Fonološki opis govora Krope (SLA 202)

  • Jožica Škofic

Povzetek

Glasoslovje govora Krope na Gorenjskem (Slovenski lingvistični atlas, točka št. 202) je predstavljeno v oblikifonološkega opisa, kakršna se je pri nas uveljavila po izdaji fonoloških opisov govorov, zajetih v mrežo za OLA (Fonološki opisi, Sarajevo 1981). Tako je v prvem delu predstavljen inventar fonemov (samoglasnikov in soglasnikov) in prozodemov, sledi predstavitev distribucijskih omejitev fonemov in njihovih položajnih različic/alofonov ter prozodemov, v tretjem delu je prikazan izvor fonemov in prozodemov, in sicer glede na izhodiščni splošnoslovenski fonološki opis v omenjenem delu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BENEDIK, F., Fonološki opis govora vasi Bukov Vrh, Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1989, str. 31^44

BENEDIK, F., Fonološki opis govora vasi Selca, Filologija 24-25, Zagreb 1995, str. 53-59

Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvačenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, str. 27-218

Objavljeno
2015-08-18
Kako citirati
1.
Škofic J. Fonološki opis govora Krope (SLA 202). JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 6. avgust 2020.];3(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2743