Priimki Košmelj, Košmrlj in Minodraš

Silvo Torkar

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2376

Povzetek

V prispevku je na podlagi zgodovinskih virov in narečnega gradiva podan
poskus izapelativne etimologije priimkov Košmelj in Košmrlj, medtem ko se
za priimek Minodraš na podlagi primerjalnega slovanskega gradiva ugotavlja izvor v slovanskem antroponimu *Ninodrag.

Ključne besede

slovenski jezik, priimki, etimologija, slovanski antroponimi

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Matične knjige = matične knjige za Železnike in Selca, Nadškofijski arhiv Ljubljana.

Andrejka 1939 = Rudolf Andrejka, Doneski k postanku in razvitku rodbinskih imen v Selški dolini, Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 (1939), 310–332.

Ant. – vč. – 1850 = Pomoč v sili: povest, Vedež: časopis za šolsko mladost (Ljubljana) 3 (1850), list 26, 27. rožnika 1850.

Besedišče 1998 = Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki, ur. Ivanka Šircelj Žnidaršič, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998 (Slovarji).

Bezlaj 1976 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1: A–J, Ljubljana: SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1976.

Bezlaj 1982 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 2: K–O, Ljubljana: SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1982.

Blaznik 1963 = Pavel Blaznik, Srednjeveški urbarji za Slovenijo: urbarji Freisinške škofije, Ljubljana: SAZU, 1963 (Viri za zgodovino Slovencev 4).

Cigale 1860 = Matej Cigale, Deutsch-slovenisches Wörterbuch 1–2, Laibach, 1860.

Costantini 2002 = Enos Costantini, Dizionario dei cognomi del Friuli, Udine: Mesaggero Veneto, 2002.

Debeljak 1954 = Anton Debeljak, O mrtvih velarnih predponah, Slavistična revija (Ljubljana) 5–7 (1954), 169–177.

ÈSSJа 25, 26 = Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд 25, 26, под редакцией академика О. Н. Трубачева, Москва: Наука, 1999.

De Felice 1978 = Emidio De Felice, Dizionario dei cognomi italiani, Milano: Mondadori, 1978.

Gašperšič 1998 = Jože Gašperšič idr., Kroparske družine od 15. do začetka 20. stoletja, Radovljica: Občina Radovljica, 1998.

Grković 1983 = Милица Грковић, Имена у Дечанским хрисовуљама, Нови Сад: Филозофски факултет – Институт за јужнословенске језике, 1983.

Ivančič Kutin 2007 = Barbara Ivančič Kutin, Slovar bovškega govora, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Kebe 1996 = Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem: zgodovina župnij Stari trg pri Ložu in Babno Polje, Ljubljana: Družina, 1996.

Košmelj 2007 = Vida Košmelj, Železniki skozi čas, Radovljica: Didakta, 2007.

Kurkina 1981 = Л. В. Куркина, Славянские этимологии, v: Общеславянский лингвистический атлас: материалы и исследования 1979, Москва: Наука, 1981, 331–337.

Malec 1971 = Maria Malec, Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych, Wrocław itd.: PAN, 1971 (Prace onomastyczne 17).

Pleskalová 1998 = Jana Pleskalová, Tvoření nejstarších českých osobních jmen, Brno: Masarykova univerzita, 1998 (Spisy Masarykovy univerzity v Brně 317).

Pleteršnik 1–2 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, Ljubljana, 1894–95. (Navedeno po transliterirani izdaji, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.)

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika 2: konzonantizem, Ljubljana, 1924.

Rsk Nj 1978 = Речник српскохрватског књижевног и народног језика 10: колити – кукутица, Београд: Институт за српскохрватски језик САНУ, 1978.

Snoj 2003 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2003.

Tominec 1964 = Ivan Tominec, Črnovrški dialekt: kratka monografija in slovar, Ljubljana: SAZU, 1964 (Dela razreda za filološke in literarne vede 20).

Zssp = Začasni slovar slovenskih priimkov, ur. France Bezlaj, Ljubljana: SAZU, 1974.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2376

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.