Prevzete in domače prvine v slovenskih zloženkah

  • Irena Stramljič Breznik

Povzetek

Raziskava se osredinja na pregled tistih zloženk v slovenščini, katerih prvi deli so nastali s krnjenemprevzete korenske besede in danes v večini slovanskih jezikov veljajo za najproduktivnejše ali novopojavljajoče se tvor bene morfeme. Podrobnejša predstavitev njihove sposobnosti druženja s slov(en/an)skimi podstavami po podatkih iz korpusa Nova beseda je pokazala opazno stopnjo hibridizacije takih zloženk.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Stjepan Babic, 1986, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb.

Wolfgang Fleischer, Irmhild Barz, 1992, Wortbildung der deutsche Gegenwartssprache, Tübingen, Max Niemeyer Verlag.

Elisabete Link, 1990, Das Wörterbuch der Wortbildungsmittel. Wörterbücher/Dictionaries/ Dictionnaires,. Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1223-1230.

Nataša Logar, 2003, Besedotvorna stilistika, Magistrsko delo, Ljubljana.

Ingeborg Ohnheiser (ur.), 2003, Komparacja wspôlczesnychjezykôw slowianskich, I Slowotwôrstwo/Nominacja,Jmwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej i Opolskie Towarzystwo Przyjaciöl Nauk.

Irena Stramljič Breznik, 1992, Izglagolske izpeljanke s pomenom vršilca dejanja, Slavistična revija XL/4, 411-427.

Irena Stramljič Breznik,2004, Besednodružinski slovar slovenskega jezika, Poskusni zvezek za iztočnice na B, Maribor, Zora Priročniki 1.

Irena Stramljič Breznik, 2005, Pomembna monografija o besedotvornih spremembah v slovanskih jezikih, Slavistična revija 53/2, 237-243.

Jože Toporišič, 1981, Slovenski knjižni jezik 4, Maribor, 137-140.

Jože Toporišič, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana.

Jože Toporišič, 1996, Slovenski jezik in sporočanje 2, Maribor, 113-116.

Jože Toporišič, 2000, Slovenska slovnica, Četrta, prenovljena in razširjena izdaja, Maribor. Ada Vidovič Muha, 1988, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana.

Ada Vidovič Muha, 2000. Slovensko leksikalnopomenoslovje, Govorica slovarja, Ljubljana, Znanstveni inštitut FF.

Objavljeno
2015-08-07
Kako citirati
1.
Stramljič BreznikI. Prevzete in domače prvine v slovenskih zloženkah. JZ [Internet]. 7. avgust 2015. [citirano 19. september 2020.];11(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2544