Fonološki opis šentviškega govora

  • Tjaša Jakop

Povzetek

Krajevni govor Šentvida pri Grobelnem spada v štajersko narečno skupino, natančneje v srednještajersko narečje. Zaradi podaljšanja kratkih naglašenih samoglasnikov v zadnjem ali edinem zlogu so kolikostna nasprotja odpravljena in nadomeščena s kakovostnimi; vsi naglašeni samoglasniki so torej dolgi, kratki so le nenaglašeni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Jakop, Tjaša, Fonološki opis govora Ložnice pri Žalcu (SLA 324), Jezikoslovni zapiski 7, Ljubljana 2001, 365-380.

Jakop, Tjaša, Fonološki opis šentviškega govora, Seminarsko delo, Ljubljana 1997.

Logar, Tine, Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem, Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1981 (Posebna izdanja LV, Odjeljenje društvenih nauka 9), str. 29-33.

Orožen, Martina, Fonološki opis za kraj Šmarje pri Jelšah (OLA 18), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1981 (Posebna izdanja LV, Odjeljenje društvenih nauka 9), str. 157-163.

Povše, Ivana, Govor Šmarja pri Jelšah in okolice, Magistrsko delo (tipkopis), Ljubljana, 1980.

Orožen, Martina, Oblikoslovje v govoru Šmarja pri Jelšah. Slavistična revija 36 (1988), 177-189.

Škorjanc, Nataša, Vinogradniška terminologija v Strtenici na Kozjanskem, Diplomska naloga, Ljubljana 2002.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Jakop T. Fonološki opis šentviškega govora. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];9(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7272