Polvikanje v slovenščini v luči starejših pisnih virov

  • Alenka Jelovšek
Ključne besede: polvikanje, pomensko ujemanje, skladenjsko ujemanje, ujemalna hierarhija

Povzetek

V prispevku je predstavljen razvoj ujemanja ob vljudnostnem vi v slovenskih pisnih virih od 16. do 19. stoletja z besednovrstnega vidika ob primerjavi s Comriejevo ujemalno hierarhijo. Obravnavano je tudi vprašanje družbenorazlikovalne vloge polvikanja z vidika govorečega in ogovorjenega.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec 1958/59 = Anton Bajec, Opomba uredništva (k članku Lina Legiše Pripomba k obliki vikanja), Jezik in slovstvo 4 (1958/59), 128.

Bavčar 2000 = Julijana Bavčar, Če vikate, pojdite do konca!, Delo (29. 6. 2000), 17.

Besch 1998 = Werner Besch, Duzen, Siezen, Titulieren: zur Anrede im Deutschen heute und gestern, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998.

Bunc 1940 = Stanko Bunc, Pregled slovnice slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1940.

Comrie 1975 = Bernard Comrie, Polite plurals and predicate agreement, Language 51 (1975), 406–418.

Corbett 2000 = Greville G. Corbett, Number, Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2000.

Corbett 2006 = Greville G. Corbett, Agreement, Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2006.

Dobrovoljc 2005 = Helena Dobrovoljc, Slovenska teorija jezikovne naravnosti s slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 (Linguistica et philologica 12).

Dular 1989 = Janez Dular, Slovenska plemiška etiketa, v: Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1989 (Obdobja 9), 267–273.

Jelovšek 2011 = Alenka Jelovšek, Razvoj zaimenskega ogovornega sistema v slovenskih pisnih virih do leta 1850, Slavistična revija 59 (2011), št. 2, 195–211.

Jesenovec 1958/59 = France Jesenovec, Ali ste prišel (prišla)?, Jezik in slovstvo 4 (1958/59), št. 1, 30–31.

Kalin Golob 2003 = Monika Kalin Golob, Jezikovne reže 2, Ljubljana: GV Revije – Pravna praksa, 2003.

Legiša 1958/59 = Lino Legiša, Pripomba k obliki vikanja, Jezik in slovstvo 4 (1958/59), št. 4, 127–128.

Majdič 2000 = Viktor Majdič, (Pre)strogo do pogovornega vikanja, Delo (13. 7. 2000), 15.

Moder 2002 = Janko Moder, Polovično vikanje, Nedeljski dnevnik 12. 5. 2002, 7.

Nartnik 1993 = Vlado Nartnik, Govorna slovenščina med knjižnostjo in

neknjižnostjo, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 29 (1993), 61–67.

Pertot 1997 = Nada Pertot, Pomagajmo si sami: jezikovni priročnik, Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1997.

Reindl 2007 = Donald F. Reindl, Slovene Ultra-Formal Address, Borrowing, Innovation, and Analysis, Slovenski jezik 6 (2007), 151–168.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika na CD-romu z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – DZS, 1998.

Stone 1986 = Gerald Stone, Die Pronominalanrede im Slowenischen, Festschrift für Herbert Bräuner zum 65. Geburtstag am 14. April 1986, ur. Reinhold Olesch – Hans Rothe, Köln – Wien: Böhlau, 1986, 575–583.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe: Sopotnik).

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 2000 (1976).

Weiss 2003 = Peter Weiss, Načini ogovarjanja in govorjenja o odsotni osebi v govorih spodnje Zadrečke doline, v: Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Rillerja, ur. Zinka Zorko – Mihaela Koletnik, Maribor: Slavistično društvo, 2003 (Zora 25), 199–215.

Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Jelovšek A. Polvikanje v slovenščini v luči starejših pisnih virov. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 27. oktober 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2364