Obravnava kratic v prenovljenih pravopisnih pravilih: novosti in spremembe

Avtorji

  • Tina Lengar Verovnik

DOI:

https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7104

Ključne besede:

slovenščina, pravopis, krajšave, kratice

Povzetek

Predlog prenovljenih pravopisnih pravil, ki ga pripravlja Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU, vsebuje samostojno poglavje o krajšavah kot izjemno tvornem delu novejše slovenske leksike, znotraj tega pa obsežen in celovitejši del o kraticah, kot je v aktualnem pravopisu. V prispevku problemsko predstavljamo spremembe in novosti glede uporabljene terminologije ter zapisovalnih, slovničnih in skladenjskih lastnosti kratic, ki jih prinaša predlog poglavja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Jezikovna svetovalnica = Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU 〈https://svetovalnica.zrc-sazu.si, 15. 11. 2018〉.

Kalin Golob 2001 = Monika Kalin Golob, Tvorjenje komunikološkega izrazja ob prevajanju temeljnih komunikoloških del, v: Komunikološka hrestomatija 1: začetki komunikologije v Evropi in ZDA, ur. Slavko Splichal, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001, 251–260.

Korošec 1993 = Tomo Korošec, O krajšavah, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 29, ur. Miran Hladnik, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1993, 15–27.

Kompara 2009 = Mojca Kompara, Prepoznavanje krajšav v besedilih, Jezikoslovni zapiski 15 (2009), št. 1–2, 95–112.

Kompara 2015 = Mojca Kompara, Raba veznikov in predlogov pri tvorbi kratic, Jezikoslovni zapiski 21 (2015), št. 1, 51–62.

Logar 2003 = Nataša Logar, Kratice in tvorjenke iz njih – aktualno poimenovalna možnost, v: Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa = Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji, ur. Stanisław Gajda – Ada Vidovič Muha, Opole: Instytut Filologii Polskej – [Ljubljana]: Filozofska fakulteta, 2003, 131–149.

Logar 2005 = Nataša Logar, Norma v slovarju sodobne slovenščine: zloženke in kratice, Družboslovne razprave 21 (2005), št. 48, 211–225.

Načrt 1981 = Načrt pravil za novi slovenski pravopis, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981.

Rode 1974 = Matej Rode, Poskus klasifkacije krajšav, Slavistična revija 22 (1974), št. 2, 213–219.

SP 1950 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1950.

SP 1962 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1962.

SP 1990 = Slovenski pravopis: pravila, Ljubljana: DZS, 1990.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Spletišče PK = 〈pravopisna-komisija.sazu.si, dostop 15. 11. 2018〉.

Štumberger 2015 = Saška Štumberger, Sklanjanje kratic v pisnem knjižnem jeziku, Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih, ur. Helena Dobrovoljc – Tina Lengar Verovnik, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, 159–167.

Štumberger 2016 = Saška Štumberger, Kratice v Načrtu pravil za novi slovenski pravopis 1981 in v Slovenskem pravopisu 2001, v: Toporišičeva obdobja, ur. Erika Kržišnik – Miran Hladnik, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Obdobja 35), 439–446.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Prenosi

Objavljeno

09.12.2018

Kako citirati

Lengar Verovnik, T. (2018). Obravnava kratic v prenovljenih pravopisnih pravilih: novosti in spremembe. Jezikoslovni Zapiski, 24(2). https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7104