Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju

Avtorji

  • Matej Meterc Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.25.2.2

Ključne besede:

slovaropisje, frazeologija, fraze, paremiološka enota, pregovor

Povzetek

Prispevek predstavlja teoretična in metodološka izhodišča za prikaz frazeoloških in paremioloških variant v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (tretja izdaja), ki je na portal Fran dostopen pod imenom eSSKJ, ter v Slovarju pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov (SPP), katerega prvi prirastek bo objavljen leta 2020 na istem portalu. Najprej bomo podali razloge za natančno obravnavo variant tako v splošnem kot v specializiranem slovarju. Nato bomo opisali različne metode korpusne analize in vključevanja anketno pridobljenih podatkov vanjo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bojc 1987 = Etbin Bojc, Pregovori in reki na Slovenskem, Ljubljana: DZS, 1987.

Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, www.fran.si (8. 9. 2018).

Gigafida: korpusna besedilna zbirka, http://www.gigafida.net (25. 9. 2019).

Keber 2012 = Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

Korpus slovenskega spleta slWaC v2.1, https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=slwac&struct_attr_stats=1 (25. 9. 2019).

Korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes v1.0, https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=janes&struct_attr_stats=1 (25. 9. 2019).

Makarovič 1975 = Marija Makarovič, Pregovori, življenjske resnice, Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1975.

Pavlica 1960 =Josip Pavlica, Frazeološki slovar v petih jezikih, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960.

Sprichwort-Plattform, http://www.sprichwort-plattform.org/sp/Sprichwort-Plattform (25. 9. 2019)

Čermák 2014 = František Čermák, Proverbs: their lexical and semantic features, Burlington: The University of Vermont, 2014.

Ďurčo 2014 = Peter Ďurčo, Paremiologija i korpusnaja lingvistika, Vestnik novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta: filologičeskije nauki 77 (2014), 13–17.

Ďurčo – Hein – Steyer 2015 = Peter Ďurčo – Katrin Hain – Kathrin Steyer, Sprichwörter im Gebrauch, Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015.

Gantar 2007 = Polona Gantar, Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Gliha Komac idr. 2016 = Nataša Gliha Komac – Nataša Jakop – Janoš Ježovnik – Simona Klemenčič – Domen Krvina – Nina Ledinek – Matej Meterc – Mija Michelizza – Tanja Mirtič – Andrej Perdih – Špela Petric – Marko Snoj – Andreja Žele, Novi slovar slovenskega knjižnega jezika – predstavitev temeljnih konceptualnih izhodišč, v: Zbornik prispevkov s simpozija 2015, ur. Franc Marušič – Petra Mišmaš – Rok Žaucer, Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2016 (Škrabčevi dnevi 9), 16–33.

Grzybek – Chlosta 1995 = Peter Grzybek – Christoph Chlosta, Empirical and Folkloristic Paremiology: Two to Quarrel or to Tango?, Proverbium 12 (1995), 67–85.

Jakop 2014 = Nataša Jakop, Frazeologija v sodobnem slovarju slovenskega jezika, v: Novi slovar za 21. stoletje: e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014, ur. Irena Grahek – Simona Bergoč, Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 2014, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UANHTHGW (25. 9. 2019).

Jakop – Meterc 2016 = Nataša Jakop – Matej Meterc, Lexikografické spracovanie frazeologických variantov v novom slovníku slovinského spisovného jazyka, v: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: sborník abstraktů z workshopu, ur. Michaela Lišková – Veronika Vodrážková – Zuzana Děngeová, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016, 55–56.

Jesenšek – Ulčnik 2014 = Vida Jesenšek – Natalija Ulčnik, Spletni frazeološko-paremiološki portal: redakcijska vprašanja ob slovenskem jezikovnem gradivu, v: Več glav več ve: frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi, ur. Vida Jesenšek – Saša Babič, Maribor: Oddelek za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru – Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014, 80–98

Kržišnik 1987 = Erika Kržišnik, Prenovitev kot inovacijski postopek, Slava 1.1 (1987), 49–56.

Kržišnik 1988 = Erika Kržišnik, Frazeološko gradivo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Slava 2.2 (1988), 143–162.

Kržišnik 2004 = Erika Kržišnik, Poskusni zvezek slovenskega frazeološkega slovarja, Slavistična revija 52.2 (2004), 199–208.

Meterc 2015a = Matej Meterc, Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS, Slavistična revija 63.1 (2015), 1–16.

Meterc 2015b = Matej Meterc, Online questionnaire providing information on most well-known and well-understood proverbs in Slovene language, v: Phraseologie im Wörterbuch und Korpus = Phraseology in Dictionaries and Corpora, ur. Vida Jesenšek – Peter Grzybek, Maribor: Univerza v Mariboru, 2015 (Zora 97), 205–216.

Meterc 2016 = Matej Meterc, Tematsko-konstrukcijski vzorci nastanka in prenovitev stavčnih frazemov, Slavistična revija 64.2 (2016), 125–138.

Meterc 2017 = Matej Meterc, Paremiološki optimum: najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Lingua Slovenica 10), 2017.

Meterc 2018 = Matej Meterc, Psiholingvistična presoja rezultatov sociolingvistične raziskave poznavanja paremioloških ničtih variant, v: Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie, ur. Agnieszka Będkowska-Kopczyk – Heinrich Pfandl, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018, 141–155.

Steyer 2015 = Kathrin Steyer, Usuelle Wortverbindungen: zentrale Muster des Sprachgebrauchs aus korpusanalytischer Sicht, International Journal of Lexicography 28.2 (2015), 260–265.

Prenosi

Kako citirati

Meterc, M. (2019). Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. Jezikoslovni Zapiski, 25(2), 33–45. https://doi.org/10.3986/JZ.25.2.2