Kratek pregled slovenskega pravopisja od konca devetnajstega stoletja do danes

  • Alenka Gložančev

Povzetek

Članek prinaša kratek pregled slovenskih pravopisov, začenši s prvim samostojnim slovenskim pravopisom, ki ga je sestavil Fran Leveč (1899), ter nadaljujoč s prikazom drugih nosilnih pravopisov in manjših pravopisnih priročnikov v 20. stoletju. Nekaj pozornosti posveti tudi odmevom na posamezen nosilni pravopis, saj tudi odmevi ilustrirajo, kako občutljivo jezikoslovno in jezikovnokulturno področje je oblikovanje pravopisnih del.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BAJEC, A., Še zadnjič o bravcu (I, II), v: Delo, 4., 5. VIII. 1962.

BREZNIK, A., Ocenjevalcem Slovenskega pravopisa (I-VII), v: Slovenec (Kulturni obzornik), št. 262-272, 1936.

BREZNIK, A., Razvoj novejše slovenske pisave pa Levčev pravopis (v: Dom in svet, 1913-1915), v: Anton Breznik, Jezikoslovne razprave [urednik Jože Toporišič, Ljubljana 1982, str. 83-133].

DULAR, J., O definicijah funkcijskih zvrsti in njihovi formalizaciji v šoli, v: Jezik in slovstvo, XXV, 1979/1980, št. 3, str. 80-85.

DULAR, J., Dva pravopisna samospeva, v: Slava, II, 1987/1988, št. 1, str. 5-12. Enciklopedija Slovenije, I-IX, 1987-1995, Ljubljana.

GJURIN, V, Slovenski pravopis 1945, v: Slavistična revija, XXVIII, 1980, št. 4, str. 425^45.

GLONAR, J., Slovar slovenskega jezika, Uvod, V-XVI, Ljubljana, 1936.

GLOŽANČEV, A., Nekaj pripomb k Teoretični podstavi slovarja novega SP, v: Slava, IX, 1995/1996, št. 1, str. 3-15.

GLOŽANČEV, A., Vprašanje velike začetnice pri pridevniku BOŽJI, v: Slava, VII, 1993/1994, št. 1, str. 3-7. Inventarna knjiga Biblioteke SAZU, XXXVIII.

KLINAR, S., Pravopisne razpoke, v: Slava VIII, 1994/1995, št. 1-2, str. 40-50.

KOCJAN-BARLE, M., Iz majhnega raste veliko, v: Slava, VIII, 1994/1995, št. 1-2, str. 31-36.

KOCJAN-BARLE, M., Abeceda pravopisa (I, II), Ljubljana 1992. KOŠTIAL, L, v: Jutro (Življenje in svet), 1935.

KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DRAVSKE BANOVINE, ban Natlačen, Novi slovenski pravopis, IV. No. 2380/1, Ljubljana, 1937, str. 2.

KRŽIŠNIK, E., Pravopis v slovenski državi in slovenskem jezikoslovju, v: Slava, VI, w 1992/1993, št. 1, str. 8-17.

LEVSTIK, V, Okoli »Slovenskega pravopisa«, v: Ljubljanski zvon, 56, str. 113-~ 116, 1936.

MÜLLER, J., 1991, Novo slovenskopravopisje (Slovenskipravopis 1, Pravila 1990), O v: Jezikoslovni zapiski (Zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU), št. I, str. 191-199, Ljubljana 1991.

NARTNIK, V, Dinamika oblikoslovnega naglasa v povojnih priročnikih za knjižno O slovenščino, v: Jezik in čas ([zbornik]/Ada Vidovič Muha... [et al.]), str. 319— < 325, Ljubljana 1996.

NOVAK, F., Najvažnejša stališča o pravopisni vojni, v: Jezik in slovstvo, letnik IX, „ 1964, št. 2-3, str. 62-65.

PERUŠEK, R., »Bravec« ali »bralec«, Dunaj 1899.

