Izvor poimenovanj za orodja in hišne pripomočke v terskem narečju

  • Janoš Ježovnik Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: tersko narečje, narečno poimenovanje, jezik v stiku, prevzeto besedje, etimologija

Povzetek

V prispevku so predstavljena narečna poimenovanja orodij in hišnih pripomočkov, razstavljenih v etnografskem muzeju v kraju Bardo/Lusevera v Terski dolini. Opredeljena so z vidika izvora, in sicer so lahko neprevzeta (tvorjena ali netvorjena) ali prevzeta (zgodaj ali pozno). V naboru močno prevladuje prevzeto besedje, ki izpodriva tudi starejša neprevzeta poimenovanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 1976–2007 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5, avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – Mladinska knjiga oz. Založba ZRC, ZRC SAZU, 1976–2007.

Boerio = Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia: Giovanni Cecchini, 1867.

Cernetig – Negro 2009 = Mi smo tu ... tuka, ... izdë, ... kle, ... tle, ur. Marina Cernetig – Luigia Negro, Špeter: Inštitut za slovensko kulturo, 2009.

Dapit 1995 = Roberto Dapit, La Slavia Friulana: lingue e culture: Resia, Torre, Natisone: bibliografia ragionata = Beneška Slovenija: jezik in kultura: Rezija, Ter, Nadiža: kritična bibliografija, Čedad – Špeter: Kulturno društvo Ivan Trinko – Zadruga Lipa, 1995.

Dardano – Trifone 2001 = Maurizio Dardano – Pietro Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna: Zanichelli, 2001.

Del Medico 2004 = Dino Del Medico, Censimento oggetti: museo etnografico, Comune Lusevera, 2004. (Tipkopis.)

Dybo 1981 = Владимир Антонович Дыбо, Славяанкая акцентология, Москва: Наука, 1981.

Dybo 2000 = Владимир Антонович Дыбо, Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: типология и генезис, Москва: Яазыки русской культуры, 2000.

Dybo – Zamjatina – Nikolajev 1990 = Владимир Антонович Дыбо – Галина

Игоревна Замятина – Сергей Львович Николаев, Основы славянской

акцентологии, Москва: Наука, 1990.

Dybo – Zamjatina – Nikolajev 1993 = Владимир Антонович Дыбо – Галина Игоревна Замятина – Сергей Львович Николаев, Основы славянской акцентологии: словарь, Москва: Наука, 1993.

Erat 2008 = Janez Erat, Furlansko-slovenski slovar = Il dizionari furlan-sloven, 2008 〈http://janezerat.blogspot.com/, dostop 3. 11. 2013〉.

Ježovnik 2012 = Janoš Ježovnik, Narečna poezija Renata Quaglie v prevodih Marka Kravosa: diplomsko delo, Ljubljana: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2012.

Kacin Wohinz – Pirjevec 2000 = Milica Kacin Wohinz – Jože Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000, Ljubljana: Nova revija, 2000.

Kenda Jež 2007 = Karmen Kenda Jež, Shranili smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale, Ukve – Ljubljana: S. K. S.

Planika Kanalska dolina – Slori – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2007.

Kos idr. 1974 = Milko Kos – Lavo Čermelj – Bogo Grafenauer – Janko Jeri – Gorazd Kušej, Slovenci v Italiji včeraj in danes, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1974.

Križnar 2006 = Naško Križnar, Etnografski muzej v mlekarni, v: Terska dolina = Alta Val Torre = Val de Tor: Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa, ur. Milena Kožuh, Celje: Celjska Mohorjeva družba – Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, 239–242.

Logar 1976 = Tine Logar, Slovenska narečja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.

Madriz – Roseano 2003 = Anna Madriz – Paolo Roseano, Scrivere in friulano, Udine: Società Filologica Friulana, 2003.

Makuc 2013 = Neva Makuc, Sclavi, schiavi in podobni izrazi v miselnem svetu novoveških avtorjev, Škrabčevi dnevi 8: zbornik povzetkov simpozija 2013, Nova Gorica, 2013, 11.

