracija, latinizacija in podomačevanje, izvirni izgovor, tradicija, zvenečnost in pridih, globina zapisa, korejščina

Povzetek

Zaradi odmevnosti severnokorejske politike ter južnokorejske gospodarske moči in vse večje prisotnosti njene popularne kulture (filmi, glasba) v svetu lahko tudi v Sloveniji pričakujemo več zanimanja za korejski jezik in kulturo. Kako zapisovati korejska imena in pojme, da bi jih brali približno skladno z izvirno izreko in bi bili hkrati čim bolj prepoznavni? Zaradi več specifičnih dejavnikov se zdi obravnava korejščine smiselna kot spodbuda in model za druge jezike pri celostni razpravi o prevzemanju sploh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahn 2009 = Sang‑Cheol Ahn, Korean Phonology, Saffron Korean Linguistic Series, Seoul: Kyung Hee University, 2009.

Bavčar 2002 = Julijana Bavčar, Nogomet in pravopis, Književni listi (priloga Dela) 44 (2002), št 63 (18. 3.), 3.

Campbell 1996 = Mike Campbell, Korean Name, Behind the Name: the etymology and history of first names, 1996, https://www.behindthename.com/names/usage/korean (dostop 9. 3. 2020).

Chosunilbo 2000 = [Editorial] Romanizing Korean, Opinion, Chosun Media, The Chosunilbo, 4. 7. 2000, http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2000/07/04/2000070461493.html (dostop 30. 1. 2018).

Chosunilbo 2011 = Revised Romanization Gains Global Support, National/Polics, Chosun Media, The Chosunilbo, 16. 5. 2011, http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/05/16/2011051601129.html (dostop 30. 1. 2018).

Chosunilbo 2018 = Korean‑American Anchor to Broadcast Pyeongchang Olympics for NBC, Sports, Chosun Media, The Chosunilbo, 5. 1. 2018, http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2018/01/05/2018010500980.html (dostop 30. 1. 2018).

Dovjak 2019 = Rok Dovjak, Citatne prvine v sodobni brani slovenščini, v: Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest, ur. Hotimir Tivadar, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Obdobja 38), 179–186.

Fouser 1999 = Robert J. Fouser, Nationalism and Globalism in Transliteration Systems: Romanization Debates in Korea, Language Research Seoul 35 (l999), 151–177, http://s‑space.snu.ac.kr/ bitstream/10371/90818/1/6.%20Nationalism%20and%20Globalism%20in%20Transliteration%20System%20%20Romanization%20Debates%20in%20Korea.pdf (dostop 30. 1. 2018).

Gim 2007 = Sheon-gi Gim, Phonetics of Korean, 2007.

Holstein 1999 = John Holstein, The McCune‑Reischauer Romanization System for Korean, Transactions: Royal Asiatic Society 74 (1999), 1–19.

Kim 1987 = Nam‑Kil Kim, Korean, v: The world’s major languages, ur. Bernard Comrie, London – Sydney: Croom Helm, 1987, 881–898.

Kim 2020 = Sehhyeong Kim, S. Korea Temporarily Bans Cruise Ships from Entering Ports, TBS, 10. 2. 2020, http://tbs.seoul.kr/eFm/newsView.do?typ_800=N&idx_800=2384367&seq_800= (dostop 9. 3. 2020).

Ladner 2018 = Mimsie Ladner, The 9 Most Beautiful Korean Names and What They Mean, Culture Trip, 17. 4. 2018, https://theculturetrip.com/asia/south‑korea/articles/the‑9‑most‑beautiful‑korean‑names‑and‑what‑they‑mean/ (dostop 9. 3. 2020).

Lee – Ramsey 2000 = Iksop Lee – S. Robert Ramsey, The Korean language, Albany: State University of New York Press, 2000, https://books.google.si/books?id=NN‑yIdLOkCoC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (dostop 9. 3. 2020).

Lee idr. 2012 = Yuri Lee, Soyoon Kim, Ganglip Kim, Ethical Assessment of Nation Health Insurance System of Korea, Asia-Pacific Journal of Public Health 24.5 (2012), 872–879, https://www.researchgate.net/scientific‑contributions/2001987450_Ganglip_Kim (dostop 9. 3. 2020).

Leksikon CZ 1994 = Leksikon Cankarjeve založbe, ur. Ksenija Dolinar – Seta Knop, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1994.

Leksikon CZ 2006 = Leksikon Sova, ur. Maja Ogrizek Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006.

LinkedIn = https://kr.linkedin.com/in/ganglip‑kim‑2b151616 (dostop 9. 3. 2020).

Michishita 2010 = Narushige Michishita, North Korea’s Military‑Diplomatic Campaigns: 1966–2008, London – New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2010.

McCune – Reischauer 1939 = George McCune – Edwin Reischauer, The Romanization of the Korean Language Based upon Its Phonetic Structure, Transactions of the Korea Branch of the Royal Asiatic Society, 1939, 1–55.

