Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju

Avtorji

  • Tomaž Petek

DOI:

https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7107

Ključne besede:

Toporišič, slovnica, socialne zvrsti, funkcijske zvrsti, aktualizacija sistema

Povzetek

Značilnosti socialnih in funkcijskih zvrsti jezika je v slovenskem jezikoslovju (Slovenski slovnici) opredelil Jože Toporišič. Hitre družbene spremembe in spremenjeni pogledi na sporazumevanje v najširšem smislu pa v današnjem času zahtevajo hitro prilagajanje jezika, in to ne glede na funkcijsko ali socialno zvrst, zato v prispevku Toporišičeve opredelitve primerjamo s sodobnejšimi spoznanji nekaterih drugih jezikoslovcev in presojamo o nujnosti nadgradnje, ki jo narekuje sodobna raba.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bešter Turk 2013 = Marja Bešter Turk, Mladi in govorjenje v zbornem jeziku, v: Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, ur. Andreja Žele, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Obdobja 32), 55–62.

Bitenc 2016 = Maja Bitenc, Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016.

Červ 2013 = Gaja Červ, Premisleki o definiranju poročevalske funkcijske podzvrsti v stilistiki poročevalstva, v: Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, ur. Andreja Žele, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Obdobja 32), 87–92.

de Beaugrande – Dressler 1992 = Robert de Beaugrande – Wolfgang Dressler, Uvod v besediloslovje, Ljubljana: Park, 1992.

Dobrovoljc 2014 = Helena Dobrovoljc, Normativna informacija v slovarju, Jezikoslovni zapiski 20 (2014), št. 1, 43–57.

Dobrovoljc – Jakop 2011 = Helena Dobrovoljc – Nataša Jakop, Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom, Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011.

Dukič 2010 = Davorin Dukič, Razvoj koncepta funkcijske zvrstnosti v slovenskem jezikoslovju, Slavistična revija 58 (2010), št. 3, 311–334.

Gruden 1976 = Živa Gruden, Prispevek k spoznanju jezikovne situacije tržaških Slovencev, Jezik in slovstvo 22 (1976), št. 3, 72–79.

Havránek 1963 = Bohuslav Havránek, Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura, v: Bohuslav Havrá- nek, Studie o spisovném jazyce, Praga: Nakladatelství ČSAV, 1963, 30–59.

Jemec Tomazin 2010 = Mateja Jemec Tomazin, Vloga terminologije pri uveljavljanju znanstvenega področja, v: Vloge središča: konvergenca regij in kultur, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 21), 103–119.

Kalin Golob 1999 = Monika Kalin Golob, Publicistika in poročevalstvo, Slavistična revija 47 (1999), št. 2, 179–194.

Kalin Golob 2009 = Monika Kalin Golob, Razpadajoči modeli: pogovorne zvrsti na javni prireditvi, v: Slovenska narečja med sistemom in rabo, ur. Vera Smole, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 26), 519–525.

Kalin Golob – Logar 2008 = Monika Kalin Golob – Nataša Logar, Terminologija odnosov z javnostmi: od upoštevanja terminoloških načel do pridobivanja podatkov iz besedil, Teorija in praksa 45 (2008), št. 6, 663–677.

Kranjc 2004 = Simona Kranjc, Jezikovna zvrstnost v sodobnih medijih, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004 (Obdobja 22), 395–405.

Križaj Ortar 1997 = Martina Križaj Ortar, Poročani govor v slovenščini (skladenjsko-pragmatični vidik): doktorska disertacija, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1997. – Tipkopis.

Križaj Ortar 1999 = Martina Križaj Ortar, Sodobni jezikovni pouk – pouk jezika ali pouk o jeziku? Mesto slovnice v novih učnih načrtih, v: Materni jezik na pragu 21. stoletja, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 1999, 40–44.

Kržišnik 1998 = Erika Kržišnik, Socialna zvrstnost in frazeologija, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 34, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1998.

Kržišnik 2004 = Erika Kržišnik, Spremna beseda, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004 (Obdobja 22), IX–X.

Kunst Gnamuš 1992 = Olga Kunst Gnamuš, Sporazumevanje in spoznavanje jezika, Ljubljana: DZS, 1992.

Nidorfer Šiškovič 2013 = Mojca Nidorfer Šiškovič, Žanrskost funkcijskih besedilnih vrst, v: Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, ur. Andreja Žele, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Obdobja 32), 269–275.

