Trubarjeva Hišna postila (1595) v odnosu do Lutrove prevodne predloge

  • Majda Merše Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenski jezik 16. stoletja, Martin Luther, Hauspostill, Primož Trubar, Hišna postilla, prevodoslovje

Povzetek

Prispevek je namenjen analizi Trubarjeve prevajalske tehnike v Hišni postili, ki je njegov najobsežnejši prevod, hkrati pa tudi njegova zadnja knjiga (izšla je leta 1595). Ker je Trubar prevajal Lutrovo postilo, sta bili v prevodnem razmerju nemščina in slovenščina 16. stoletja. V prispevku so naštete najopaznejše prevodne razlike, ki jih je deloma povzročila različnost jezikov, deloma pa so posledica različno motivirane Trubarjeve izbire.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2007 = Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Linguistica et philologica 18).

Bach 1985 = Heinrich Bach, Die Rolle Luthers für die deutsche Sprachgeschichte, Sprachgeschichte 2, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1985 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 2.2), 1440–1447.

Bezlaj 1976 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1: A–J, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1976.

Duden 1998 = Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten, Mannheim idr.: Dudenverlag, 1998 (Der Duden 11).

Helbig – Buscha 1996 = Gerhard Helbig – Joachim Buscha, Deutsche Grammatik: ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig idr.: Langenscheidt – Verlag Enzyklopädie, 1996.

LB 1545 (1974) = Martin Luther, Biblia: Das iſt: Die gantze Heilige Schrifft Deudsch auffs new zugericht, Wittenberg, 1545, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1974.

LH 1544 = Martin Luther, Hauspoſtill I–III, Wittenberg, 1544, Bayerische Staatsbibliothek, Digitale Bibliothek, Münchener Digitalisierungszentrum. <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00030597/images/; http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00030598/images/; http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00030599/images/>

LH 1566 = Martin Luther, Haußpoſtill I–III, Nürnberg, 1566. <http://www.mdznbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10144055-7>

Merše 1990 = Majda Merše, Jezikovne spremembe v Trubarjevih prevodih Nove zaveze, v: Razprave drugega razreda SAZU 13 (1990), 163–179.

Merše 1995: = Majda Merše, Kongruenz und Divergenz der Übersetzung von Verben in der Dalmatinschen und Lutherschen Bibelübertragung, v: Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen: Primus Truber und seine Zeit, München: Verlag Otto Sagner, 1995 (Sagners slavistische Sammlung 24) , 492–510.

Merše 2007 = Majda Merše, Prepoznavnost in značilnosti besedja slovenskih protestantskih postil, Slavistična revija 55 (2007), št. 1–2, 65–84.

Merše 2009 = Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Linguistica et philologica 23).

Merše 2010 = Majda Merše, Raba samostalniških manjšalnic v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Slavistična revija 58 (2010), št. 1, 45–63.

Merše – Novak – Premk 2001 = Majda Merše – France Novak – Francka Premk, Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: poskusni snopič, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Muster Čenčur 1998 = Nanika Muster Čenčur, Nemška slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998.

Novak 2004 = France Novak, Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Linguistica et philologica 10).

Orožen 1996 = Martina Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (od Brižinskih spomenikov do Kopitarja), Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1996.

Orožen 2003 = Martina Orožen, Razvoj slovenske jezikoslovne misli, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2003 (Zora 26).

Pogorelec 1972 = Breda Pogorelec, Trubarjev stavek, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 8 (1972), 305–321.

Raecke 1995 = Jochen Raecke, »er sich des schwären Wercks /nämlich die Haußpostill D. Martini Lutheri / in die Windische Sprach zu vbersetzen vnderfangen «: »Windisches« in der »windischen Sprach« der Truberschen »Hishna Postilla«, v: Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen: Primus Truber und seine Zeit, München: Verlag Otto Sagner, 1995 (Sagners slavistische Sammlung 24), 382–413.

Rigler 1968 = Jakob Rigler, Začetki slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1968 (Dela razreda za filološke in literarne vede 22; Dela Inštituta za slovenski jezik 10.)

Seitz 1995 = Elisabeth Seitz, Govorniško stilno sredstvo ali pomoč pri prevajanju?: dvojično vezniško priredje v izbranih besedilih Primoža Trubarja, Martina Lutra in njunih sodobnikov, Slavistična revija 43 (1995), št. 4, 469–489.

Seitz 1998 = Elisabeth Seitz, Primus Truber – Schöpfer der slovenischen Schriftsprache?, München: Verlag Otto Sagner, 1998 (Slavistische Beiträge 363).

SP 2001 = Jože Toporišič idr., Slovenski pravopis, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Znanstvenoraziskovalni center SAZU (izd.) – Založba ZRC SAZU.

SSKJ 1–5 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (izd.) – Državna založba Slovenije (zal.), 1970–1991.

Stanovnik 2005 = Majda Stanovnik, Slovenski literarni prevod 1550–2000, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 (Studia litteraria).

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe: Sopotnik).

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 2000.

TPo 1595 = Primož Trubar, HISHNA POSTILLA, Tübingen, 1595. <http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-02UIU4RU>

TT 1581–82 = Primož Trubar, TA CELI NOVI TESTAMENT, Tübingen, 1581–1582.

Vidovič Muha 1997 = Ada Vidovič Muha, Tipologija slovenskih ustreznic nemškim zloženkam v Gutsmanovem slovarju, v: Breda Pogorelec (ur.), Jezikoslovne in literarnovedne raziskave: zbornik referatov 6. srečanja slavistov, Celovec – Ljubljana, 1989, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1997, 39–54.

Žele 2004 = Andreja Žele, Povedkovnik v slovenščini, Jezikoslovni zapiski 10 (2004), št. 1, 33–42.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
1.
Merše M. Trubarjeva Hišna postila (1595) v odnosu do Lutrove prevodne predloge. JZ [Internet]. 29. julij 2015. [citirano 8. april 2020.];16(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2403