POGORELEC, B., Jezikovno načrtovanje in jezikovna politika pri Slovencih med p> 1945 in 1995, v: Jezik in čas ([zbornik]/Ada Vidovič Muha ... [et al.]), str. *v 41-62, Ljubljana 1996.

SCHELLANDER, A., Cum ira et studio vel/ali S srcem in umom, v: Slava, VI, 1992/ 1993, št. l,str. 18-31. Slovenska bibliografija 1978-1979 (izdala in založila Narodna in univerzitetna knjižnica), Ljubljana 1986. Spoznanja in pripombe javne razprave o Načrtu pravil za novi slovenski pravopis (izdala Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta, ^ Znanstveni inštitut, Ljubljana 1982).

STRLE, A., Dajmo cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je božjegal v: Kristjanova obzorja, IX, 1993/1994, št. 36, str. 163-174.

ŠKRABEC, S., v: Cvetje z vertov sv. Frančiška, zv. 11, str. 86, 1899. ^

ŠTREKELJ, K., O Levčevem pravopisu in njega kritikah, Ljubljana 1911.

TOPORIŠIČ, J., Portreti, pogledi, presoje, Maribor 1987.

TOPORIŠIČ, J., Družbenost slovenskega jezika (Sociolingvistična razpravljanja), Ljubljana 1991.

TOPORIŠIČ, J., Iz bojev za novi slovenski pravopis in jezikoslovje, v: Družbenost slovenskega jezika (J. Toporišič), Ljubljana 1991.

TOPORIŠIČ, J., Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana 1992.

TOPORIŠIČ, J., Teoretična podstava slovarja novega SP, v: Slavistična revija, XXXXII, 1994, št. 4, str. 455-473.

TOPORIŠIČ, J., Družbenost slovenskega jezika od druge svetovne vojne sem, v: Jezik in čas ([zbornik]/Ada Vidovič Muha ... [et al.], str. 63-76, zlasti 71-73, Ljubljana 1996.

TOPORIŠIČ, J., RIGLER, J., Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa (I- V), v: Slavistična revija, XXV, 1977, št. 1, str. 69-106, št. 2-3, str. 311-358; XXVII, 1979, št. 1, str. 81-150, št. 2, str. 231-261, št. 3-4, str. 459^76.

TOPORIŠIČ, J., RIGLER, J., Ob Urbančičevi kritiki Načrta pravil pravopisa in njegovem sestavku o veliki začetnici, v: Slavistična revija, XXVI, št. 2, str. 208—226, 1978.

URBANČIČ, B., Ob novem slovenskem pravopisu-Problem »bravca«, v: Slavistična revija, XIV, 1963, št. 1-4, str. 211-228.

URBANČIČ, B., Nekaj pripomb k načrtu pravil slovenskega pravopisa, v: Slavistična revija, XXVI, 1978, št. 1, str. 79-95.

VIDOVIČ MUHA, A., Razvojne prvine normativnosti slovenskega knjižnega jezika, v: Jezik in čas ([zbornik]/Ada Vidovič Muha... [et al.]), str. 15-40, Ljubljana 1996.

VODUŠEK, B., O Slovenskem pravopisu in jezikovnih načelih, v: Slovenski poročevalec, 1952.

WEISS, R, Uvrščanje priimkov s predimki v enciklopedična in slovarska dela, v: Slava, VII, 1993/1994, št. 1, str. 18-29.

WEISS, R, Pomišljaj in vezaj v Slovenskem pravopisu 1990, v: Slava, VII, 1993/ 1994, št. 2, str. 108-122.

ZUPET, J., Dajmo cesarju, kar je cesarjevo, in Bogu, kar je Božje!, v: Kristjanova obzorja, VIII, 1993/1994, št. 34, str. 300-309.

Objavljeno
2015-08-18
Kako citirati
1.
Gložančev A. Kratek pregled slovenskega pravopisja od konca devetnajstega stoletja do danes. JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];3(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2736