Povedkovnik kot skladenjska in slovarska kategorija

  • Andreja Žele Oddelek za slovenistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: povedkovnik, skladnja, slovaropisje

Povzetek

Povedkovnik kot skladenjska in slovarska oznaka označuje povedkovo kategorijo stanja in hkratne ali posledične lastnosti. Tu bo obravnavan z vidika dveh bistvenejših kategorij, ki jih označuje, to sta (a) stanjska lastnost oz. stanjskolastnostna kategorija in (b) vezljivost oz. vezljivostna kategorija. Zgolj tipična povedkova skladenjska vloga lahko povezuje tudi potencialno besednovrstno hibridnost oz. večbesednovrstnost sicer najbolj tipičnih povedkovnikov kot lahko, mar, prav, res, treba, všeč, žal; potrjuje se, da samostojna besedna vrsta povedkovnik ni utemeljena.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ESSJ 1–5 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – Mladinska knjiga oz. Založba ZRC, ZRC SAZU (zal.), 1976–2007.

Jakopin 1968 = Franc Jakopin, Slovnica ruskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS, 1968.

Kozlevčar 1968 = Ivanka Kozlevčar, O pomenskih kategorijah samostalnika v povedkovi rabi, Jezik in slovstvo 13 (1968), št. 1, 11–15.

Kozlevčar 1969/70 = Ivanka Kozlevčar, O pridevniku v povedni rabi, Jezik in slovstvo 15 (1969/70), št. 7–8, 210–215.

Kozlevčar-Černelič 1975/76 = Ivanka Kozlevčar-Černelič, O funkciji glagolov z oslabljenim pomenom tipa biti, Jezik in slovstvo 21 (1975/76), št. 3, 76–81.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

SSKJ 1–5 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970–1991.

Toporišič 1974/75 = Jože Toporišič, Esej o slovenskih besednih vrstah, Jezik in slovstvo 20 (1974/75), št. 8, str. 295–305.

Toporišič 1976 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 1976.

Vidovič Muha 1978 = Ada Vidovič Muha, Pregled slovničnih kvalifikatorskih pojasnil v 3. knjigi SSKJ: interna izdaja Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana, 1978 (tipkopis).

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete – Partizanska knjiga, 1988.

Vidovič Muha 1993 = Ada Vidovič Muha, Slovnična obvestilnost slovarja slovenskega knjižnega jezika, v: Vprašanja slovarja in zdomske književnosti: zborovanje slavistov, Murska Sobota 1992, ur. Martina Orožen – Mateja Hočevar, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1993 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 3), 35–49.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Žele 2000 = Andreja Žele, Tipologija poved(kov)ne rabe v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Jezikoslovni zapiski 6 (2000), str. 57–65.

Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Žele A. Povedkovnik kot skladenjska in slovarska kategorija. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 28. november 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2362