Diahrono raziskovanje biblijskih in izbiblijskih frazemov

  • Eva Trivunović Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: frazeologija, biblijski frazemi, izbiblijski frazemi, slovenski knjižni jezik 16. stoletja, diahroni prikaz

Povzetek

V prispevku so predstavljeni temeljna teoretična spoznanja o raziskovanju biblijskih in izbiblijskih frazemov, metodologija za njihovo diahrono raziskovanje in preizkus zastavljene metodologije v praksi. Kljub omejenemu gradivu za nekatera obdobja in pomanjkanju informacij o govorjenem jeziku preteklih obdobij je bilo v virih mogoče potrditi prisotnost vzorčnega frazema v določenem časovnem obdobju. Pri sestavinski zapolnitvi obravnavanega frazema je v sodobnem času opazen odmik od biblijskega besedila k sodobnemu jeziku in stvarnosti, diahrono pa vpliv različnih prevodov Svetega pisma na frazem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Biblija.net = Biblija.net: Sveto pismo na internetu, www.biblija.net (25. 6. 2019).

Cigale 1860 = Matej Cigale, Deutsch-slovenisches Wörterbuch, Laibach: J. Blasnik, 1860, www.dlib.si (25. 7. 2019).

DB 1584 = Jurij Dalmatin, BIBLIA, Wittenberg, 1584.

Gigafida 2.0 = Gigafida 2.0: korpus pisne standardne slovenščine, viri.cjvt.si/Gigafida (25. 6. 2019).

Glonar 1936 = Joža Glonar, Slovar slovenskega jezika, Ljubljana: Umetniška propaganda, 1936, www.dlib.si (25. 6. 2019).

Gutsman 1789 = Ožbalt Gutsman, Deutsch-windisches Wörterbuch, Klagenfurt: Ignaz Aloys von Kleinmayer, 1789, www.dlib.si (25. 7. 2019).

Hipolit = Kartoteka gesel obrnjenega latinsko-nemško-slovenskega in nemško-slovensko-latinskega slovarja Hipolita Novomeškega; pripravil J. Stabej; gradivo hrani Sekcija za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

IMP = Jezikovni viri starejše slovenščine IMP, nl.ijs.si/IMP (25. 6. 2019).

JPo 1578 = Jurij Juričič, POSTILLA, Ljubljana, 1578.

Kastelec – Vorenc = Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si (25. 6. 2019).

KPo 1567 = Sebastijan Krelj, POSTILLA SLOVENSKA, Regensburg, 1567.

MD 1592 = Hieronymus Megiser, DICTIONARIVM QVATVOR LINGVARVM, Graz, 1592.

MTh 1603 = Hieronymus Megiser, Thesaurus Polyglottus, Frankfurt, 1603.

Murko 1883 = Anton Murko, lovénſko-Némſhki in Némſhko-lovénſki RÓZHNI BEÉDNIK, V’ Grádzi: v salógi in na prodaj per Fránzi Ferſtli, 1833, www.dlib.si (25. 7. 2019).

Pavlica 1960 = Josip Pavlica, Frazeološki slovar v petih jezikih, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960.

Pleteršnik = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, 1894–1895, www.fran.si (25. 6. 2019).

Snoj 2014 = Marko Snoj, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si (25. 6. 2015).

SP = Slovenski pravopis 2001, www.fran.si (10. 9. 2019).

SSF = Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si (25. 6. 2019).

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si (25. 6. 2019).

TE 1555 = Primož Trubar, TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA, Tübingen, 1555.

TkM 1579 = Janž Tulščak, Kerſzhanske LEIPE MOLITVE, Ljubljana, 1579.

TL 1567 = Primož Trubar, SVETIGA PAVLA LYSTVVI, Tübingen, 1567.

TPo 1595 = Primož Trubar, HISHNA POSTILLA, Tübingen, 1595.

TR 1558 = Primož Trubar, EN REGISHTER, Tübingen, 1558.

TT 1557 = Primož Trubar, TA PERVI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA, Tübingen, 1557.

TT 1581-82 = Primož Trubar, TA CELI NOVI TESTAMENT, Tübingen, 1581–1582.

Vodnik = Kartoteka gesel obrnjenega nemško-slovenskega slovarja Valentina Vodnika; pripravil J. Stabej; gradivo hrani Sekcija za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Ahačič 2007 = Kozma Ahačič, Viri za prevod svetopisemskidiplh besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja in nekatere tehnike prevajanja, Slavistična revija 55.3 (2007), 505–529.

