Rezijansko túlac "tilnik" (Bila) praslovanski anatomski termin *tul? v slovenščini

  • Metka Furlan

Povzetek

Rezijansko tülac »tilnik« (Bila) se izvaja iz sin. tôlec ^ (m.), ki je po internoslovenskem fonetičnem razvoju nastalo iz psi. anatomskega termina *tüli>, prevojne variante k *tyh> = sin. dial, tîl ^ »tilnik«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Atlas Slovenije: Atlas Slovenije, Ljubljana 1986.

Badjura 1953: Badjura, Rudolf, Ljudska geografija, Terensko izrazoslovje, Ljubljana.

Bezlaj 1961: Bezlaj, France, Slovenska vodna imena II, Ljubljana.

Bezlaj 1982: Bezlaj, France, Etimološki slovar slovenskega jezika II, Ljubljana. Datoteka LI: Digitalna datoteka ledinskih imen Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podežeja (2003).

DTZ 1993: Dolini Tolminke in Zadlašce, Zbornik Triglavski narodni park, Tolmin.

Greenberg 2000: Greenberg, M. L., A Historical Phonology of the Slovene Language, Heidelberg.

Jaškin 1971: Jaškin, I. Ja., Belaruskija geagraficnyja nazvy, Tapagrafija, Gidra-logija, Minsk.

Kâlal: Kâlal, M., Slovensky slovnik z literatüry aj nareči, Banskâ Bystrica 1924.

Karničar 1990: Karničar, Ludvik, Der Obir-Dialekt in Kärnten, Wien.

Miklošič 1867: Miklošič, Fran, Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen, Wien. Miklošič 1886:

Miklošič, Fran, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien.

Mladenov 1841: Mladenov, S., Etimologičeski i pravopisen rečnik na bhlgarskija knižoven ezik, Sofija.

Mucke: Mucke, E., Abhandlungen und Beiträge zur sorbischen Namenkunde, Hrsg. Ernst Eichler, Köln-Wien 1984.

Nosovič 1870: Nosovič, I. 1., Slovar' belorusskago narečija, Sanktpetersburgt.

Novak 1996: Novak, France, Slovar beltinskega prekmurskega govora, Drugo, popravljeno in dopolnjeno izdajo priredil in uredil V. Novak, Murska Sobota.

Pleteršnik: Pleteršnik, Maks, Slovensko-nemški slovar I—II, Ljubljana 1894-1895.

Ramovš 1921 = 1997: Vyjimecné u misto pravidelného p za ç v slovinštine, V: Fran Ramovš, Zbrano delo, Druga knjiga, ur. J. Toporišič, 225-232.

Ramovš 1924: Ramovš, Fran, Historična gramatika slovenskega jezika II, Konzo-nantizem, Ljubljana.

Ramovš 1935: Ramovš, Fran, Historična gramatika slovenskega jezika VII, Dialekti, Ljubljana.

Ribarič 1940: Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri - Srpski dijalektološki zbornik, Knjiga IX, Beograd.

Skok: Skok, Petar, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I-I V, Zagreb 1971-1974.

SLA: Gradivo za Slovenski lingvistični atlas. Hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika I-V, Ljubljana 1970-1991.

Steenwijk 1992: Steenwijk, H., The Slovene Dialect of Resia, San Giorgio, Studies in Slavic and General Linguistics, Volume 18, Amsterdam-Atlanta.

Sychta: Sychta, Bernard, Slownik gwar kaszubskich I-V 11, Wroclaw-Warsza-wa- Krakow (-Gdansk) 1967-1976. Sasel: J., Rožanski narečni besednjak, Rokopis, Hrani Inšitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Štrekelj 1887: Štrekelj, K., Morphologie des Görzer Mittelkarstdialektes mit besonderer Berücksichtigung der Betonungsverhältnisse^/ien.

Tentor 1909: Tentor, M., Der čakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso) - Archiv für slavische Philologie XXX, 146-204.

Titl 2000: Titi, J., Toponimi koprskega Primorja in njegovega zaledja, Koper. Tominec 1964:

Tominec, Ivan, Crnovrški dialekt, Kratka monografija in slovar, Ljubljana.

Toporišič 1981: Toporišič, Jože, Mostec(OLA 17), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvačenih Opšteslo- venskim lingvističkim atlasom, ur. N. Filipovič, Sarajevo, 147-156.

Trautmann 1923: Trautmann, R., Baltisch-slavišches Wörterbuch, Göttingen.

Vasmer 1986-1987: Fasmer, Maks, Etimologičeskij slovar' russkogo jazyka I-V, Perevod s nemeckogo i dopolnenija člena-korrespondenta AN SSSR O. N. Trubačeva, Izdanie vtoroe, stereotipnoe, Moskva.

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Furlan M. Rezijansko túlac "tilnik" (Bila) praslovanski anatomski termin *tul? v slovenščini. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];11(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2562