Primerjalni glagolski frazemi med slovarjem in rabo

  • Denis Kalamar Pedagoška fakulteta, Univerze v Mariboru
  • Jasmina Temnik Pedagoška fakulteta, Univerze v Mariboru

Povzetek

Prispevek predstavlja izbrano skupino dvanajstih glagolskih zvez živeti kot, umreti kot, gledati kot, držati se kot, smejati/režati se kot, govoriti kot, smrdeti kot, izginiti kot, preklinjati kot, molčati kot, tresti se kot in zebsti kot z namenom, primerjati slovarsko in korpusno gradivo z odgovori anketirancev, in tako ugotoviti, katere od zvez so navadne primerjave in katere zaradi pogostosti in ustaljenosti lahko uvrstimo med primerjalne glagolske frazeme.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Fink-Arsovski, Željka (2002), Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, Zagreb, Filozofski fakultet.

Keber, Janez 1996, Živali v prispodobah 1, Celje, Mohorjeva družba.

Keber, Janez 1998, Živali v prispodobah 2, Celje, Mohorjeva družba.

Keber, Janez 1998, Raziskovanje slovenske frazeologije: živalski nazivi v frazeologemih, JZ, št. 4, (99-112).

Keber, Janez 2003, Frazeološki slovar slovenskega jezika: Poskusni zvezek, Ljubljana, ZRC SAZU.

Kos, Janko 1995, Očrt literarne teorije, Ljubljana, DZS.

Križaj Ortar, M., Bester M., Kržišnik, E. 1994, Pouk slovenščine malo drugače, Trzin, Založba Different.

Kržišnik Kolšek, Erika 1994, Slovenski glagolski frazemi (ob primeru frazemov govorjenja). Doktorska disertacija, Ljubljana.

Kržišnik Kolšek, Erika 1996, Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih, SR, št. 44, (133-154).

Kržišnik Kolšek, Erika 1997, Kdo govori kako, XXXIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, Filozofska fakulteta, (45-56).

Kržišnik Kolšek, Erika 1998, Normativno v frazeologiji, Jezična norma i varijeti, Zagreb.

Stramljič Breznik, Irena 1999, Prispevki iz slovenskega besedoslovja, Maribor, Slavistično društvo Maribor.

Vaupotič, Lea 2004, Slovenski primerjalni frazemi v SSKJ, diplomsko delo, mentorica dr. Irena Stramljič Breznik.

Objavljeno
2015-08-06
Kako citirati
1.
Kalamar D, Temnik J. Primerjalni glagolski frazemi med slovarjem in rabo. JZ [Internet]. 6. avgust 2015. [citirano 27. september 2020.];12(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2537