Zakaj se prebivalcem Bertokov pravi Bertošani?

  • Metka Furlan
Ključne besede: prebivalsko ime, toponim, Bertoki/Bertocchi, onomastično besedotvorje, jezikovna interferenca, dvojezično območje, slovenščina, italijanščina, fonetika, narečje

Povzetek

V prispevku se prebivalsko ime dvojezičnega slovensko‑italijanskega kraja Bertoki/Bertocchi, tj. Bertošan(i) s š in ne č, razlaga s slovensko narečno varianto krajevnega imena Brtohi ‘Bertoki’, v kateri je h iz k nastal v slovenskem istrskem narečnem razvoju v antroponimu Bertok italijanskega izvora iz Bertocco

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bertoša 2002 = Slaven Bertoša, Neka obilježja matičnih knjiga grada Pula s osvrtom na prezimena sjeverne Istre (XVII.‒XIX. stoljeće), Buzetski zbornik 28 (2002), 73–93.

Bezlaj ESSJ = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I: A–J (1976); II: K–O (1982); III: P–S (1995), dopolnila in uredila Marko Snoj – Metka Furlan; IV: Š–Ž (2005), avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, uredila Marko Snoj – Metka Furlan; V: Kazala (2007), izdelala Marko Snoj – Simona Klemenčič, Ljubljana: Mladinska knjiga, Založba ZRC.

Cigale 1860 = Matej Cigale, Deutsch-slovenisches Wörterbuch I–II, Laibach, 1860.

Čop 1983 = Dušan Čop, Imenoslovje zgornjesavskih dolin: disertacija, Ljubljana 1983. – Tipkopis.

Doria 1987 = Mario Doria, Grande dizionario del dialetto triestino storico etimologico fraseologico, Trieste: Edizioni Il Meridiano, 1987.

DT 2011 = Barbara Cinausero Hofer – Ermanno Dentesano con la collaborazione di Enos Costantini – Maurizio Puntin, Dizionario toponomastico: etimologia, corografia, citazioni storiche, bibliografia dei nomi di luogo del Friuli storico e della provincia di Trieste, Palmanova: Ribis, 2011.

Erzetič 2007 = Edvard Erzetič, Slovar narečnih, etimoloških in toponomastičnih izrazov v vasi Gradno in Višnjevik v Brdih, Škofja Loka, 22007.

ESSJ → Bezlaj ESSJ

Furlan 2011 = Metka Furlan, O nastanku slovenskih parov tipa žrd : žrk, v: Globinska moč besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob 80‑letnici, ur. Marko Jesenšek, Bielsko‑Biała idr.: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011, 46–55.

Grafenauer 1923 = Ivan Grafenauer, Naglas v nemških izposojenkah v slovenščini, Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede v Ljubljani I (1923), 358391.

Gravisi 2015 = Gianandrea de Gravisi, Scritti editi, a cura di Michele Grison, Piran/Pirano: Società di studi storici e geografici, Pirano/Društvo za zgodovinske in geografske študije, Piran, 2015 (Fonti e studi per la storia dell’Adriatico orientale).

Gutsman 1789 = Ožbalt Gutsman, Deutsch-windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschten windischen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abstammenden Wörter, Klagenfurt, 1789. ‒ Obrnjeno izdajo slovarja je izdelal Ludwig Karničar in je leta 1999 v Gradcu izšla kot 3. zvezek serije Slowenistische Forschungsberichte.

Houtzagers 1985 = Hanneke P. Houtzagers, The Čakavian dialect of Orlec on the island of Cres, Amsterdam: Rodopi, 1985.

Jakomin 1995 = Dušan Jakomin, Narečni slovar Sv. Antona pri Kopru, Trst: Škedenjski etnografski muzej, 1995.

Jurišić 1973 = Balež Jurišić, Rječnik govora otoka Vrgade II: rječnik, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1973.

Kastelec ‒ Vorenc = Jože Stabej, Slovensko‑latinski slovar: po Matija Katelec ‒ Gregor Vorenc, Dic‑ tionarium Latino‑Carniolicum (1680‒1710), Ljubljana: ZRC SAZU, 1997 (Slovarji).

KL LRS 1954 = Krajevni leksikon Ljudske republike Slovenije: okraj Koper, Ljubljana: Uradni list LRS, 1954.

Kladnik idr. 2014 = Drago Kladnik – Primož Pipan – Primož Gašperič, Poimenovanja Piranskega zaliva, Ljubljana: Založba ZRC, 2014.

