Frazeološkost krščanskega izrazja v vsakdanjem govoru

  • Darinka Verdonik Inštitut za elektroniko in telekomunikacije Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Ključne besede: pogovor, pragmatični frazemi, krščansko izrazje, pragmatični pomen, korpus

Povzetek

V prispevku raziskujemo rabo krščanskega izrazja v frazemih (s poudarkom na pragmatičnih frazemih). Kot dopolnitev predhodnim frazeološkim razpravam, ki temeljijo na slovarskem gradivu oz. pisnih besedilih ali pisnih korpusih, nas zanima raba v vsakdanjem spontano govorjenem jeziku. Rezultati kažejo, da gre za besede, ki so prevladujoče rabljene v nepropozicijski (metadiskurzni) vlogi, predvsem za izražanje odnosa govorca do vsebine pogovora, redkeje pa tudi do naslovnika ali okoliščin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Čermák idr. 1994 = František Čermák idr., Slovník české frazeologie a idiomatiky: výrazy slovesné: A–P, R–Ž, Praha: Akademia, 1994.

van Dijk – Kintsch 1983 = Teun A. van Dijk – Walter Kintsch, Strategies of Discourse Comprehension, New York – London: Academic Press, 1983.

Fink 1996 = Željka Fink, Ruski i hrvatski frazemi s komponentama bog, vrag (đavo), Filologija 27 (1996), 17–24.

Fink Arsovski idr. 2006 = Željka Fink Arsovski idr., Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema, Zagreb: Knjigra, 2006.

Hill 1992 = Deborah Hill, Imprecatory interjectional expressions: examples from Australian English, Journal of Pragmatics 18 (1992), št. 2–3, 209–223.

Jakop 2003 = Nataša Jakop, Pragmatični frazemi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Jezikoslovni zapiski 9 (2003), št. 2, 111–127.

Jakop 2006 = Nataša Jakop, Pragmatična frazeologija, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Linguistica et philologica 14).

Jakop 2007 = Nataša Jakop, Opis pomena pragmatičnih frazemov s pragmatičnimi kategorijami, Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah, ur. Erika Kržišnik – Wolfgang Eismann, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 2007, 167–182.

Keber 2011 = Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov, Ljubljana: Založba ZRC, 2011 (Slovarji).

Kosem – Verdonik 2012 = Iztok Kosem – Darinka Verdonik, Key word analysis of discourses in Slovene speech: differencies and similarities = Analiza ključnih besed v diskurzih slovenskega govora: razlike in podobnosti, v: Le discourse parlé, ur. Ana Zwitter Vitez = Linguistica 52 (2012), 309–322.

Krajnc Ivič 2005 = Mira Krajnc Ivič, Besedilne značilnosti javne govorjene besede: na gradivu mariborskega Mestnega sveta, Maribor: Slavistično društvo, 2005 (Zora 35).

Krajnc Ivič 2009 = Mira Krajnc Ivič, Razgovor kot vrsta komunikacijskega stika, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009 (Zora 63).

Kranjc 1999 = Simona Kranjc, Razvoj govora predšolskih otrok, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999 (Razprave Filozofske fakultete).

Kržišnik 1987/88 = Erika Kržišnik, Frazeološko gradivo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Slava 2 (1987/88), št. 2, 143–162.

Kržišnik 1994 = Erika Kržišnik, Slovenski glagolski frazemi: ob primeru frazemov govorjenja: doktorska disertacija, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1994.

Kržišnik 2000 = Erika Kržišnik, Biblične stalne zveze v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in v slovenskem jeziku, Razprave drugega razreda SAZU 17 (2000), 67–80.

Kržišnik 2007 = Erika Kržišnik, Meja med semantičnim in pragmatičnim opisom frazeološke opreme, v: Slavenska frazeologija i pragmatika, ur. Željka Fink Arsovski – Anita Hrnjak, Zagreb: Knjigra, 2007, 139–145.

Kržišnik 2013 = Erika Kržišnik, Izbiblični frazemi v novem Slovarju slovenskih frazemov, v: Die slawische Phraseologie und die Bibel, ur. Harry Walter – Valerij M. Mokienko, Greifswald – Sankt Petersburg, 2013, 111–119.

