Osobliwości czasu przeszłego gwarowego czasownika być na podstawie danych korpusowych

  • Helena Grochola-Szczepanek Instytut Języka Polskiego PAN ul. Rozdroże 21 d/29 PL-30-361 Kraków
Ključne besede: pretekli čas, glagol, narečje, korpusni podatki

Povzetek

Značilnosti preteklika spiškega narečnega glagola być ‘biti’ na osnovi korpusnih podatkov

Prispevek obravnava kategorijo preteklega časa glagola być ‘biti’ v spiškem narečju. Izsledki izhajajo iz gradiva za Spiški narečni korpus. Glagolska spregatev je v narečju drugačna kot v splošni poljščini. Ohranile so se arhaične oblike tipa byłechjech byłmy byli. Navedeni so podatki o številu pojavitev vseh oblik v korpusu. Izbrani primeri so prikazani v širšem kontekstu, skupaj z metapodatki. Predstavljene so tudi možnosti uporabe elektronskega korpusa za morfološke in sociolingvistične raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AJPP 1934 = Mieczysław Małecki – Kazimierz Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia 1: 500 map, 2: wstęp, objaśnienia, wykazy wyrazów, Kraków: PAU, 1934.

Ananieva 1995 = Natalia Ananiewa, Fleksja czasownika w gwarze wsi Maćkowce i Szaróweczka na Podolu, Studia polszczyzny kresowej 8 (1995), 51–61.

Cechosz 2001 = Iwona Cechosz, Polska gwara wsi Oleszkowiec na Podolu: fleksja imienna i werbalna, Kraków: DWN, 2001.

Czarnecka 2014 = Katarzyna Czarnecka, Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie: czasownik, Kraków: Libron – Filip Lohner, 2014.

Dzięgiel 2001 = Ewa Dzięgiel, Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych: fleksja imienna i werbalna, Kraków: DWN, 2001.

Fadecka 2010 = Anna Fadecka, Słowotwórstwo czasownika w gwarze, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2010.

Grochola-Szczepanek 2012 = Helena Grochola-Szczepanek, Język mieszkańców Spisza: płeć jako czynnik różnicujący, Kraków: IJP PAN, 2012 (Prace IJP PAN 139), http://rcin.org.pl/Content/49559/J%C3%84%E2%84%A2zyk%20mieszka%C4%B9%E2%80%9Ec%C4%82%C5%82w%20Spisza%20(18%20IX%202014).pdf (21.09.2019).

Grochola-Szczepanek i in. 2019 = Helena Grochola-Szczepanek – Rafał L. Górski – Ruprecht von Waldenfels – Michał Woźniak, Korpus języka mówionego mieszkańców Spisza, LingVaria 55.1 (2019), 165–180, https://spisz-wew.ijp.pan.pl/pliki/lv_spisz.pdf (21.09.2019).

Klemensiewicz i in. 1955 = Zenon Klemensiewicz – Tadeusz Lehr-Spławiński – Stanisław Urbań-czyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa: PWN, 1955.

Korpus Spiski = Język mieszkańców Spisza: korpus tekstów i nagrań gwarowych, https://www.spisz.ijp.pan.pl (21.09.2019).

Kurzowa 1985 = Zofia Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich, Warszawa: PWN, 21985.

Laskowski 1998 = Roman Laskowski, Paradygmatyka, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego: morfologia, red. Renata Grzegorczykowa – Roman Laskowski – Henryk Wróbel, Warszawa: PWN, 1998, 21998, 151–221.

Małecki 1928 = Mieczysław Małecki, Spiskie -χ, [w:] Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski 2, Kraków: Gebethener & Wolff, 1928, 443–449.

Mańczak 1975 = Witold Mańczak, Polska fonetyka i morfologia historyczna, Warszawa: PWN, 21975.

NKJP = Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.pl (21.09.2019).

Pospiszylowa 1999 = Anna Pospiszylowa, Osobliwości w odmianie czasownika być w gwarze istebniańskiej, Slavia Occidentalis 56 (1999), 77–82.

SGP 1989 = Słownik gwar polskich 3, red. Jerzy Reichan – Stanisław Urbańczyk, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.

Sobierajski 1966–1977 = Zenon Sobierajski, Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji I–IV, Warszawa: PWN, 1966–1977.

Kako citirati
1.
Grochola-SzczepanekH. Osobliwości czasu przeszłego gwarowego czasownika być na podstawie danych korpusowych. JZ [Internet]. 1 [citirano 27. oktober 2021.];25(2):131-42. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7735