Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar: dodatek 2018

Avtorji

  • Metka Furlan

DOI:

https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7102

Ključne besede:

Novi etimološki slovar slovenskega jezika, spletni rastoči slovar, etimološki slovar, etimologija, slovenščina

Povzetek

V prispevku se objavljajo nova gesla, ki bodo ob koncu leta 2018 dodana Novemu etimološkemu slovarju slovenskega jezika kot rastočemu spletnemu slovarju (2017–), dostopnemu na portalu Fran Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AS 1996 = Atlas Slovenije: 218 strani topografskih kart 1:50 000, letalski posnetki Slovenije, 44 mestnih načrtov, Ljubljana: Založba Mladinska knjiga – Geodetski zavod Slovenije, 1996.

Benko ‒ Špolad Žuber 2008 = Marija Benko ‒ Božica Špolad Žuber, Jedi na Kobariškem: kar je bujš, je pa bujš, Ljubljana: Kmečki glas, 2008.

Besedišče 1987 = Besedišče slovenskega jezika I–II: po kartoteki za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika, sestavile Milka Bokal – Milena Hajnšek-Holz – Marjeta Humar – Zvonka Praznik, uredili Milena Hajnšek-Holz – Marjeta Humar – Franc Jakopin, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1987.

Bezlaj ESSJ PZ 1963 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1963.

Čujec Stres 2014 = Helena Čujec Stres, Slovar zatolminskega govora 2: P–Ž, Zatolmin: Stres inženiring, 2014.

Darms 1978 = Georges Darms, Schwäher und Schwager, Hahn und Huhn: die Vddhi-Ableitung im Germanischen, München: R. Kitzinger, 1978.

dLib.si = Digitalna knjižnica Slovenije 〈www.dlib.si〉.

ERHJ = Ranko Matasović – Tijmen Pronk – Dubravka Ivšić – Dunja Brozović Rončević, Etimološki rječnik hrvatskoga jezika 1: A–Nj, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016.

Erjavec 2014 = Zvonimir Erjavec, Raunagarska rīč: rječnik ravnogorsko-sušičko-španovačkoga dijalekta, Ravna Gora: Udruga Plodovi gorja Gorskog kotara – Općina Ravna Gora, 2014.

Filipi – Buršić Giudici 2012 = Goran Filipi – Barbara Buršić Giudici, Istromletački lingvistički atlas (ImLA) = Atlante Linguistico Istroveneto (ALIv) = Istrobeneški lingvistični atlas (IbLA), Zagreb: N. Dominović – Pula: Znanstvena udruga Mediteran – Sveučilište Jurja Dobrile, 2012.

Furlan 2013 = Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.

Furlan 2016 = Metka Furlan, Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Linguistica et philologica 32).

Gutsman 1777 = Oswald Gutsmann, Windiſche Sprachlehre, Klagenfurt: Ignaz Aloys Kleinmayer, 1777.

IMP = Jezikovni viri starejše slovenščine IMP 〈http://nl.ijs.si/imp/〉.

Ivančič Kutin 2007 = Barbara Ivančič Kutin, Slovar bovškega govora, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

JA = Archiv für slavische Philologie, Berlin, 1876–1929.

Janežič 1867 = Anton Janežič, Deutsch-slovenisches Taschen-Wörterbuch für Schule und Haus, Klagenfurt: E. Liegel, 21867.

Janežič 1908 = Anton Janežič, Anton Janežič-ev slovensko nemški slovar: četrti, pomnoženi natis, priredil France Hubad, Celovec: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1908.

Kartoteka SSKJ = Kartoteka Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Leksikološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani, hrani Arhiv Republike Slovenije.

Korenjak 2012 = Davorin Korenjak, Baldorja: zapis in slovar zahodnobriškega govora, Dobrovo v Brdih: samozaložba, 2012.

Linguistica = Linguistica, Ljubljana, 1955–.

LZ = Ljubljanski zvon: leposloven in znanstven list, Ljubljana, 1881–1941.

Makowiecki 1936 = Stefan Makowiecki, Słownik botaniczny łacińsko-małoruski, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1936.

Merkù GSTN = Pavle Merkù, Gradivo za slovar terskega narečja. – Rokopis, hrani Etimološko-onomastična sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Miklosichiana 2013 = Miklosichiana bicentennalia: zbornik u čast dvestote godišnjice rođenja Franca Miklošiča, ur. Jasmina Grković-Mejdžor – Aleksandar Loma, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2013.

Miklošič 1875 = Franz Miklosich, Stammbildungslehre der slavischen Sprachen, Wien: Wilhelm Braumüller, 1875.

