Majda Merše, France Novak, Francka Premk, Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Poskusni snopič (Ljubljana 2001)

  • Peter Weiss

Povzetek

V sekciji za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je izšel poskusni snopič Slovarja jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, ki sta ga napisala Majda Merše in France Novak s sodelovanjem Francke Premk. Poskusni snopič poleg obsežnega uvoda vsebuje vrsto gesel z občnimi besedami in je dobra osnova za pregled slovaropisnih načel v nadvse potrebnem načrtovanem slovarju, zato so v oceni lahko izčrpno pretehtane rešitve v njem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Berčič 1968 = Branko Berčič, Das slowenische Wort in den Drucken des 16. Jahrhunderts, Abhandlungen über die slowenische Reformation, ur. Branko Berčič, München, Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1968 (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen 1), str. 152-268 + 84 pril.

Beseda 98 = Beseda 98, Slovenski standardni prevod Svetega pisma na CD-ROM-u, Ljubljana, Svetopisemska družba Slovenije, 1998. (Cede.)

BS J 1998 = Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki, A-Ž, Ljubljana, Založba ZRC, 1998 (Slovarji).

Čermak 1995 = František Čermak, Frazeografie, Manual lexikograße, ur. František Čermak- Renata Blatnâ, Junocany, H&H, 1995, str. 116-136.

Gros 2000 = Jerneja Gros, Samodejno tvorjenje govora iz besedil, Postopek za izdelavo sintetizatorja slovenskega govora, Ljubljana, Založba ZRC, 2000 (Lin-guistica et philologica).

Hočevar 2001 = Mojca M. Hočevar, Dve drobni knjigi velikega pomena, Delo -Književni listi 2001-05-23, str. III.

Kempcke 2000 = Günter Kempcke, Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Berlin - New York, de Gruyter, 2000.

Kenda-Jež - Weiss 2001 = Karmen Kenda-Jež - Peter Weiss, Literatura in viri, Jakob Rigler, Zbrani spisi 1, Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave, Ljubljana, Založba ZRC, 2001, str. 517-579.

Kolarič 1971 = Rudolf Kolarič, Die Sprache in Adam Bohoričs Arcticae horulae, Adam Bohorič, Arcticae horulae, Die erste Grammatik der slowenischen Sprache, Wittenberg 158411, Untersuchungen, München, Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1971, str. 29-82.

Levée 1899 = Fran Leveč, Slovenski pravopis, Dunaj 1899.

Matešič 1982 = Josip Matešič, Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika, Zagreb, Školska knjiga, 1982.

Megiser 1967 = Hieronymus Megiser, Slovenisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch, Neugestaltung und Faksimile der ersten Ausgabe aus dem Jahre 1592, prir. Annelies Lägreid, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1967 (Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris - Fontes et dissertationes 7).

Merše 2000 = Majda Merše, Dosežki in naloge slovenskega zgodovinskega slova-ropisja, Zbornik Slavističnega društva Slovenije 10, Slovensko jezikoslovje danes in jutri - Slovenski slavistični kongres, Celje, 1999, Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije - Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000, str. 155-166

Neweklowsky 1984 = Gerhard Neweklowsky, Trubarjev Katekizem 1550, Konkor-danca, indeks besed, pogostnostmi spiski, [Ljubljana, DZS, 1984].

Novak 1987 = France Novak, Imena v starejših slovenskih slovarjih, Zbornik šeste jugoslovenske onomastičke konferencije, Donji Milanovac, 9-12. oktobar 1985, Beograd: SANU, 1987 (Naučni skupovi XXXVII, Odeljenje jezik i književnosti 7), str. 607-619.

Novak 1988 = Vilko Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine, Poskusni snopič, Ljubljana, ZRC SAZU, 1988. Petermann 1988 = Jürgen

Petermann, Frazeologija v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (I-IV), Sodobni slovenski jezik, književnost in kultura, Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1986, Ljubljana, Univerza Edvarda Kardelja, Filozofska fakulteta, 1988, str. 301-310.

Plet. 1-2 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1-2, Ljubljana, Knezoškofijstvo, 1894-1895.

Rigler 1968 = Jakob Rigler, Začetki slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana, SAZU, 1968 (Dela Razreda za filološke in literarne vede 22, Inštitut za slovenski jezik 10).