Baláková – Mokijenko 2016 = Dana Baláková – Valerij Mokienko, Nič nie je nové pod slnkom, Slavistična revija 64.2 (2016), 113–124.

Galer 2001 = Majda Marija Galer, Biblične stalne zveze v slovenskem jeziku: diplomska naloga, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2001. – Tipkopis.

Jakop 2006 = Nataša Jakop, Pragmatična frazeologija, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Linguistica et philologica 14).

Jelovšek 2018 = Alenka Jelovšek, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja: pomenske razlage in zgodovinska stvarnost, v: Slovanská lexikografie počátkem 21. století: sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 20.–22. 4. 2016, ur. Božana Niševa idr., Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2018, 463–470.

Kidrič 2013 = Francè Kidrič, Hipolit (1667–1722), Slovenska biografija, Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, 2013, https://www.slovenska-biografija.si/ (25. 6. 2015).

Kržišnik 1986 = Erika Kržišnik, Poskus razvrstitve stalnih besednih zvez v Trubarjevi Cerkovni ordningi, v: 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, ur. Breda Pogorelec s sodelovanjem Jožeta Koruze, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1986 (Obdobja 6), 435–445.

Kržišnik 1990 = Erika Kržišnik, Teoretično zanimiva knjiga iz frazeologije, Slavistična revija 38.1 (1990), 57–64.

Kržišnik 1999 = Erika Kržišnik, Frazeologija v Murkovem slovarju, v: Murkov zbornik, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Slavistično društvo, 1999 (Zora 9), 312–347.

Kržišnik 2000 = Erika Kržišnik, Biblične stalne zveze v SSKJ in v slovenskem jeziku, Razprave razreda za filološke in literarne vede XVII (2000), 67–80.

Kržišnik 2006 = Erika Kržišnik, Izraba semantične potence frazemov = The use of semantic potency of phraseological units, v: Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today, ur. Ada Vidovič Muha = Slavistična revija 54.4 (2006), 259–279, 631–654.

Kržišnik 2008 = Erika Kržišnik, Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot, Jezik in slovstvo 53.1 (2008), 34–47.

Kržišnik 2013 = Erika Kržišnik, Izbiblični frazemi v novem Slovarju slovenskih frazemov, v: Die slawische Phraseologie und die Bibel, ur. Harry Walter – Valerij M. Mokienko – Dana Baláková, Greifswald: Ernst-Möritz-Arndt-Universität, 2013, 114–122.

Legan Ravnikar 2015 = Andreja Legan Ravnikar, Iz slovaropisne delavnice: ugotavljanje in strukturiranje pomenov pri večpomenskih leksemih v zgodovinskem slovarju, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 2, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 449–456.

Mavsar 2016 = Andreja Mavsar, Izbiblična zoonimna frazeologija: diplomsko delo, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2016. – Tipkopis.

Merše 2011 = Majda Merše, Uvod, v: Kozma Ahačič idr.: Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Zbirka Slovarji).

Merše 2013 = Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Linguistica et philologica 29), 161–178.

Narat 2007 = Jožica Narat, Življenje besed v Bibliji: od nog do glave, Jezikoslovni zapiski 13.1–2 (2007), 285–296.

Opašić 2014 = Maja Opašić, Zoonimske sastavnice u biblizmima hrvatskoga i pojedinih jezika, v: Životinje u frazeološkom ruhu, ur. Ivana Vidović Bolt, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 2014, 1–14.

Polajnar 2013 = Janja Polajnar, Neprodani in trdni. Ja, seveda, potem pa svizec ...: osamosvajanje oglasnih sloganov v slovenskem jeziku, Jezik in slovstvo 58.3 (2013), 3–19.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Vrbinc 1997 = Marjeta Vrbinc, Frazeološke enote: definicija in razvrstitev, Vestnik 31.1–2 (1997), 127–161.

Vrbinc – Vrbinc 2012 = Alenka Vrbinc – Marjeta Vrbinc, Biblijski in literarni frazemi prevajalsko in leksikografsko, Annales: anali za istrske in mediteranske študije 22.2 (2012), 499–508.

Kako citirati
1.
Trivunović E. Diahrono raziskovanje biblijskih in izbiblijskih frazemov. JZ [Internet]. 1 [citirano 27. oktober 2021.];25(2):47-1. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7730