MR 2016 = Mari romanzi, mari del contatto: lessico e paretimologia, ur. Nikola Vuletić – Xosé Afonso Álvarez Pérez – José Enrique Gargallo Gil, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2016.

Newerkla 2004 = Stefan Michael Newerkla, Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen, Frankfurt am Main idr.: Peter Lang, 2004.

Nikolaev – Tolstaja 2001 = Sergej L. Nikolaev – Marfa N. Tolstaja, Slovar’ karpatoukrainskogo torun’skogo govora: s grammatičeskim očerkom i obrazcami tekstov, Moskva: Rossijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija, 2001.

Pšajd 2005 = Jelka Pšajd, Še zdaj, na te sveti den, moreš preklinjati?: psovke in kletvice iz Pomurja in Porabja, Murska Sobota: Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2005.

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika: skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. F. Ramovša v l. 1947/48, 48/49, Ljubljana: DZS založila za Univerzitetno študijsko komisijo, 1952.

Rečnik BAN = Rečnik na bălgarskija ezik 1–, Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1977–.

Reichmayr 2003 = Michael Reichmayr, Ardigata! Krucinal!: ein slowenisches Schimpfwörterbuch, basierend auf Arbeiten von Josef Matl (1897-1974) zum deutsch-slawischen Sprach- und Kulturkontakt, Graz: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark - Laafeld: Pavelhaus = Potrna: Pavlova hiša, 2003.

RÉS = Revue des études slaves, Paris 1921–.

RHKKJ = Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika 1–, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za jezik IFF, 1984-.

Rocchi 1990 = Luciano Rocchi, Latinismi e romanismi antichi nelle lingue slave meridionali, Udine: Campanotto Editore Udine, 1990.

Rystonová 2007 = Ida Rystonová, Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů, Praha: Academia, 2007.

Sau 2009 = Silvano Sau, Dizionario del dialetto Isolano: raccolta di parole e modi di dire della parlata isolana di ieri, di oggi e, forse, di domani, Isola: Il Mandracchio, 2009.

Schatz 1955 = Josef Schatz, Wörterbuch der Tiroler Mundarten I–II, Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 1955.

Smoczyński 2007 = Wojciech Smoczyński, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno: Uniwersytet Wileński, 2007.

SN = Slovenski narod, Maribor – Ljubljana, 1868–1943.

Snoj 2016 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, 32016.

Studia Borysiana 2014 = Studia Borysiana: Etymologica – Diachronica – Slavica: w 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, ur. Mariola Jakubowicz – Beata Raszewska-Żurek, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN – Fundacja Slawistyczna, 2014.

ŠM II = Škrabčeva misel 2: zbornik s simpozija ’96, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1997.

Šulek 1874–1875 = Bogoslav Šulek, Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenoga nazivlja 1–2, Zagreb: Tiskom narodne tiskarne Dra. Ljudevita Gaja, 1874–1875.

Todorović 2017 = Suzana Todorović, Narečna raznolikost v okolici Kopra: Dekani, Hrvatini, Škofije, Koper: Libris, 2017.

Todorović 2018 = Suzana Todorović, Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem: Bertoki, Puče, Sveti Anton, Koper: Libris, 2018.

Todorović - Koštiál 2014 = Suzana Todorović - Rožana Koštiál, Narečno besedje piranskega podeželja: Nova vas nad Dragonjo, Padna, Sveti Peter, Koper: Založba Annales, 2014.

TRMJ = Tolkoven rečnik na makedonskiot jazik 1–, Skopje: Institut za makedonski jazik »Krste Misirkov«, 2003–.

Večenaj – Lončarić 1997 = Ivan Večenaj – Mijo Lončarić, Srednjopodravska kajkavština: rječnik govora Gole, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1997.

WBÖ = Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich 1-, Wien: Komissionsverlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1970-.

Zb Jagić 1908 = Zbornik u slavu Vatroslava Jagića, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1908.

Zdovc 1972 = Paul Zdovc, Die Mundart des Südöstlichen Jauntales in Kärnten: Lautlehre und Akzent der Munart der »Poljanci«, Wien: Kommissionsverlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1972.

Zudini – Dorsi 1981 = Diomiro Zudini – Pierpaolo Dorsi, Dizionario del dialetto muglisano, Udine: Casamassima Editore, 1981.

Prenosi

Objavljeno

09.12.2018

Kako citirati

Furlan, M. (2018). Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar: dodatek 2018. Jezikoslovni Zapiski, 24(2). https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7102