Primerjalni narečni strokovni (slikovni) slovar za besedje s tematskega področja vrt in sadovnjak v izbranih govorih panonske in koroške narečne skupine

  • Mihaela Koletnik Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
  • Anja Benko Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Ključne besede: narečno slovaropisje, primerjalni narečni strokovni (slikovni) slovar, prekmursko narečje, koroško narečje

Povzetek

V prispevku v obliki primerjalnega narečnega slovarja predstavljamo besedje s tematiko vrt in sadovnjak. Primerjava je narejena na vzorcu izbranih govorov koroške in panonske narečne skupine, ki se zemljepisno ne stikata. Vsi dosedanji narečni slovarji (okoli 30 jih je) so omejeni na govor enega izbranega kraja ali regionalnega področja. Slovenci narečnega strokovnega (slikovnega) slovarja, ki primerja govore različnih narečnih skupin, še nimamo. Gre torej za novost v slovenskem narečnem slovaropisju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Benko – Koletnik 2011 = Anja Benko – Mihaela Koletnik, Primerjalni terminološki narečni slovarček (za izbrano besedje s področja poljedelstva), v: Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja, ur. Marko Jesenšek, Bielsko-Biała idr.: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011 (Zora 75), 253–277.

Gjurin 1986 = Velemir Gjurin, Načela sodobnega izrazijskega slovarja, v: Slovenski jezik v znanosti 1, ur. Ada Vidovič-Muha, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 151–187.

Humar 2004 = Marjeta Humar, Stanje in vloga slovenske terminologije in terminografije, v: Terminologija v času globalizacije: zbornik povzetkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.–6. junij 2003, ur. Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 17–31.

Jež 1997 = Marija Jež, Iz tkalskega izrazja na Pohorju, Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje, Ljubljana: ZRC SAZU, 209–216.

Kenda-Jež 2002 = Karmen Kenda-Jež, Cerkljansko narečje: teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glasoslovje: doktorska disertacija, Ljubljana, 2002 (razmnoženo).

Kenda-Jež 2007 = Karmen Kenda-Jež, Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale, Ukve: S. K. S. Planika Kanalska dolina – Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2007.

Koletnik 2008 = Mihaela Koletnik, Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave, Bielsko-Biała idr.: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Zora 60).

Leder 1991 = Zvonka Leder, Terminološka prizadevanja na Slovenskem, Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 155–171.

Lundberg 1999 = Grant H. Lundberg, Preliminary Report on Dialectological Fieldwork in Haloze, Slovenia, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 2 (1999), 91–109.

Mosel 2004 = Ulrike Mosel, Dictionary making in endangered speech communities, v: Language documentation and description 2, ur. Peter Austin, London: School of Oriental and African Studies, 2004, 39–54. 〈http://www.mpi.nl/lrec/2002/papers/lrec-pap-07-Dictionary_Endangered_SpComm.pdf, dostopno 9. 5. 2011〉

Orožen 2003 = Martina Orožen, Odvisnost narečnega besedišča in načina upovedovanja (izražanja) od spreminjajočega se načina življenja, v: Martina Orožen, Razvoj slovenske jezikoslovne misli, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2003 (Zora 26), 310–318.

Plet. = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar (1894–1895): transliterirana izdaja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Slovarji).

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1995.

Svensén 1993 = Bo Svensén, Practical Lexicography: Principles and Methods of Dictionary-Making, New York: Oxford University Press, 1993.

Škofic 2002 = Jožica Škofic, Narečni terminološki slovarji, v: Evropsko leto jezikov – Sodobna slovenska književnost – Matija Murko, ur. Marko Jesenšek, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2002 (Zbornik slavističnega društva Slovenije 12), 258–263.

Škofic 2004 = Jožica Škofic, Raziskovanje narečne terminologije v času globalizacije, v: Terminologija v času globalizacije, ur. Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, 61–75.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Weiss 1990 = Peter Weiss, Govori Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami. Glasoslovje, oblikoslovje in skladnja: magistrsko delo, Ljubljana, 1990 (razmnoženo).

Weiss 1994 = Peter Weiss, Teorija in praksa slovenskega narečnega slovaropisja: primer govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: doktorska disertacija, Ljubljana, 1994 (razmnoženo).

Weiss 2000 = Peter Weiss, Označevanje v slovenskih narečnih slovarjih, Jezikoslovni zapiski 6 (2000), 27–43.

Weiss 2006 = Peter Weiss, Besedje na kolesu v (slovenskem) narečnem slovarju z etimologijami, v: Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, ur. Mihaela Koletnik – Vera Smole, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2006 (Zora 41), 328–335.

Weiss 2009 = Peter Weiss, Novejši prekmurski narečni slovarji, v: Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2009 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 20), 52–62.

Wiegand 2000 = Herbert Ernst Wiegand, Dialekt und Standardsprache im Dialektwörterbuch und im standardsprachlichen Wörterbuch, v: Herbert Ernst Wiegand, Kleine Schriften: eine Auswahl aus den Jahren 1970 bis 1999 in zwei Bänden 1: 1970–1999, ur. Matthias Kammerer – Werner Wolski, Berlin – New York: de Gruyter, 2000, 642–664.

Zgusta 1991 = Ladislav Zgusta, Priručnik leksikografije, Sarajevo: Svjetlost, 1991.

Prevod dela Manual of Lexicography (1971).

Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Koletnik M, Benko A. Primerjalni narečni strokovni (slikovni) slovar za besedje s tematskega področja vrt in sadovnjak v izbranih govorih panonske in koroške narečne skupine. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 27. oktober 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2366