Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od R do Ž

  • Irena Stramljič Breznik Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
  • Marjana Hameršak
Ključne besede: slovenščina, leksikologija, frazeologija, frazemi, germanizmi, slovar

Povzetek

Prispevek predstavlja zadnji del raziskave o germanizmih od R do Ž, sprejetih v Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki so hkrati tudi frazemske sestavine. Za tovrstne frazeme se na podlagi slovarskih označevalnikov ugotavlja korelacija med zaznamovanostjo germanizma in zaznamovanostjo frazema z njim, živost in poznavanje frazemov pa se preverjata s pomočjo referenčnega korpusa FidaPLUS in vprašalnika, ki ga je izpolnilo štiriinpetdeset študentov drugega letnika enopredmetnega študija slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhar 2007 = Špela Arhar, Kaj početi z referenčnim korpusom FidaPLUS (http://www.fidaplus.net/Info/Info_index.html, pridobljeno 27. 11. 2008).

Bezlaj 1995 = ESSJ III = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika III: P–S, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1995.

Bezlaj 2005 = ESSJ IV = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika IV: Š–Ž, Ljubljana: Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU (izd.) – Založba ZRC, 2005 (zal.).

ESSJ III → Bezlaj 1995

ESSJ IV → Bezlaj 2005

F+ → FidaPLUS

FidaPLUS = F+ = FidaPLUS: korpus slovenskega jezika (http://www.fidaplus.net).

Gantar 1996/97 = Apolonija Gantar, Skladenjska in pomenskosestavinska tipologija glagolskih in prislovnih rekel, Jezik in slovstvo 42 (1996/97), št. 6, 237–248.

Gantar 2007 = Polona Gantar, Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Lingua Slovenica 3).

Jakop 2006 = Nataša Jakop, Pragmatična frazeologija, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Studia linguistica 14).

Ivanetić 2002 = Nada Ivanetić, Germanizmi kao komponente supstandardne frazeologije, Riječ 8 (2002), št. 1, 35–45.

Jazbec 2007 = Helena Jazbec, Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Jenko 1994 = Elizabeta M. Jenko, Sich auf die Socken machen = Vzeti pot pod noge: deutsch-slowenisches Wörterbuch der Redewendungen: mit einer kontrastiven Studie, Klagenfurt: Drava, 1994.

K → Keber 2003

Keber 2003 = K = Janez Keber, Frazeološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

Kržišnik 1994 = Erika Kržišnik, Slovenski glagolski frazemi (ob primeru frazemov govorjenja): doktorska disertacija, Ljubljana, 1994.

Kržišnik 1998 = Erika Kržišnik, Socialna zvrstnost in frazeologija, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 34, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1998, 53–69.

Kržišnik 2004 = Erika Kržišnik, Določanje jezikovno- in/ali besedilnozvrstne zaznamovanosti v frazeologiji, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti = Obdobja 22, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, 103–120.

Kržišnik 2005 = Erika Kržišnik, A type of minimal phraseological units characteristic of Slovene, Linguistica, 45 (2005), 159–172.

Majdič 2004 = Viktor Majdič, SSKJ – vedno pri roki, v: Viktor Majdič, Pogledi na jezik: razprave in članki o slovenskem jeziku, Ljubljana: Debora, 2004, 55–79.

Menac 2007 = Antica Menac, Hrvatska frazeologija, Zagreb: Knjigra, 2007.

SES → Snoj 2003

Snoj 2003 = SES = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2003.

Snoj 2006 = Marko Snoj, O tujkah in izposojenkah v slovenskem jeziku, Slovensko jezikoslovje danes = Slavistična revija54 (2006), posebna številka, 343–350.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki: elektronska izdaja na plošči CD-ROM, Ljubljana: ZRC SAZU, 2005.

ST → Striedter-Temps 1963

Stramljič Breznik 2004 = Irena Stramljič Breznik, Germanizmi v zahodnem slovenskogoriškem podnarečju, Annales 14 (2004), št. 2, 331–336.

Stramljič Breznik 2007 = Irena Stramljič Breznik, Samostalniški germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od A do H, v: Besedje slovenskega jezika, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Slavistično društvo, 2007 (Zora 50), 291–303.

Stramljič Breznik 2007a = Irena Stramljič Breznik, Slovensko besedje v prepletu znotraj- in medjezikovnih razmerij, v: Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Slavistično društvo, 2007 (Zora 49), 459–471.

Stramljič Breznik 2009 = Irena Stramljič Breznik, Pomenski opisi rastlinskih poimenovanj v novem slovarju slovenskega jezika, v: Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika, ur. Andrej Perdih, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, 109–118.

Striedter-Temps 1963 = ST = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Berlin: Osteuropa-Institut, Wiesbaden: in Kommission bei O. Harrassowitz, 1963.

Toporišič 1973/74 = Jože Toporišič, K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije, Jezik in slovstvo 19 (1973/74), št. 8, 273–279.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 1996 = Jože Toporišič, Dvojčiči in podobne frazeološke zgradbe v slovenščini, Slavistična revija 44 (1996), št. 3, 269–279.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Valh Lopert 2007 = Alenka Valh Lopert, Germanismen in der Sprache des kommerziellen Radiosenders Radio City Maribor, v: 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 19. bis 22. September 2007 = Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft 34–36 (v tisku).

Objavljeno
2015-07-28
Kako citirati
1.
Stramljič BreznikI, Hameršak M. Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od R do Ž. JZ [Internet]. 28. julij 2015. [citirano 10. julij 2020.];16(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2394