Psl. *marьnъ a další odvozeniny od kořene *mar‑ / Psl. *marьnъ in druge izpeljave iz korena *mar‑

  • Jiří Rejzek
Ključne besede: etimologija, semantični razvoj, besedotvorna razmerja

Povzetek

Prispevek se ukvarja s psl. besedami *marьnъ, *mariti, *mara in drugimi izpeljavami iz korena *mar‑, katerih etimološka in besedotvorna razmerja so prepletena in jih različni avtorji interpretirajo različno. Na podlagi pomenov posameznih besed se prispevek trudi za kar najbolj verjetno podobo njihovih etimoloških in besedotvornih razmerij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bańkowski 2000 = Andrej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN, 2000.

BER = Bălgarski etimologičen rečnik I–, Sofia: Akademično izdatelstvo, 1971–.

Bezlaj I–IV = Franc Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I–IV, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1977–2005.

Boryś 2005 = Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.

Brückner 1957 = Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1957.

Derksen 2008 = Rick Derksen, Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon, Leiden: Brill, 2008.

Erhart – Večerka 1981 = Adolf Erhart – Radoslav Večerka, Úvod do etymologie, Praha: SPN, 1981.

ESSJa = Etimologičeskij slovar’ slavjanskix jazykov: praslavjanskij leksičeskij fond, Moskva: Nauka, 1973–.

Fasmer I–IV = Maks Fasmer, Etimologičeskij slovar russkogo jazyka I–IV, perevod s nemeckogo i dopolnenija O. N.Trubačeva, Moskva: Progress, 1964–1973.

Gebauer 1903–1916 = Jan Gebauer, Slovník staročeský 1–2, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa, 1903–1916.

Holub – Kopečný 1952 = Josef Holub – František Kopečný, Etymologický slovník jazyka českého, Praha: SPN, 1952.

Králik 2015 = Ľubor Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava: Veda, 2015.

Kurkina 1985 = Ljubov Kurkina, Slavjanskie etimologii, Etimologija 1985, Moskva, 1988, 10–16.

LIV = Helmut Rix et al., Lexikon der indogermanischen Verben, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1998.

Machek 1968 = Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha: Academia, 1968.

MSS = Jaromír Bělič – Adolf Kamiš – Karel Kučera, Malý staročeský slovník, Praha: SPN, 1978.

Němec 1968 = Igor Němec, Vývojové postupy české slovní zásoby, Praha: Academia, 1968.

NIL = Dagmar S. Wodtko – Britta Irslinger – Carolin Schneider, Nomina im Indogermanischen Lexikon, Heidelberg: Universitätverlag Winter, 2008.

Pokorny 1959–1969 = Julius Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern: Francke, 1959–1969.

Rejzek 2015 = Jiří Rejzek, On the false homonymy in Slavonic etymology, v: Etymological Research into Old Church Slavonic, ed. I. Janyšková – H. Karlíková, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 (Studia etymologica Brunensia 18), 325–335.

Schuster-Šewc 1978–1989 = Heinz Schuster-Šewc, Historisch‑etymologisches Wörterbuch der ober‑ und niedersorbischen Sprache, Bautzen: Domowina, 1978–1989.

Skok I–IV = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1971–1974.

Snoj 2003 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 22003.

Varbot 1984 = Žana Varbot, Praslavjanskaja morfonologija, slovoobrazovanije i etimologija, Moskva: Nauka, 1984.

Zubatý 1949 = Josef Zubatý, Studie a články I/2, Praha: Česká akademie věd a umění, 1949.

Objavljeno
2018-07-16
Kako citirati
1.
Rejzek J. Psl. *marьnъ a další odvozeniny od kořene *mar‑ / Psl. *marьnъ in druge izpeljave iz korena *mar‑. JZ [Internet]. 16. julij 2018. [citirano 10. julij 2020.];23(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6916