Legan Ravnikar 2008 = Andreja Legan Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija: od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Lingua Slovenica 4).

Legan Ravnikar 2010 = Andreja Legan Ravnikar, Terminološki in stilistični vidik poimenovanja verskih pojmov v protestantizmu in obdobju katoliške prenove, v: Reformacija na Slovenskem: ob 500-letnici Trubarjevega rojstva, ur. Aleksander Bjelčevič, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (Obdobja 27), 385–399.

Nazzal 2005 = Ayman Nazzal, The pragmatic functions of the recitation of Qur’anic verses by Muslims in their oral genre: the case of Insha’ Allah, ‘God’s willing’, Pragmatics 15 (2005), št. 2–3, 251–273.

Schlamberger Brezar 2007 = Mojca Schlamberger Brezar, Vloga povezovalcev v govorjenem diskurzu, Jezik in slovstvo 52 (2007), št. 3–4, 21–32.

Smolej 2007 = Mojca Smolej, Eliptične strukture in njihove metabesedilne vloge, Jezik in slovstvo 52 (2007), št. 3–4, 67–78.

Smolej 2010 = Mojca Smolej, Kazalci stopnje besedilne zgradbe v govorjenih narativnih besedilih, v: Vloge središča: konvergenca regij in kultur, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 21), 91–102.

Smolej 2012 = Mojca Smolej, Les spécifités du discours indirect dans l’échange oral spontané en Slovène = Posebnosti poročanega govora v spontano govorjenih besedilih v slovenščini, v: Le discourse parlé, ur. Ana Zwitter Vitez = Linguistica 52 (2012), 297–308.

Stramljič Breznik 2000/01 = Irena Stramljič Breznik, Komunikacijski ali sporočanjski frazemi, Jezik in slovstvo 46 (2000/01), št. 5, 191–200.

Stramljič Breznik 2007 = Irena Stramljič Breznik, Pragmatični frazemi s strukturo na (se) mi ..., če in pod nobenim pogojem v slovenščini, v: Slavenska frazeologija i pragmatika, ur. Željka Fink Arsovski – Anita Hrnjak, Zagreb: Knjigra, 2007, 198–202.

Šetka 1964 = Jeronim Šetka, Hrvaška kršćanska terminologija 2: hrvatski kršćanski termini latinskoga porijekla, Makarska: Franjevačka visoka bogoslovija, 1964 (Bogoslovska biblioteka 13).

Šetka 1976 = Jeronim Šetka, Hrvaška kršćanska terminologija, Split: Reprint-izdanje, 21976.

Verdonik 2006 = Darinka Verdonik, Mhm, ja, no, dobro, glejte, eee ...: diskurzni označevalci v telefonskih pogovorih, Jezik in slovstvo 51 (2006), št. 2, 19–36.

Verdonik 2007 = Darinka Verdonik, Jezikovni elementi spontanosti v pogovoru: diskurzni označevalci in popravljanja, Maribor: Slavistično društvo, 2007 (Zora 48).

Verdonik – Kačič 2012 = Darinka Verdonik – Zdravko Kačič, Pragmatic functions of Christian expressions in spoken discourse = Pragmatične vloge krščanskih izrazov v vsakdanjem govoru, v: L e d iscourse p arlé, ur. Ana

Zwitter Vitez = Linguistica 52 (2012), 267–282.

Verdonik – Zwitter Vitez 2011 = Darinka Verdonik – Ana Zwitter Vitez, Slovenski govorni korpus Gos, Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Volk 2007 = Jana Volk, Italijanske jezikovne prvine v spontanem govoru v Slovenski Istri, Annales: series historia et sociologia 17 (2007), št. 1, 153–166.

Zuljan Kumar 2007 = Danila Zuljan Kumar, Narečni diskurz: diskurzivna analiza briških pogovorov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Linguistica et philologica 16).

Objavljeno
2015-09-17
Kako citirati
VerdonikD. (2015). Frazeološkost krščanskega izrazja v vsakdanjem govoru. Jezikoslovni Zapiski, 20(1). https://doi.org/10.3986/jz.v20i1.3006