Reflexia nadprirodzených schopností žien vo frazeológii: slovensko-slovinský porovnávací aspekt

  • Svetlana Kmecová Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2, SK-814 99 Bratislava
Ključne besede: slovaška frazeologija, slovenska frazeologija, nadnaravne sposobnosti, čarovnica, coprnica, štriga

Povzetek

Odraz nadnaravnih sposobnosti žensk v frazeologiji: slovaško-slovenski primerjalni vidik

V prispevku se avtorica ukvarja s pojavom čarovništva in njegovim odrazom v slovaškem in slovenskem jeziku. Predmet primerjalne analize so sintagmatske in stavčne frazeološke enote, ki kot sestavino vsebujejo nekatere od leksemov, ki se uporabljajo za poimenovanje ženske z veščinami, kot so čaranje, prerokovanje ali zdravljenje, pa tudi nekateri drugi leksemi in stalne besedne zveze, povezane s podobnimi nadnaravnimi sposobnostmi. Take enote potem analizira z vidika izvora, motivacije nastanka, ekvivalentnosti ipd. s ciljem interpretirati z njimi povezane miselne vsebine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Biedermann 1992 = Hans Biedermann, Lexikón symbolov, Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1992.

Branja 2008 = Branja 1: berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, Darinka Ambrož et al., Ljubljana: DZS, 2008.

BSKJ 2011 = Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Kozma Ahačič et al., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Dějiny Slovinska 2011 = Jan Rychlík – Mária Tonková – Ladislav Hladký – Aleš Kozár, Dějiny Slovinska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

Dobšovičová Pintířová 2018 = Dagmar Dobšovičová Pintířová, Žítkovské bohyně: lidová magie na Moravských Kopanicích, Brno: Masarykova univerzita, 12016, 22018.

Dvořák 2005 = Pavel Dvořák, Stopy dávnej minulosti 4: Slovensko v Uhorskom kráľovstve, Budmerice: Vydavateľstvo Rak Budmerice, 2005.

EĽKS 1 – 2 = Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1 – 2, Ján Botík et al., Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV, 1995.

Holuby 1993 = Jozef Ľudovít Holuby, Národopisné práce, Zemianske Podhradie: Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Podhradí, 1993.

HSSJ 1991 = Historický slovník slovenského jazyka, red. Milan Majtán, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 1991.

Keber 2011 = Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

KGF = Korpus slovenskega jezika Gigafida, http://www.gigafida.net (30. 11. 2019).

KGF 2.0 = Korpus pisne standardne slovenščine Gigafida 2.0, https://viri.cjvt.si/gigafida/ (30. 11. 2019).

Kropej 2008 = Monika Kropej, Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja, Ljubljana – Celovec – Dunaj: Mohorjeva, 2008

KS 2015 = Jože Gregorič, Kostelski slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

KSSJ 2003 = Krátky slovník slovenského jazyka, red. Ján Kačala – Mária Pisárčíková, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2003.

Kuret 1998 = Niko Kuret, Praznično leto Slovencev 2, Ljubljana: Družina, 1998.

Lengyelová 2013 = Tünde Lengyelová, Bosorky, strigy, čarodejnice, Bratislava: Trio Publishing, 2013.

Marc Bratina 2014 = Karin Marc Bratina, Jezikovna podoba slovenske Istre: kulturna semantika slikovitega v slovenskoistrskem narečju, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014.

Melúchová 2013 = Jana Melúchová, Ženský a mužský svet v poverách a mágii, in: Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok, ed. Katarína Nádaská, Bratislava: Zväz múzeí na Slovensku, Etnologická sekcia, Múzeum mesta Bratislavy, 2013, 120 – 128.

Mencej 2005 = Mirjam Mencej, Vaška čarovnica, in: Etnolog: nova vrsta (Ljubljana) 15 = 66.1 (2005), 245 – 279.

