Metaforična pomenotvornost z vidika sintagmatike

Jerica Snoj

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2378

Povzetek

Metafora se običajno pojmuje kot zlasti paradigmatsko določena danost, in to na osnovi asociativnosti, ki metaforo vsebinsko omogoča. Pri eksaktni obravnavi metafore kot leksikalnopomenske danosti pa so v ospredju zlasti sintagmatska razmerja, kar se kaže na več ravneh: pri povezovanju pomenskih sestavin v metaforično izpeljanih pomenih, pri povezovanju besed v metaforičnem pomenu v besedne zveze in pri oblikovanju stavčne povedi, v kateri se uresničuje leksikalizirana metafora.

Ključne besede

metafora, pomenska izpeljava, sintagmatika

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Apresjan 1995 = Jurij Derenikovič Apresjan, Leksičeskaja semantika, Moskva: Vostočnaja literatura RAN, 1995 (1974).

Croft 1991 = William Croft, Syntactic categories and grammatical relations: the cognitive organization of information, Chicago – London: The University of Chicago Press.

Crystal 1991 = David Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Oxford: Blackwell, 1991.

Golden 2001 = Marija Golden, O jeziku in jezikoslovju, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2001 (1996).

Halliday 1994 = Michael A. K. Halliday, An Introduction to Functional Grammar, London: Arnold, 1994.

Hanks 2004 = Patrick Hanks, The Syntagmatics of Metaphor and Idiom, International Journal of Lexicography 17 (2004), št. 3, 245–274.

Jakobson – Halle 1956 = Roman Jakobson – Morris Halle, Fundamentals of language, ’s-Gravenhage: Mouton & Co., 1956.

Korpus slovenskega jezika Nova beseda 〈http://bos.zrc-sazu.si/_nova_beseda.html〉 (23. 2. 2011).

Kržišnik 2004 = Erika Kržišnik, Pojmovanje metafore v kognitivnem jezikoslovju, Slovenski jezik in literatura v evropskih globalizacijskih procesih, ur. Marko Jesenšek, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2004 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 15), 56–74.

de Saussure 1997 = Ferdinand de Saussure, Predavanja iz splošnega jezikoslovja, Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1997.

Snoj 2004 = Jerica Snoj, Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov, Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2004 (Linguistica et philologica 9).

Snoj 2006 = Jerica Snoj, Metonimični pomeni: sintagmatski vidik, Slavistična revija 54 (2006), posebna št., 73–86.

Snoj 2010 = Jerica Snoj, Metafora v leksikalnem sistemu, Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2010 (Linguistica et philologica 24).

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki: elektronska izdaja na plošči CD-ROM, Ljubljana: DZS, 1998.

Taverniers 2006 = M. Taverniers, Grammatical metaphor and lexical metaphor: different perspectives on semantic variation, Neophilologus 90 (2006), 321– 332.

Taylor 2003 = John R. Taylor, Linguistic Categorisation, Oxford – New York: Oxford University Press, 32003 (11989).

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Vidovič Muha 2006 = Ada Vidovič Muha, Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico, Slavistična revija 54 (2006), posebna številka, 23–42.

Wierzbicka 1988 = A. Wierzbicka, The Semantics of Grammar, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988 (Studies in Language Companion Series 18).DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2378

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.