KLS 1968 = Krajevni leksikon Slovenije 1: zahodni del Slovenije, s sodelovanjem Franceta Planine in Živka Šifrerja pripravil in uredil Roman Savnik, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968.

Kos 1950 = Milko Kos, O starejši slovanski kolonizaciji v Istri, Razprave razreda za zgodovino in društvene vede SAZU 1 (1950), 49–82.

LP SRH 1976 = Leksik prezimena Socijalističke republike Hrvatske, Zagreb: Matica hrvatska, 1976.

Pucer 2005 = Alberto Pucer, Popotovanje po Slovenski Istri, Koper: Liber, 2005.

Rajšp 1997 = Vincenc Rajšp, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763‒1787 (1804) 3: opisi, karte, vodja projekta, toponimija sekcij, indeks, redakcija Vincenc Rajšp, Ljubljana: ZRC SAZU – Arhiv Republike Slovenije, 1997.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, : Učiteljska tiskarna, 1924.

Ramovš 1950 = Fran Ramovš, Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov, Slavistična revija 3.1–2 (1950), 16–23.

Rohlfs 1969 = Gerhard Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti: sintassi e formazione delle parole, traduzione di Temistocle Franceschi – Maria Caciagli Fancelli, Torino: Giulio Einaudi, 1969.

Rosamani 1990 = Enrico Rosamani, Vocabolario giuliano dei dialetti parlati nella regione Giuliano-Dalmata quale essa era stata costituita di comune accordo tra i due stati interessati nel convegno di Rapallo del 12‑XII‑1920, Trieste: Lint, 1990.

SKI 1985 = Slovenska krajevna imena, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985.

Skok 1971‒1974 = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1971–1974.

SLA = Gradivo za Slovenski lingvistični atlas, Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana.

SLA 2.1 = Slovenski lingvistični atlas 2.1: kmetija, ur. Jožica Škofic – Mojca Horvat – Karmen Kenda‑Jež, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Slovenci 2005 = Slovenci v Laškem: cenni storici sulla comunità slovena nel Monfalcone, ur. Vlado Klemše, Monfalcone: SKŠRD Tržič, 2005.

Snoj 2009 = Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana: Modrijan – Založba ZRC, 2009.

SP = Słownik prasłoviański I, Wrocław idr.: Polska Akademia Nauk, 1974.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, 2001.

Striedter-Temps 1958 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Serbokroatischen, Wiesbaden: In Kommission bei Otto Harrassowitz, 1958.

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Wiesbaden: In Kommission bei Otto Harrassowitz, 1963.

Štrekelj 1887 = Karl Štrekelj, Morphologie des Görzer Mittelkarstdialektes mit besonderer Berücksichtigung der Betonungsverhältnisse, Wien: In Comission bei Carl Gerold’s Sohn, 1887.

Šturm 1927 = Franc Šturm, Refleksi romanskih palataliziranih konzonantov v slovenskih izposojenkah, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 6 (1927), 45–69.

Todorović 2015 = Suzana Todorović, Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra: Boršt, Krkavče, Tinjan, Koper: Libris, 2015.

Todorović 2016 = Suzana Todorović, Narečje v Kopru, Izoli in Piranu, Koper: Libris, 2016.

Todorović 2017 = Suzana Todorović, Narečna raznolikost v okolici Kopra: Dekani, Hrvatini, Škofije, Koper: Libris, 2017.

Todorović 2018a = Suzana Todorović, Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem: Bertoki, Puče, Sveti Anton, Koper: Libris, 2018.

Todorović 2018b = Suzana Todorović, Slovensko narečno gradivo kraja Bertoki/Bertocchi. ‒ Neobjavljeno gradivo.

Todorović – Koštiál 2014 = Suzana Todorović – Rožana Koštiál, Narečno besedje piranskega podeželja: Nova vas nad Dragonjo, Padna, Sveti Peter, Koper: Založba Annales, 2014.

ZSSP 1974 = Začasni slovar slovenskih priimkov, odgovorni redaktor akademik France Bezlaj, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik, Etimološko‑onomastična sekcija, 1974.

Objavljeno
2020-04-04
Kako citirati
1.
Furlan M. Zakaj se prebivalcem Bertokov pravi Bertošani?. JZ [Internet]. 4. april 2020. [citirano 30. november 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8558
Rubrike
Razprave in članki