NIKL 2015 = Romanization of Korean: National Institute of Korean Language, 2015, https://www. korean.go.kr/front_eng/roman/roman_01.do (dostop 9. 3. 2020).

Noh 2020 = Noh Ji‑won, S. Korea to ban entry for non‑Korean ship passengers, Hankyoreh (hani. co.kr), 20. 2. 2020, http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/929027.html (dostop 9. 3. 2020).

Omerza 1970 = Zdravko Omerza, Uporabna fonetika, Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1970.

Park 2020 = Park Hyun‑jung, S. Korea to divide roles for different health institutions amid coronavirus outbreak, Hankyoreh (hani.co.kr), 19. 2. 2020, http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_na-

tional/928887.html (dostop 9. 3. 2020).

Petrovčič 2009 = Mateja Petrovčič, Predlogi za zapisovanje in pregibanje besed iz kitajskega jezika,

Azijske in afriške študije 18.2 (2009), 15–24.

Pogačnik 2012 = Aleš Pogačnik, Glasovno domačenje lastnih imen nelatiničnih pisav, v: Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih, ur. Nataša Jakop – Helena Dobrovoljc, Ljubljana: Založba ZRC, 2012, 73–83.

Pravidla 1993 = Zdeněk Hlausa idr., Pravidla českého pravopisu: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Praha: Academia, 1993.

Predlog PK 2018 = Marta Kocjan Barle idr., Predlog za zapis in izgovor korejskih imen, 7. 2. 2018, http://pravopisna‑komisija.sazu.si/Priporo%C4%8Dila.aspx (dostop 8. 2. 2018).

RSK 2011 = Romanization Syszem for Korean, BGN/PCGN 2011 Agreement, 2011, https://www. gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/501589/ROMANIZATION_ SYSTEM_FOR_KOREAN‑_MOCT_for_ROK.pdf (dostop 30. 1. 2018).

Rugelj – Štefančič jr. 2006 = Samo Rugelj – Marcel Štefančič jr., Stari, kje je film?: zgodba o korejskem filmskem čudežu, Ljubljana: UMco, 2006 (Premiera 58).

Sohn 2001 = Ho‑Min Sohn, The Korean Language, Cambridge: Cambridge Press, 2001 (Cambridge language surveys).

SP 1962 = Slovenski pravopis, Ljubljana: DZS, 1992.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Šuštaršič 1990 = Rastislav Šuštaršič, Fonološko prilagajanaje soglasnikov v angleških slovarskih enotah, prevzetih v slovenščino, Slavistična revija 38.2 (1990), 141–156.

Um 2002 = Yongnam Um, An ordering paradox as constraint interaction: alternation of n and l in Korean, Studies in Phonetics, Phonology anf Morphology, Iksan: Wonkwang Univeristy, 2002, 1–23, http://roa.rutgers.edu/files/602‑0503/602‑0503‑UM‑0‑0.PDF (dostop 9. 3. 2020).

Unesco = Unesco: Korean Hangul alphabet inspires artwork to celebrate International Literacy Day, https://en.unesco.org/news/korean‑hangul‑alphabet‑inspires‑artwork‑celebrate‑international‑literacy‑day?language=en (dostop 30. 1. 2018).

VSL 2005 = Veliki splošni leksikon: e-izdaja, ur. Aleš Pogačnik, Ljubljana: DZS, 2005.

WHO 2017 = First WHO Global Ministerial Conference on Ending TB: Conference Proceedings, WHO, 2017, https://www.who.int/tb/ministerial_conference_proceedings/en/index12.html (dostop 9. 3. 2020).

Young 2020 = Jung Young, Government, Daegu General Citizen Corona 19 Training Rate 9~10% ..., Engnews24, 10. 2. 2020, https://engnews24h.com/government‑daegu‑general‑citizen‑corona‑19‑training‑rate‑9‑10/ (dostop 9. 3. 2020).

Yu Cho – Iverson 1997 = Young‑mee Yu Cho – Gregory K. Iverson, Korean Phonology in the Late Twentieth Century, Language Research 33.4 (1997), 678–735.

Yu Cho 2016 = Young‑mee Yu Cho, Korean Phonetics and Phonology, Oxford Research Enciklopedias: Linguistics, 2016, https://oxfordre.com/linguistics/view/10.1093/acrefore/9780199384655.001.0001/acrefore‑9780199384655‑e‑176?rskey=0JXg07&result=2 (dostop 9. 3. 2020).

Ziraldo – Krofič 2013 = Iva Ziraldo – Jasmina Krofič, Problematika latiniziranja hangeula v slovenščino, Acta Linguistica Asiatica 3.3 (2013), 71–84.

Objavljeno
2020-04-04
Kako citirati
1.
Dovjak R. Razmišljanje ob prevzemanju imen iz korejščine. JZ [Internet]. 4. april 2020. [citirano 7. december 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8563
Rubrike
Razprave in članki