Petek 2012a = Tomaž Petek, Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju – priložnost za profesionalni razvoj učitelja, Jezik in slovstvo 57 (2012), št. 3–4, 115–129.

Petek 2012b = Tomaž Petek, Criteria for public speech planning: characteristics of language learning, Linguistica 52 (2012), 381–392.

Petek 2013 = Tomaž Petek, Kritični prerez besedilnih vrst v povezavi z učiteljevim oz. vzgojiteljevim govornim nastopanjem, Revija za elementarno izobraževanje 6 (2013), št. 4, 21–36.

Petek 2014 = Tomaž Petek, Didaktični model razvijanja zmožnosti javnega govornega nastopanja, Jezikoslovni zapiski 20 (2014), št. 2, 143–161.

Petek 2018 = Tomaž Petek, Govorno nastopanje visokošolskih učiteljev, Pedagoška obzorja 33 (2018), št. 2, 131–143.

Skubic 1995 = Andrej E. Skubic, Klasifikacija funkcijske zvrstnosti in pragmatična definicija funkcije, Jezik in slovstvo 40 (1994/95), št. 5, 155–168.

Skubic 2004 = Andrej E. Skubic, Sociolekti od izraza do pomena: kultiviranost, obrobje in eksces, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004 (Obdobja 22), 297–319.

Skubic 2005 = Andrej E. Skubic, Obrazi jezika, Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Smole 2004 = Vera Smole, Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004 (Obdobja 22), 321–330.

Smole 2009 = Vera Smole, Pomen in vloga slovenskih narečij danes, v: Slovenska narečja med sistemom in rabo, ur. Vera Smole, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 26), 558–563.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Stabej 2003 = Marko Stabej, Kaj je to, slovenščina? (Slovenščina v narodni in mednarodni razsežnosti), v: Poučevanje materinščine – načrtovanje pouka ter preverjanje in ocenjevanje znanja, ur. Milena Ivšek, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2003, 14–22.

Šekli 2004 = Matej Šekli, Jezik, knjižni jezik, pokrajinski oz. krajevni knjižni jezik: genetskojezikoslovni in družbenostnojezikoslovni pristop k členjenju jezikovne stvarnosti (na primeru slovenščine), v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004 (Obdobja 22), 41–58.

Tivadar 2004 = Hotimir Tivadar, Podoba in funkcija govorjenega knjižnega jezika glede na neknjižne zvrsti, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004 (Obdobja 22), 437–452.

Tivadar 2009 = Hotimir Tivadar, Pomen glasoslovja in pravorečja pri učenju slovenščine (s poudarkom na porabskem primeru), Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2009 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 20), 41–51.

Tivadar 2010 = Hotimir Tivadar, Normativni vidik slovenščine v 3. tisočletju – knjižna slovenščina med realnostjo in idealnostjo, Slavistična revija 58 (2010), št. 1, 105–116.

Tivadar 2011 = Hotimir Tivadar, Vzpostavitev razmerij med govorom in branjem, recitacijo in igranjem, Meddisciplinarnost v slovenistiki, ur. Simona Kranjc, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Obdobja 30), 489–495.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000.

Valh Lopert 2008 = Alenka Valh Lopert, Prevzeto besedje v jeziku komercialne radijske postaje, Jezikoslovni zapiski 14 (2008), št. 1, 123–137.

Vogel 2007 = Jerca Vogel, »Nestrokovnost« v jeziku poljudnoznanstvenih besedil: (pragmatičnofunkcijski vidik), v: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, ur. Irena Orel, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007 (Obdobja 24), 125–142.

Vogel 2017 = Jerca Vogel, Poimenovanje jezikovne zvrstnosti pri pouku slovenščine med teorijo in prakso, Jezik in slovstvo 62 (2017), št. 4, 17–30.

Vogel 2018 = Jerca Vogel, Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika, Slavia Centralis 11 (2018), št. 2, 74–92.

Zemljak Jontes 2014 = Melita Zemljak Jontes, Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi, Maribor: Litera, 2014.

Zemljarič Miklavčič 2008 = Jana Zemljarič Miklavčič, Iskanje odgovorov na vprašanja govorjenega jezika, Jezik in slovstvo 53 (2008), št. 1, 89–106.

Žagar Karer 2018 = Mojca Žagar Karer, Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi, Slavistična revija 66 (2018), št. 2, 235–249.

Prenosi

Objavljeno

09.12.2018

Kako citirati

Petek, T. (2018). Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju. Jezikoslovni Zapiski, 24(2). https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7107