Novejši večbesedni leksemi v slovenščini z vidika slovaropisja

  • Špela Petric Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovaropisje, večbesedni leksem, pomenska prozornost

Povzetek

V članku je obravnavano področje novejših večbesednih leksemov z vidika slovaropisja. Izhodišče za poskusno tipologijo večbesednih slovarskih iztočnic iz geslovnika nastajajočega Slovarja novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika je sinteza dosedanjih preučevanj večbesednih leksemov in analiza trdnosti in pomenske prozornosti večbesednih iztočnic na podlagi jezikoslovne teorije in korpusne analize vzorčnega gradiva. Izpostavljeni so problemi, s katerimi se srečujemo pri slovarski obravnavi večbesednih leksemov, nakazano je vprašanje slovarskih razlag in naglasa posameznih sestavin večbesednih leksemov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhar 2007 = Špela Arhar, Kaj početi z referenčnim korpusom FidaPLUS, Ljubljana: Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta, 2007.

Bokal idr. 2003 = Ljudmila Bokal idr., O načrtovanem slovarju novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika, Jezikoslovni zapiski 9 (2003), št. 1, 7–47.

Gantar 2007 = Polona Gantar, Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Lingua Slovenica 3).

Gantar 2008 = Polona Gantar, (Slovenska) leksika med leksikonom in slovnico, Jezik in slovstvo 53 (2008), št. 5, 19–35.

Gložančev – Kostanjevec 2006 = Alenka Gložančev – Polona Kostanjevec, Novejše besedje slovenskega knjižnega jezika – seznam (A–O), Jezikoslovni zapiski 12 (2006), št. 2, 89–159.

Gložančev idr. 2009 = Alenka Gložančev idr., Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri): zbornik na podlagi istoimenskega projekta 2007–2009, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009.

Holz 2003 = Nanika Holz, Besedilni korpus Nova beseda in geslovnik za Slovar novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika, Jezikoslovni zapiski 9 (2003), št. 1, 89–94.

Korpus Gigafida 〈http://demo.gigafida.net/〉 (pregledano februarja 2011).

Korpus Nova beseda 〈http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html〉 (pregledano februarja 2011).

Korpus slovenskega jezika FidaPLUS 〈http://www.fidaplus.net〉 (pregledano februarja 2011).

Kržišnik 1986 = Erika Kržišnik, Poskus razvrstitve stalnih besednih zvez v Trubarjevi Cerkovni ordningi, v: 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1986 (Obdobja 6), 435–445.

Kržišnik 1994 = Erika Kržišnik, Slovenski glagolski frazemi: doktorska disertacija, Ljubljana, 1994.

Kržišnik 1998 = Erika Kržišnik, Normativno v frazeologiji, Jezična norma i varijeteti, Zagreb – Rijeka: Hrvatsko filološko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1998, 283–295.

Kržišnik 2009 = Erika Kržišnik, Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju, v: Posvet o novem slovarju slovenskega jezika, ur. Andrej Perdih, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika na CD-romu z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – DZS, 1998.

Šanski 1963 = Николай Максимович Шанский, Фразеология современного русского языка, Moskva: Vysšaja škola, 1963.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: DZS, 1982, 273–279.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 2000 (1976).

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Nekatere jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 24 (1988), 83–91.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Žele 2009a = Andreja Žele, Enojezični slovarji – sledenje pomenskosti besed oz. kaj in kako pravi raba, v: Infrastruktura slovenščine in slovenistike, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 28), 457–461.

Žele 2009b = Andreja Žele, O geslovniku za novi slovar slovenskega jezika, v: Posvet o novem slovarju slovenskega jezika, ur. Andrej Perdih, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009.

Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Petric Špela. Novejši večbesedni leksemi v slovenščini z vidika slovaropisja. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 27. oktober 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2368