Oblikospreminjevalni vzorci glagola v gorenjskem kroparskem govoru

  • Jožica Škofic

Povzetek

Paradigmatika glagolskih oblik, tj. njegovih oblikotvornih in oblikospreminjevalnih vzorcev, v gorenjskem kroparskem govoru (SLA 202) daje sinhroni pogled na naglasne, predvsem tonemske vzorce; izhaja iz primerjave z naglasnimi vzorci knjižnega jezika, kot so predstavljeni v uvodnem delu SSKJ, kjer glagolska tipologija temelji na naglasu v nedoločniku in sedanjiku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Jakop, Tjaša, Tipologija narečnih glagolskih oblik na primeru govora Ložnice pri Žalcu, Slavistična revija 51, 2003, št. 1, 1–25.

Rigler, Jakob, Premene tonemov v oblikoslovnih vzorcih slovenskega knjižnega jezika, Jezik in slovstvo 11, 1966, št. 1/2, str. 24–35.

Rigler, Jakob, Akcentske variante I, Slavistična revija 18, Ljubljana, 1970, št. 1–2, 5–15 (O naglasu v opisnem deležniku na -l).

Rigler, Jakob, Akcentske variante III, Slavistična revija 26, Ljubljana, 1978, št. 4, 365–374 (O naglasu v nedoločniku).

Slovar slovenskega knjižnega jezika I, A–H, Ljubljana, SAZU, Inštitut za slovenski jezik, DZS, 1980, LV–LVIII.

Smole, Vera, Oblikoglasje in oblikoslovje šentruperskega govora. Doktorsko delo.

Ljubljana, 1994, 11–27, 59–87, 245–247.

Smole, Vera, Tonemski naglas glagolskih oblik v šentrupertskem govoru, Razprave SAZU, Dissertationes XV, Ljubljana, SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 1996, 269–288.

Šekli, Matej, Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini, Jezikoslovni zapiski 11/2, Ljubljana 2005, 31–61.

Škofic, Jožica, Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem. – Doktorska disertacija. Ljubljana, 1996, 194–237.

Škofic, Jožica, Onemitev in oslabitev samoglasnikov v kroparskem govoru, Slavistična revija 44, Ljubljana 1996, št. 4, 471–479.

Škofic, Jožica, Fonološki opis govora Krope (SLA 202), Jezikoslovni zapiski 3, Ljubljana 1997, 175–189.

Škofic, Jožica, Nekatere glasoslovne značilnosti govora Krope na Gorenjskem, Logarjev zbornik, Zora 8, Maribor 1999, Slavistično društvo, 99–108.

Škofic, Jožica, Govorica jih izdaja: skica govora kovaške Krope, Kropa, Tomco, 2001.

Toporišič, Jože, Glagolski oblikotvorni naglas moščanskega govora, Razprave SAZU, Dissertationes XIII, Ljubljana, SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 1990, 99–107.

Toporišič, Jože, Slovenska slovnica, Maribor 1976, Založba Obzorja, 282–342.

Weiss, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline, Poskusni zvezek A–H, Ljubljana, Založba ZRC, 1998, 51–58.

Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Škofic J. Oblikospreminjevalni vzorci glagola v gorenjskem kroparskem govoru. JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 4. april 2020.];14(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2441