Frazemi s pomenom ‘premikati se’ v slovenskem knjižnem jeziku

  • Elena Savelieva Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Ključne besede: frazeologija, frazem, premikanje.

Povzetek

Razprava obravnava frazeme s skupnim pomenom »premikati se«, ki so analizirani s tematskega, motivacijskega in strukturnega vidika. Poskuša odgovoriti na vprašanje, kako se v frazemih slovenskega knjižnega jezika tematizira premikanje, katere vrste premikanja so zastopane z večjim številom frazemov in kakšno je razmerje med pomenom sestavin in celotnim pomenom frazema.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Fink, Željka, 2002, Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, Zagreb.

Keber, Janez, 1996, 1998, Živali v prispodobah 1, 2, Celje.

Keber, Janez, 2001, Razlaganje izvora slovenskih frazemov, Skripta 5, Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika, 35–50.

Keber, Janez, 2003, Frazeološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek, Ljubljana.

Kržišnik, Erika, 1987/88, Frazeološko gradivo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Slava 2, št. 2, 143–162.

Kržišnik, Erika, 1994, Slovenski glagolski frazemi (ob primeru frazemov govorjenja), Doktorska disertacija, Ljubljana.

Kržišnik, Erika, 1998, Frazeologija pri pouku slovenščine kot tujega jezika, Skripta 2, Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika, 27–45.

Kržišnik, Erika, 2001, Frazemi s strukturo »glagol + osebni zaimek« v slovenskem jeziku, Frazeologija słowiańska, Opole, 239–248.

Levin - Steinmann, Anke, 1999, Thematisches phraseologisches Wörterbuch der russischen Sprache: Charakterisierung und Beschreibung des Menschen, Wiesbaden.

Ogol'cev, V.M., 1978, Ustojčivye sravnenija v sisteme russkoj frazeologii, Leningrad.

Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki 1998, Elektronska izdaja na plošči CD-ROM, Ljubljana.

Stramljič Breznik, Irena, 1999, Frazemi s pomenom ‘umreti’ v SSKJ, Prispevki iz slovenskega besedoslovja, Zora 7, Maribor, 264–284.

Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Savelieva E. Frazemi s pomenom ‘premikati se’ v slovenskem knjižnem jeziku. JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 10. april 2020.];14(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2444