Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju

Avtorji

  • Tanja Fajfar
  • Mateja Jemec Tomazin
  • Mojca Žagar Karer

DOI:

https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7565

Ključne besede:

terminološki slovar, pojmovni pristop, pravo, pravna terminologija

Povzetek

Prispevek obravnava slovensko pravno terminologijo – najprej s stališča njenega zgodovinskega razvoja, nato pa se posveti prikazu pojmovnega sveta slovenskega prava v Pravnem terminološkem slovarju (2018), ki obsega slovensko pravno terminologijo po letu 1991. Pojasnjena je zasnova slovarja, ki upošteva naslovnika slovarja in normativnost, prikazana pa je tudi zgradba slovarskega sestavka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Babnik 1894 = Janko Babnik (ur.), Nemško-slovenska pravna terminologija, Dunaj, 1894.

Fajfar 2013 = Tanja Fajfar, Terminologija in njeno uslovarjanje, v: Slavistika v regijah – Nova Gorica, ur. Boža Krakar Vogel, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 24), 97–103.

Fajfar – Žagar Karer 2015 = Tanja Fajfar – Mojca Žagar Karer, Pojmovni pristop k izdelavi terminološkega slovarja, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2015 (Obdobja 34), 209–216 〈http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/34_1-Fajfar-Zag-Kar.pdf〉, dostop 12. 6. 2018.

Goršič 1920 = France Goršič, Slovenska pravna terminologija, Slovenski pravnik 34.5–8 (1920), 153–165.

Goršič 1921 = France Goršič, Prispevki k naši pravni terminologiji: obstajati, pozivati, ogražati, Slovenski pravnik 35.3 (1921), 78–81.

Jemec Tomazin 2010 = Mateja Jemec Tomazin, Slovenska pravna terminologija, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Lingua Slovenica 5).

Jemec Tomazin 2015 = Mateja Jemec Tomazin, Normativnost terminoloških slovarjev, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2015 (Obdobja 34), 309–315 〈http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/34_1-Jemec-Tom.pdf〉, dostop 12. 6. 2018.

Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen Österreich: deutsch-kroatische, serbische und slovenische Separat-Ausgabe, Wien, 1853.

Košmrlj - Levačič 2007 = Borislava Košmrlj - Levačič, O terminih z vidika terminografske prakse, v: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, ur. Irena Orel, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2007 (Obdobja 24), 583–598 〈http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/24-KosmrljLevacic. pdf〉, dostop 12. 6. 2018.

Majaron 1890 = Danilo Majaron, K slovenski pravni terminologiji, Slovenski pravnik 6.9 (1890), 266–269

Novak 2006 = Nina Novak, Komentar k vprašalniku o tvorjenju pravniških besedil, Slavistična revija 54.1 (2006), 61–73 〈https://srl.si/sql_pdf/SRL_2006_1_5.pdf〉, dostop 12. 6. 2018.

Pavčnik 1997 = Marijan Pavčnik, Teorija prava, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997.

PTS = Pravni terminološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Slovarji).

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, 2014 〈www.fran.si〉, dostop 12. 6. 2018.

Škrubej 2011 = Katja Škrubej, Jezik, viri prava in država v slovenski in evropski pravni zgodovini, v: Meddisciplinarnost v slovenistiki, ur. Simona Kranjc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2011 (Obdobja 30), 469–474 〈http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/30-Skrubej.pdf〉, dostop 12. 6. 2018.

Visković 1989 = Nikola Visković, Jezik prava, Zagreb: Naprijed, 1989.

Žagar Karer 2016 = Mojca Žagar Karer, Zakladnice znanja – terminološki slovarji, leksikoni in enciklopedije, v: Historični seminar 12, ur. Katarina Šter – Mojca Žagar Karer, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, 107–121 〈http://hs.zrc-sazu.si/Portals/0/sp/hs12/Zagar_Karer.pdf〉, dostop 12. 6. 2018.

Žagar Karer – Fajfar 2015 = Mojca Žagar Karer – Tanja Fajfar, Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev, Jezikoslovni zapiski 21.1 (2015), 23–35 〈https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-H2Y0J4HW/295c52e1-0a2a-41a0-9272-b4bd02372446/PDF〉, dostop 12. 6. 2018.

Prenosi

Kako citirati

Fajfar, T., Jemec Tomazin, M., & Žagar Karer, M. (2019). Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju. Jezikoslovni Zapiski, 25(1). https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7565