Mlacek 1984 = Jozef Mlacek, Slovenská frazeológia, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984.

Mlacek – Ďurčo 1995 = Jozef Mlacek – Peter Ďurčo et al., Frazeologická terminológia, Bratislava: Stimul, 1995.

Oster 2014 = Emily Oster, Witchcraft, Wrather and Economic Growth in Renaissance Europe, in: Journal of Economic Perspectives 18.1 (2004), 215 – 228, https://tinyurl.com/bosorky-JZ-8a (30. 11. 2019).

Pleteršnik 2006 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar: transliterirana izdaja 2: P – Ž, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006; 11894 – 1895.

Sallmann 1994 = Jean-Michel Sallmann, Bosorky, nevesty Satanove, Bratislava: Slovart, 1994.

SEL 2011 = Slovenski etnološki leksikon, Angelos Baš et al., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

SES 1997 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

SESS 2015 = Ľubor Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava: VEDA, vydavateľ-stvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2015

SGZD 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: poskusni zvezek: A – H, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998.

SNK = Slovenský národný korpus – prim-7.0-public-all, http://korpus.juls.savba.sk (30. 11. 2019).

SP 2001 = Slovenski pravopis, Jože Toporišič et al., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

SSJ 1964 = Slovník slovenského jazyka IV: S – U, red. Štefan Peciar, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964.

SSKJ 1994 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS, 1994.

SSN 1994 = Slovník slovenských nárečí I, red. Ivor Ripka, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 1994.

SSS 2000 = Synonymický slovník slovenčiny, red. Mária Pisárčiková, Bratislava: VEDA, vydavateľ-stvo SAV, 2000.

SSSJ 2006 = Slovník súčasného slovenského jazyka: A – G, red. Klára Buzássyová – Alexandra Jarošová, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2006.

SSSJ 2011 = Slovník súčasného slovenského jazyka: H – L, red. Alexandra Jarošová – Klára Buzássyová, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2011.

SSSJ 2015 = Slovník súčasného slovenského jazyka: M – N, red. Alexandra Jarošová, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015.

SSSJ 2016 = Sinonimni slovar slovenskega jezika, red. Jerica Snoj, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Šindelář 1986 = Bedřich Šindelář, Hon na čarodějnice: západní a stědní Evropa v 16. – 17. století, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1986.

Toporišič 2011 = Jože Toporišič, Intervjuji in polemike, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Tratnik Volasko – Košir 1995 = Marjeta Tratnik Volasko – Matevž Košir, Čarovnice, Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.

Tučková 2012 = Kateřina Tučková, Žítkovské bohyně, Brno: Host, 2012.

Zajonc 1998 = Juraj Zajonc, Strigy, bosorky, bohyne a iné ženy, ktoré vedia, in: Žena z pohľadu etnológie, eds. Hana Hlôšková – Milan Leščák, Bratislava: Matičné združenie priaznivcov ľudovej kultúry Prebudená pieseň, 1998, 37 – 47.

Zakrzewska-Verdugo – Obertová 2018 = Magdalena Zakrzewska-Verdugo – Zuzana Obertová, Striga strzydze nierówna?: słowiańska demonologia w zbiorze opowiadań Ostatnie życzenie A. Sapkowskiego oraz jego przekładzie na język słowacki, in: Jazyk a kultúra 9 (2018), č. 36, 58 – 67, https://tinyurl.com/bosorky-JZ-9a (30. 11. 2019).

Záturecký 2005 = Adolf Peter Záturecký, Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky, Bratislava: Slovenský Tatran, 2005.

ZPUE = Zbierky parémií Ústavu etnológie Slovinskej akadémie vied (ISN ZRC SAZU).

Kako citirati
1.
Kmecová S. Reflexia nadprirodzených schopností žien vo frazeológii: slovensko-slovinský porovnávací aspekt. JZ [Internet]. 1 [citirano 2. december 2021.];25(2):113-29. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7734