Rupel 1970 = Mirko Rupel, Prva slovenska knjiga, v: Primož Trubar, Catechismus 1550, Faksimile po izvodu iz Österreichische Nationalbibliothek na Dunaju, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1970 (Monumenta litterarum Slovenicarum 8), str. I-XXXV.

Sakrausky 1989 = Oskar Sakrausky, Primus Trüber, Deutsche Vorreden zum slowenischen und kroatischen Reformationswerk, Wien, Institut für protestantische Kirchengeschichte - Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (izd.) - Wien, Evangelischer Presseverband (zaL), 1989 (Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte V/1).

Sirk 2001 = Stanislava Sirk, Referenca besede buča v Dalmatinovi Bibliji, Slavistična revija 49 (2001), št. 3, str. 185-196.

SP 1962 = Slovenski pravopis, Ljubljana, SAZU (izd.) - DZS (zaL), 1962.

SP 1990 = Slovenski pravopis 1, Pravila, SAZU (izd.) - DZS (zaL), 1990.

SP 1994 = Slovenski pravopis 1, Pravila - Tretja, pregledana izdaja, SAZU (izd.) -DZS (zaL), 1994.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana, SAZU - ZRC SAZU, 2001.

SSKJ 1-5 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1 (A-H, 1970), 2 (I-Na, 1975), 3 (Ne-Pren, 1979), 4 (Preo-Š, 1985), 5 (T-Ž, 1991), Ljubljana, SAZU (izd.)- DZS (zaL).

Stabej 1977 = Jože Stabej, Hieronymus Megiser, Thesaurus polyglottus - Sloven-sko-latinsko-nemški slovar, Ljubljana, SAZU, 1977 (Dela razreda za filološke in literarne vede 32, Inštitit za slovenski jezik 12).

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slo-venischen, Wiesbaden, Harrasowitz, 1963 (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Sla-visches Seminar) an der Freien Universität Berlin 27).

Šuštaršič - Komar - Petek 1999 = Rastislav Šuštaršič - Smiljana Komar - Bojan Petek, Slovene, Handbook of the International Phonetic Association, A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge, University Press, 1999, str. 135-139.

Vidovič-Muha 1984 = Ada Vidovič-Muha, Struktura glagolskih tvorjenk v Trubarjevi Cerkovni ordningi, Slavistična revija 32 (1984), št. 3, str. 245-256.

Vidovič-Muha 1986 = Ada Vidovič-Muha, Neglagolske tvorjenke v Trubarjevi Cerkovni ordningi, 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Mednarodni simpozij v Ljubljani od 27. do 29. junija 1984, Ljubljana, Univerza Edvarda Kardelja, Filozofska fakulteta, 1986 (Obdobja 6), str. 349-374.

Weiss 1991/92 = Peter Weiss, Poskusni snopič novega gozdarskega slovarja, Jezik in slovstvo 37 (1991/92), št. 8, str. 239-242.

Weiss 1996/97 = Peter Weiss, Odzadnji slovar, dve gospe in en stavek, Slava, De-batni list 10, št. 1, str. 65-86.

Weiss 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami, Poskusni zvezek (A-H), Ljubljana, Založba ZRC, 1998 (Slovarji).

Weiss 1999 = Peter Weiss, Predlog določil za razvrščanje podobno in enako pisanih iztočnic v slovarskem delu novega Slovenskega pravopisa, Jezikoslovni zapiski 5 (1999), str. 151-167.

Weiss 2000 = Peter Weiss, Označevanje v slovenskih narečnih slovarjih, Jezikoslovni zapiski 6 (2000), str. 27-44.

Weiss 2002 = Peter Weiss, Pregled ločil v slovenskih besedilih protestantskih piscev 16. stoletja, Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika, Ob življenjskem in strokovnem jubileju prof dr. Martine Orožen, ur. Marko Jesen-šek - Bernard Rajh - Zinka Zorko, Maribor, Slavistično društvo, 2002 (Zora 18), str. 250-270.

Zadnikar - Hrovat - Smolik = Anica Zadnikar - Jasna Hrovat - Marijan Smolik, Bibliografija slovenskih prevodov svetopisemskih besedil, Biblije na Slovenskem, Narodna galerija, 19. september 1996 - 5. januar 1997, ur. Go-razd Kocijančič, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica - Narodna galerija, 1996, str. 217-227.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Weiss P. Majda Merše, France Novak, Francka Premk, Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Poskusni snopič (Ljubljana 2001). JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];8(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2639