Posebna tvorba kolektivnih samostalnikov na -ajne v cerkljanskem narečju

  • Metka Furlan Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: kolektivni samostalniki, glagolniki, slovensko narečno besedotvorje, slovenska narečja, cerkljansko narečje slovenščine

Povzetek

V cerkljanskem narečju je mogoče prepoznati v slovenskem narečnem prostoru še neevidentiran vzorec za tvorbo kolektivnih samostalnikov na -anje = cerkljansko -ajne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec 1950 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika I: izpeljava samostalnikov, Ljubljana: SAZU, 1950 (Dela razreda za filološke in literarne vede 1).

Bezlaj 1961 = France Bezlaj, Slovenska vodna imena II, Ljubljana: SAZU, 1961 (Dela razreda za filološke in literarne vede 9).

ESSJ = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I–V, avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1976–2007.

ESSJa = Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov 1–. Moskva: Nauka, 1974–.

Kenda-Jež 1999 = Karmen Kenda-Jež, Fonološki opis govora kraja Cerkno (OLA 6, SLA 166), Jezikoslovni zapiski 5 (1999), 207–234.

Kenda-Jež 2002 = Karmen Kenda-Jež, Cerkljansko narečje: teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glasoslovja: doktorska disertacija, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2002. Tipkopis.

Koštiál 1996 = Rožana Koštiál, Ljudske iz šavrinske Istre, Devin, 1996.

Mukič 2005 = Francek Mukič, Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar, Szombathely: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2005.

Pleteršnik = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1894–1895: elektronska izdaja, ur. Metka Furlan – Helena Dobrovoljc – Helena Jazbec, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – Kamnik: Amebis, 2006.

Porabje = Porabje: časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 1991–.

Razpet 2006 = Marko Razpet, Kako se reče po cerkljansko, Cerkno: Občina – Ljubljana: Jutro, 2006.

SP = Słownik prasłowiański I–, Wrocław idr.: Zakład narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1974–.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970–1991.

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Wiesbaden: Harrassowitz, 1963.

Šašelj 1906 = Ivan Šašelj, Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada I, Ljubljana: Katoliško tiskarsko društvo, 1906.

Tominec 1964 = Ivan Tominec, Črnovrški dialekt: kratka monografija in slovar, Ljubljana: SAZU, 1964 ((Dela razreda za filološke in literarne vede 20).

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Weiss 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: poskusni zvezek (A–H), Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1998 (Slovarji).

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
1.
Furlan M. Posebna tvorba kolektivnih samostalnikov na -ajne v cerkljanskem narečju. JZ [Internet]. 29. julij 2015. [citirano 8. april 2020.];16(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2404