Marušič 2006 = Branko Marušič, Pregled zgodovine terskih Slovencev, v: Terska dolina = Alta Val Torre = Val de Tor: Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa, ur. Milena Kožuh, Celje: Celjska Mohorjeva družba – Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, 55–61.

Merkù 2006 = Pavle Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, ur. Metka Furlan – Silvo Torkar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

Pirona = Giulio Andrea Pirona, Ercole Carletti, Giovanni Battista Corgnali, Il nuovo Pirona. Vocabolario friulano, Udine: Società filologica Friulana, 1992.

Pleteršnik (Plet.) = Maks Pleteršnik, Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar: spletna izdaja, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2010 〈http://bos.zrc-sazu.si/pletersnik.html〉.

Ramovš 1935 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika VII: dialekti, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935.

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, v: Jakob Rigler, Zbrani spisi 1: jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave, ur. Vera Smole, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2001, 13–57.

Ruttar 2006 = Riccardo Ruttar, Lusevera – Bardo, Il luogo e la sua gente – Una comunità in pericolo, v: Terska dolina = Alta Val Torre = Val de Tor: Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa, ur. Milena Kožuh, Celje: Celjska Mohorjeva družba – Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, 87–90.

Skubic 1997 = Mitja Skubic, Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski jezikovni meji, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997.

Skubic 2002 = Mitja Skubic, Romanski jeziki, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za romanske jezike in književnosti, 2002.

Skubic 2006 = Mitja Skubic, Slovenske jezikovne prvine v obsoški furlanščini, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS, 2005.

Snoj 2009 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2009.

Spinozzi Monai 2009 (BdC) = Liliana Spinozzi Monai, Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay, Udine: Consorzio Universitario del Friuli, 2009.

Stang 1957 = Christian Stang, Slavonic accentuation, Oslo, 1957.

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Berlin: Osteuropa-Institut – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963.

Šekli 2006a = Matej Šekli, Ledinska imena v kraju Livek in njegovi okolici: doktorska disertacija, Ljubljana, 2006.

Šekli 2006b = Matej Šekli, Tersko narečje v kraju Subid, v: Terska dolina = Alta Val Torre = Val de Tor: Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa, ur. Milena Kožuh, Celje: Celjska Mohorjeva družba – Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, 161–173.

Šekli 2009 = Matej Šekli, Merila za določanje mej med slovenskimi narečji in podnarečji, v: Slovenska narečja med sistemom in rabo, ur. Vera Smole, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.

Šekli 2011 = Matej Šekli, Predzgodovina praslovanskega naglasnega sistema v luči moskovske naglasoslovne šole, Jezikoslovni zapiski 17 (2011), št. 2, 7–40.

Šekli 2014 = Matej Šekli, Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini, Jezikoslovni zapiski 19 (2013), št. 2, 291–315.

Šlenc = Sergij Šlenc, Veliki italijansko-slovenski slovar: elektronska izdaja, Ljubljana: DZS, 2008.

Weiss 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim gradom in Nazarjami: poskusni zvezek: A–H, Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1998 (Slovarji).

Weiss 2006 = Peter Weiss, Besedje na kolesu v (slovenskem) narečnem slovarju z etimologijami, v: Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, ur. Mihaela Koletnik – Vera Smole, Maribor: Slavistično društvo, 2006 (Zora 41), 328–335.

Zingarelli = Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli: vocabolario della lingua italiana, Bologna: Zanichelli, 2007.

Zuljan Kumar 2010 = Danila Zuljan Kumar, Subiške pripovedi z jezikovnega stališča, v: Bruna Balloch, Mlada lipa: pravəce domah narete, Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko, 2010

Objavljeno
2015-07-19
Kako citirati
1.
Ježovnik J. Izvor poimenovanj za orodja in hišne pripomočke v terskem narečju. JZ [Internet]. 19. julij 2015. [citirano 10. julij 2020.];20(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/3005