K výkladu českých názvů janovce (Sarothamnus) / K razlagi čeških imen za košeničico (Sarothamnus)

  • Ilona Janyšková
Ključne besede: etimologija, semantična motivacija, češčina, ljudsko poimenovanje rastlin

Povzetek

Članek podaja pregled dosedanjih razlag etimološko ne povsem jasnega češkega botaničnega termina janovec. Pojasnjuje semantično motivacijo čeških narečnih poimenovanj košeničice glede na semantične vzporednice v drugih jezikih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Achtarov 1939 = Материали за български ботаничен речник, събрани от Б. Давидов и А. Явашев, подредени от М. Шосев и П. Балабанова, допълнени и редактирани от Б. Ахтаров, София, 1939.

ALJ = Archiv lidového jazyka českého uložený v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně.

Annenkov 1878 = Николай И. Анненков, Ботанический словарь, Санкт-Петербург, 1878.

Bartoš 1886–1895 = František Bartoš, Dialektologie moravská 1–2, Brno, 1886–1895.

Bartoš 1906 = František Bartoš, Dialektologický slovník moravský, Praha, 1906.

BER = Български етимологичен речник 1–, ред. В. И. Георгиев – И. Дуриданов – Т. А. Тодоров, София, 1971–.

Bjeletić 2009 = Марта Бjелетић, Jош jедном о с.-х. занов(иj)етати (проблеми етимолошке праксе), in: Studia etymologica Brunensia 6, eds. I. Janyšková – H. Karlíková, Praha, 2009, 27–36.

Buffa 1972 = Ferdinand Buffa, Vznik a vývin slovenskej botanickej nomenklatúry: k histórii slovenského odborného slovníka, Bratislava, 1972.

Carnoy 1959 = Albert Carnoy, Dictionnaire étymologique des noms grecs de plantes, Louvain, 1959.

ČJA = Český jazykový atlas 1–5, Praha, 1992–2005.

Čouka 1929 = František Čouka, Lidové názvy rostlin z Moravy, in: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 41–42 (1929), 122–124.

Ernout – Meillet 1959 = Alfred Ernout – Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des mots, Paris, 41959.

ESStč = Elektronický slovník staré češtiny 〈http://vokabular.ujc.cas.cz, 25. 7. 2017〉.

EWAhd = Albert L. Loyd – Otto Springer – Rosemarie Lühr, Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen 1–, Göttingen – Zürich, 1988–.

Gebauer 1894–1929 = Jan Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého 1–4, Praha, 1894–1929.

Hadač 1958 = Emil Hadač, Lidové názvy vyšších rostlin Plzeňského okresu, in: Sborník Vyšší Pedagogické školy v Plzni: biologie – chemie, Praha, 1958, 37–70.

Hadač 1996 = Emil Hadač, Lidová jména rostlin v západních Čechách, in: Sborník Západočeského muzea v Plzni: příroda 94 (1996), 5–22.

Hadač – Hadačová – Spal 1964 = Emil Hadač – Alena Hadačová – Jaromír Spal, Jména rostlin na Chodsku, in: Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni: jazyk a literatura 5 (1964), 5–60.

Hadač – Tomková-Součková 1994 = Emil Hadač – Milada Tomková-Součková, Lidová jména rostlin z Podorličí, in: Panorama 2 (1994), Dobré, 1–16.

Hubáček 1949 = Jaroslav Hubáček, Lidové názvy rostlin na Uherskohradištsku, in: Vlastivědný sborník okresu Uherskohradištského 3, Uherské Hradiště, 1949, 82–83.

Jindřich 2007 = Jindřich Jindřich, Chodský slovník, sestavil J. Kotal, Plzeň, 2007.

Jirásek – Zadina – Blažek 1957 = Václav Jirásek – Rudolf Zadina – Zdeněk Blažek, Naše jedovaté rostliny, Praha, 1957.

