Prevzete in domače prvine v slovenskih zloženkah

Irena Stramljič Breznik

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v11i2.2544

Povzetek

Raziskava se osredinja na pregled tistih zloženk v slovenščini, katerih prvi deli so nastali s krnjenemprevzete korenske besede in danes v večini slovanskih jezikov veljajo za najproduktivnejše ali novopojavljajoče se tvor bene morfeme. Podrobnejša predstavitev njihove sposobnosti druženja s slov(en/an)skimi podstavami po podatkih iz korpusa Nova beseda je pokazala opazno stopnjo hibridizacije takih zloženk.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Stjepan Babic, 1986, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb.

Wolfgang Fleischer, Irmhild Barz, 1992, Wortbildung der deutsche Gegenwartssprache, Tübingen, Max Niemeyer Verlag.

Elisabete Link, 1990, Das Wörterbuch der Wortbildungsmittel. Wörterbücher/Dictionaries/ Dictionnaires,. Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1223-1230.

Nataša Logar, 2003, Besedotvorna stilistika, Magistrsko delo, Ljubljana.

Ingeborg Ohnheiser (ur.), 2003, Komparacja wspôlczesnychjezykôw slowianskich, I Slowotwôrstwo/Nominacja,Jmwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej i Opolskie Towarzystwo Przyjaciöl Nauk.

Irena Stramljič Breznik, 1992, Izglagolske izpeljanke s pomenom vršilca dejanja, Slavistična revija XL/4, 411-427.

Irena Stramljič Breznik,2004, Besednodružinski slovar slovenskega jezika, Poskusni zvezek za iztočnice na B, Maribor, Zora Priročniki 1.

Irena Stramljič Breznik, 2005, Pomembna monografija o besedotvornih spremembah v slovanskih jezikih, Slavistična revija 53/2, 237-243.

Jože Toporišič, 1981, Slovenski knjižni jezik 4, Maribor, 137-140.

Jože Toporišič, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana.

Jože Toporišič, 1996, Slovenski jezik in sporočanje 2, Maribor, 113-116.

Jože Toporišič, 2000, Slovenska slovnica, Četrta, prenovljena in razširjena izdaja, Maribor. Ada Vidovič Muha, 1988, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana.

Ada Vidovič Muha, 2000. Slovensko leksikalnopomenoslovje, Govorica slovarja, Ljubljana, Znanstveni inštitut FF.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v11i2.2544

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.