Naglas sklonskih oblik im. mn. *stábla, daj. ed. glave, or. ed. *za rekó v (narečni) slovenščini

  • Matej Šekli

Povzetek

V prispevku je prikazan naglas sklonskih oblik im. mn. *stabla, daj. ed. glave, or. ed. za reko v (narečni) slovenščini. Obravnavani narečni naglasni arhaizmi so pomemben gradivski vir za zgodovinsko naglasoslovje slovenskega jezika, saj omogočajo natančnejšo rekonstrukcijo praslovenskih samostalniških naglasnih tipov in njihovih naglasnih vzorcev

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barič, Eugenija idr., 1997, Hrvatska gramatika, Zagreb.

ByjiaTOBa, R B. (oTBeTCTBeHHbin pe^aKTOp), 1990, Ocnoeu cjiaenncKoü axuenmonoeuu, MocKBa.

JJjaôo, B. A., 1981, CnaenHCKan aKtfeumojioeuM, MocKBa.

Jhido, B. A., 2000, Mopqbojio3U306auHbie napaduejwamunecKue aKueumnue cucmeMbi, MocKBa.

Kenda-Jež, Karmen, Cerkljansko narečje: Teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glagoslovja, Doktorska disertacija, Ljubljana, 2002.

Koletnik, Mihaela, Slovenskogoriško narečje, Zbirka Zora, 12, Maribor, 2001.

Logar, Tine, 1967, Govor vasi Kostanje nad Vrbskim jezerom, Slavistična revija 15, Ljubljana. 1-19, Ponatis v Logar 1996, 93-107 [citirano po Logar 1996].

Logar, Tine, 1968, Govor vasi Kneza pri Djekšah na Koroškem, Slavistična revija 16, Ljubljana, 395-412, ponatis v Logar 1996, 114-125 [citirano po Logar 1996].

Logar, Tine, 1969, Praslovanska a-sklanjatev v slovenskih narečjih, Jezik in slovstvo 14, Ljubljana, 113-123, ponatis v Logar 1996, 126-132 [citirano po Logar 1996].

Logar, Tine, 1971, Govor Slovencev Kanalske doline v Italiji, Slavistična revija 19/2, Ljubljana, 104-109, ponatis v Logar 1996, 319-323 [citirano po Logar 1996],

Logar, Tine, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Uredila Karmen Kenda-Jež, Ljubljana, 1996.

Mukics, Dušan, Oblikoslovje gornjeseniškega govora v Porabju, Diplomsko delo, Mentorica Vera Smole, Ljubljana, 2006, v pripravi.

Rajh, Bernard, Nekatere oblikoglasne premene v severozahodnoprleškem govoru, Od narečja do vzhodnoštaj er skega knjižnega jezika, Zbirka Zora, 19, Maribor, 2002, 31-46.

Ramovš, Fran, 1950, Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov, Slavistična revija 3, Ljubljana, 16-23, ponatis v Ramovš 1997, 509-516.

Ramovš, Fran, 1952, Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana.

Ramovš, Fran, 1997, Zbrano delo II, uredil Jože Toporišič, Ljubljana.

Matej Šekli: Naglas sklonskih oblik im. mn. *stâbla, daj. ed. glave, or. ed. *za reko .

Rigler, Jakob, 1963, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, Slavistična revija 14/1-4, Ljubljana, 25-78, ponatis v Rigler 2001, 13-57.

Rigler, Jakob, 1967, Pripombe k Pregledu osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, Slavistična revija 15/1-2. Ljubljana, 129-152, ponatis v Rigler 2001, 58-76. Rigler, Jakob, Ribnica (OLA 14), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvačenih opšteslovenskim lingvistič-kim atlasom, ur. Pavle Ivič idr. Sarajevo, 1981, 125-132, ponatis v Rigler 2001, 259-266.

Rigler, Jakob, 2001, Zbrani spisi 1: Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave, uredila Vera Smole, Ljubljana.

SP = Slovenski pravopis, Ljubljana, 2001 [elektronska različica].

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV, Ljubljana, 1970-1991 [elektronska različica].

Stang, Christian S., 1957, Slavonic Accentuation, Oslo. Stanonik, Marija, 1977, Govor Zirovske kotline in njenega obrobja, Slavistična revija 25/2-3, Ljubljana, 293-309.

Steenwijk, Han, 1999, Grammatica pratica resiana: II sostantivo, Padova. Sivic-Dular, Alenka, 1998, Kontrakcija v slovanskih jezikih, Slavistična revija 46/1-2, Ljubljana, 5-43.

Skofic, Jožica, 1996, Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem, Doktorska disertacija, Ljubljana.

Škrabec, P. Stanislav, 1994,1994,1995,1998, Jezikoslovna dela 1-4, Ponatis platnic časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška 1880-1915, uredil Jože Toporišič, Nova Gorica.

Toporišič, Jože, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, 1992. Toporišič, Jože, 42000 (4976), Slovenska slovnica, Maribor.

ajiH3H5iK, A. A., 1985, Om npaciiaenncKoü aKifenmyauuu k pyccKoü, MocKBa. Zorko, Zinka, 1996, Narečna podoba Dravske doline, Maribor.

Zorko, Zinka, 1996a, Govor Ojstrice, Zorko 1996, 93-159.

Zorko, Zinka, 1996b, Govor Kaple, Zorko 1996, 224-254.

Zorko, Zinka, 1996c, Govor Svetega Duha na Ostrem vrhu,Zorko 1996, 257-291.

Zorko, Zinka, 1996Č, Selniški govor, Zorko 1996, 292-307.

Zorko, Zinka, 1998, Haloško narečje in druge dialektološke študije, Maribor.

Zorko, Zinka, 1998a, Haloško narečje, Zorko 1998, 12-49.

Zorko, Zinka, 1998b, Prekmursko narečje v Porabju na Madžarskem, Zorko 1998, 101-114.

Zorko, Zinka, 2003, Oblikoslovje in leksika v govoru Cankove, Avgust Pavel, uredila Zinka Zorko, Miha Pauko, Zbirka Zora, 23, Maribor, 73-94.

Objavljeno
2015-08-05
Kako citirati
1.
Šekli M. Naglas sklonskih oblik im. mn. *stábla, daj. ed. glave, or. ed. *za rekó v (narečni) slovenščini. JZ [Internet]. 5. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];12(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2524