Königsmark 1942 = Josef Königsmark, Lidová jména rostlin na Rokycansku, Naše řeč 26 (1942), 28–29.

Kosík 1941 = Vladimír Kosík, Slovník lidových názvů rostlin, Praha, 1941.

Kott 1910 = František Št. Kott, Dodatky k Bartošovu Dialektickému slovníku moravskému, Praha, 1910.

Lajnert 1954 = Jan Lajnert, Rostlinske mjena serbske – němske – łaćanske, Berlin, 1954.

Loma 1990 = Александар Лома, Позаjмљенице из непознатог jезика у прасловенском (Georg Holzer, Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen), Jужнословенски филолог 46 (1990), 87–122.

Machek 1954 = Václav Machek, Česká a slovenská jména rostlin, Praha, 1954.

Machek 1957 = Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957.

Machek 1968 = Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1968.

Majewski 1889–1894 = Erazm Majewski, Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich 1–2, Warszawa, 1889–1894.

Marzell 1913 = Heinrich Marzell, Die Tiere in deutschen Pflanzennamen, Heidelberg, 1913.

Marzell 1943–1979 = Heinrich Marzell, Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen 1–5, Leipzig, 1943–1979.

Mathioli 1596 = Herbář aneb Bylinář... Petra Ondřeje Mathiola... z německého pak jazyka v český přeložený od Adama Hubera z Rysnbachu D. – Danyele Adama z Veleslavína, Praha, 1596.

Matzenauer 1870 = Anton Matzenauer, Cizí slova ve slovanských řečech, Brno, 1870.

Miklošič 1886 = Franz Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien, 1886.

Palkovič 1820–1821 = Juraj Palkovič, Böhmisch‑deutsch‑lateinisches Wörterbuch 1–2, Praha, 1820–1821.

Pleteršnik 1894–1895 = Maks Pleteršnik, Slovensko‑nemški slovar 1–2, Ljubljana, 1894–1895.

Polívka 1900–1904 = František Polívka, Názorná květena zemí koruny české 1–4, Olomouc, 1900– 1904.

Rejzek 2008 = Jiří Rejzek, The Proto‑Slavic Word‑Initial ch-, Praha, 2008.

Rostafiński 1900 = Józef Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi 1–2, Kraków, 1990.

Rystonová 2007 = Ida Rystonová, Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů, Praha, 2007.

Schuster-Šewc 1978–1996 = Heinz Schuster-Šewc, Historisch‑etymologisches Wörterbuch der ober‑ und niedersorbischen Sprache 1–5, Bautzen, 1978–1996.

Simonović 1959 = Драгутин Симоновић, Ботанички речник: имена биљака, Београд, 1959.

Sloboda 1852 = Daniel Sloboda, Rostlinnictví čili Návod k snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a jiných zemí rakouského mocnářství domácích, Praha, 1852.

SRNG = Словарь русских народных говоров 1–, Москва – Ленинград / Санкт-Петербург, 1965–.

SSA = Sorbischer Sprachatlas = Serbski rěčny atlas 1–15, Bautzen, 1965–1996.

Sychta 1967–1976 = Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich 1–7, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1967–1976.

Šulek 1879 = Bogoslav Šulek, Jugoslavenski imenik bilja, Zagreb, 1879.

Varbot 1975 = Жанна Ж. Варбот, К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен, in: Этимология 1973, Москва, 1975, 23–33.

Walde – Hofmann 1938–1956 = Lateinisches etymologisches Wörterbuch 1–2, von Alois Walde, 3., neubearbeitete Auflage von Johann B. Hofmann, Heidelberg, 1938–1956.

Objavljeno
2018-07-16
Kako citirati
1.
Janyšková I. K výkladu českých názvů janovce (Sarothamnus) / K razlagi čeških imen za košeničico (Sarothamnus). JZ [Internet]. 16. julij 2018. [citirano 4. julij 2020.];23(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6909