Distribucija pomenov glagolskega predponskega obrazila po- v češčini in ruščini

Žiga Mujakić

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v16i2.2410

Povzetek

Prispevek analizira pomene glagolskega predponskega obrazila po- v češčini in ruščini na podlagi eskcerpcije dvojezičnega slovarja. Ob upoštevanju glagolskega vida in vrste glagolskega dejanja, kot ju pojmujejo češki in ruski jezikoslovci, se pomeni delijo na slovnične in slovnično-leksikalne, medtem ko so predpone praviloma polisemantične. Raziskava je potrdila, da se skupine pomenov v povezavi z vrstami glagolskega v obeh jezikih pretežno ujemajo. Največja razhajanja so pri glagolih premikanja s predpono po-, do razlik prihaja tudi v količinski distribuciji pomenskih skupin.

Ključne besede

ruščina, češčina, predpona, predponsko obrazilo, glagoli premikanja, vrsta glagolskega dejanja

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Avilova 1976 = N. S. Avilova, Vid glagola i semantika glagol’nogo slova, Moskva: Nauka, 1976.

Boguslawski 1960 = Andrzej Bogusławski, Prefiksalne pary aspektowe a semantyka prefiksalna czasownika rosyjskiego, Slavia Orientalis (Warszawa) 9 (1960), 139–175.

Bondarko 2005 = A. V. Bondarko, Teorija morfologičeskih kategorij i aspektologičeskie issledovanija, Moskva: Jazyki russkoj kul’tury, 2005.

ČRS 1976 = L. V. Kopecký idr., Česko-ruský slovník: P–Ž, Praha: SPN, 1976.

Derganc 1986 = Aleksandra Derganc, Glagolska predpona po- v ruščini in slovenščini, Vestnik Društva za tuje jezike in književnosti 20 (1986), št. 1–2, 12–21.

Esvan 2007 = François Esvan, Vidová morfologie českého slovesa, Praha: NLN – Ústav Českého národního korpusu, 2007.

Hajnšek Holz 1978 = Milena Hajnšek Holz, O pomenih slovenskih predpon, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 14, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Pedagoško-znanstvena enota za slovanske jezike in književnosti, 1978, 33–58.

Isačenko 1960 = Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavljenii s slovackim 2: morfologija, Bratislava: Izdatel’stvo slovackoj akademii nauk, 1960.

Kopečný 1962 = František Kopečný, Slovesný vid v češtině, Praha: Nakladatelství ČSAV, 1962.

MČ 1986 = Mluvnice češtiny 1–2, Praha: Academia, 1986.

Poldauf 1956 = Ivan Poldauf, Ještě k »prostě vidovým předponám« v češtině, Slovo a slovesnost 15 (1956), 169–174.

PMČ 1995 = M. Grepl idr., Příruční mluvnice češtiny, Praha: NLN, 1995.

PSJČ 1935–1957 = Příruční slovník jazyka českého 4/1, Praha: Státní nakladatelství, 1935–1957.

SS 1984 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 21984.

SSJČ 1989 = Bohuslav Havránek (ur.), Slovník spisovného jazyka českého 4, Praha: Academia, 1989.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 3: Ne–Pren, SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1979.

Uher 1987 = František Uher, Slovesné předpony, Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987.

van Schooneveld 1958 = C. H. van Schooneveld, The so-called »préverbes vides« and neutralization, v: Dutch Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists, s’Gravenhage: Mouton, 1958, 159–161.

Vidovič Muha 2009 = Ada Vidovič Muha, Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil – vprašanje propozicije, Slavistična revija 57 (2009), št. 2, 251–261.

Zaliznjak – Šmeljov 2000 = A. A. Zaliznjak – A. D. Šmeljov, Vvedenie v russkuju aspektologiju, Moskva: Jazyki russkoj kul’tury, 2000.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v16i2.2410

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.