Slovar zvonjenja in pritrkavanja – terminološki slovar kulturnega konteksta

  • Ljudmila Bokal
Ključne besede: zvonjenje, pritrkavanje, variacija, narečni termin, sociolingvistika

Povzetek

Prispevek na podlagi Slovarja zvonjenja in pritrkavanja (2017) načenja vprašanje zasnove terminoloških slovarjev, ki so odraz kulturnega konteksta. Ta se izkazuje z narečnimi termini in z variacijami, uvedenimi v slovarske sestavke, kar je novost pri obdelavi terminov v terminoloških slovarjih. Terminološka naravnanost slovarja izhaja iz heterogenosti strok, ki jih vsebuje zvonoslovje, in iz notranje specializacije terminov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2019 = Kozma Ahačič, Strah, pogum in pouk slovenščine, Delo 2019 (13. 3.), 7.

Bokal 2015 = Ljudmila Bokal, Stroka kot terminografsko izhodišče (ob primeru klekljarske terminologije), Jezikoslovni zapiski 21.1 (2015), 37–50.

Bokal 2016 = Ljudmila Bokal, Razlikovalne značilnosti strok z jezikovnega stališča, Jezikoslovni zapiski 22.2 (2016), 61–77.

Bokal 2018 = Ljudmila Bokal, Vsebinska in jezikovna razčlenitev napisov na zvonovih: ob izidu Slovarja zvonjenja in pritrkavanja, Mohorjev koledar 2019, Celje – Ljubljana, 2018, 66–69.

Fajfar 2017 = Terminologija v Evropski uniji, ur. Tanja Fajfar – Mojca Žagar Karer, 2017, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Lingua Slovenica 9).

Košmrlj-Levačič 2007 = Borislava Košmrlj‑Levačič, O terminih z vidika terminografske prakse, v: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, ur. Irena Orel, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007 (Obdobja 24), 583–598.

Kovačič 2012 = Mojca Kovačič, Pa se sliš …: pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Folkloristika 5).

Medmrežje 1 = Nihajni čas, https://sl.wikipedia.org/wiki/Nihajni_%C4%8Das (dostop 5. 11. 2019).

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe, zbirka Sopotnik).

Trebar 2014 = Blaž Trebar, Terminološka načela in oblikoslovno‑skladenjske terminološke variacije, Jezikoslovni zapiski 20.2 (2014), 107–123.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Vintar 2008 = Špela Vintar, Terminologija: terminološka veda in računalniško podprta terminografija, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – Oddelek za prevajalstvo, 2008.

Objavljeno
2020-04-04
Kako citirati
1.
Bokal L. Slovar zvonjenja in pritrkavanja – terminološki slovar kulturnega konteksta. JZ [Internet]. 4. april 2020. [citirano 30. november 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8560
Rubrike
Razprave in članki