Novejše besedje slovenskega knjižnega jezika - seznam (A-O)

  • Alenka Gložančev Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
  • Polona Kostanjevec Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Seznam z naslovom Novejše besedje slovenskega knjižnega jezika izhaja iz dela pri projektu Slovar novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika (SNB)1, kije - kot eden od slovarskih projektov Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU - namenjen zlasti pripravi novega splošnega razlagalnega slovarja v smislu dopolnila Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), obenem pa tudi pripravi jezikoslovnih raziskav. Temeljno načelo pri izdelavi geslovnika je bilo zajeti zlasti splošno, t. i. dejavno, živo novejše besedje, ki zaradi časa svoje pojavitve oz. uveljavitve v slovenskem jeziku v SSKJ seveda še ni obravnavano. Pričujoči objavljeni seznam je prirejena oblika Geslovnika za SNB zlasti v tem, da predstavlja le besedje, ne pa tudi drugih relevantnih geslovniških podatkov. Seznam v celoti (A-Z) vsebuje okoli 7000 enot, od tega 4700 enobesednih leksemov (med temi ok. 500 neosemantemov) in 2300 novejših besednih zvez. — Seznam je predviden za objavo v dveh delih2; v tej številki inštitutskega zbornika Jezikoslovni zapiski je objavljen njegov prvi del (A-O).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-05
Kako citirati
1.
Gložančev A, Kostanjevec P. Novejše besedje slovenskega knjižnega jezika - seznam (A-O). JZ [Internet]. 5. avgust 2015. [citirano 19. junij 2021.];12(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2529