Začetniki oziroma sredstva za vzpostavljanje in ohranjanje stika v komunikaciji

Mira Krajnc Ivič

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v10i2.2575

Povzetek

V govorjenih besedilih najdemo številna sredstva za vzpostavljanje in ohranjanje stika, kijih imenujemo začetniki. To so eksplicitne zaznambe za začetek dvogovora, nove teme ali dvogovorne replike (sekvence), torej so signali za začetek sporočanja, s katerimi tvorec opozori nase, vzpostavi stik z naslovnikom ter usmeri naslovnikovo pozornost na začetek komuniciranja ali dvogovorne replike, kar pomeni, da opravljajo fatično in konativno funkcijo. Glede na ostale funkcije, ki jih opravljajo, delimo začetnike na prave, napovedovalne, navezovalne, zvezne, izvajalniške in začetnike mašila. Njihova uporaba izjavi praviloma spremeni ilokucijsko moč.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

de Beaugrande, R. A., Dressler, W. U., Derganc, A., Miklič, T. (1992), Uvod v besediloslovje. Ljubljana, Park.

Bester, M., Križaj Ortar, M. (1994), Besedilo kot izhodišče in cilj, Bester, M., Križaj Ortar, M., Kržišnik, E. (1994). Pouk slovenščine malo drugače, Trzin, Different, str. 7-22.

Bester, M., Križaj Ortar, M., Končina, M., Bavdek, M., Poznanovič, M., Ambrož, D., Zidan, S. (1999), Na pragu besedila, Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol, Ljubljana, Rokus, 61-95.

Breuer, D. (1974), Einführung in die pragmatische Texttheorie, München, Wilhelm Fink Verlag.

Van Dijk, T. A. (1980), Textwissenschaft, Eine interdisziplinäre Einführung, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, str. 221-268.

Dressler, W. U., Barbaresi, L. M. (1994), Morphopragmatics, Diminutives and Intensifies in Italian, German, and Other Languages, Berlin, New York, Mouton de Gruyter, str. 1-36.

Jakobson, R. (1996), Lingvistični in drugi spisi, 1. ponatis, Ljubljana, Studia Humanitatis, str. 148-159.

Korošec, T. (1998), Stilistika slovenskega poročevalstva, Ljubljana, Kmečki glas.

Nuyts, J. (1992), Aspects of a Cognitive-Pragmatic Theory of Language, On Cognition, Functionalism, and Grammar, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

Rath, R. (1979), Kommuniationspraxis, Analysen zur Textbildung und Textgliederung im gesprochenen Deutsch, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht.

Schegloff, E. A., Sacks, H. (1973), Opening up closings, v: Semiotica 8, str. 289-327.

Toporišič, J. (1992), Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, Cankarjeva založba.

Toporišič, J. (1984), Slovenska slovnica, Maribor, Založba Obzorja, str. 591-730.

Vidovič Muha, A. (1996), Udeleženci govornega dejanja v L in III. brižinskem spomeniku - njihova izrazna podoba in besedilna vloga, Zbornik Brižinski spomeniki, Ljubljana, SAZU, str. 229-237.

Zadravec-Pešec, R. (1994), Pragmatično jezikoslovje, Temeljni pojmi, 1. natis. Ljubljana, Pedagoški inštitut, Center za diskurzivne študije.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v10i2.2575

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.