Ljubljanska dolenjščina: potrditev Riglerjeve teorije

  • Jakob Müller Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: zgodovina, glasoslovje, ljubljanščina, dolenjščina

Povzetek

Jurij Japelj navaja podatek, iz katerega je očitno, da je ljubljanščina 18. stoletja za cirkumflektirani in zgodaj podaljšani novoakutirani etimološki o: imela odraz u:, kar je skladno s teorijo Jakoba Riglerja o zgodovinski osnovi slovenskega knjižnega glasovja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Duličenko 2004 = Aleksander Dimitrijevič (!) Duličenko, Neznan rokopis Jurija Japlja o slovenskem jeziku iz leta 1773, Slavistična revija 52 (2004), št. 1, 49–70.

Grdina 1993 = Igor Grdina, Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško reformacijo, Slavistična revija 41 (1993), št. 1, 77–129.

Grdina 1995 = Igor Grdina, Nekaj opazk o vlogi Primoža Trubarja v začetkih slovenskega knjižnega jezika, Zgodovinski časopis 49 (1995), št. 3, 379–398.

Kopitar 1808 = Jernej Kopitar, Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark, Laibach: Wilhelm Heirinrich KorKopitar 1973 = Jernej Kopitar, Uvod v Slovnico slovanskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem (1808–1809), v: Jernej Kopitar – Matija Čop, Izbrano delo, prev. Janko Moder, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973, 7–40.

Logar 1976 = Tine Logar, Glasoslovne in oblikoslovne variante v jeziku Trubarjeve Cerkovne ordninge, XII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 1976, 17–25. (Ponatis v: Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1996, 351–356.)

Molè 1948 = Marijan Molè, Z historii prasłowiańskiego ě w słoweńskim, Rocznik Sławistyczny (Kraków) 16 (1848), 24–27.

Müller 2001 = Jakob Müller, Riglerjeva teza o začetkih slovenskega knjižnega jezika v številkah, Jezikoslovni zapiski 7 (2001), št. 1–2, 129–162.

Müller 2008–2009 = Jakob Müller, Temelji slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Slavistična revija 56–57 (2008–2009), 165–187.

Oblak 1887 = Vatroslav Oblak, Trije slovenski rokopisi iz prve polovice XVII. stoletja, Letopis Matice slovenske 1887, 259–315.

Ramovš 1918 = Fran Ramovš, Slovenische Studien, Archiv für slavische Philologie 37 (1918), 123–174, 289–330. (Ponatis v: Fran Ramovš, Zbrano delo 1, ur.

Tine Logar – Jakob Rigler, Ljubljana: SAZU, 1971 (Dela razreda za filološke in literarne vede 23/I), 46–139, prevod 278–345.)

Ramovš 1936 = Fran Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika I, Ljubljana: Akademska založba, 1936 (Akademska biblioteka 3) (21995).

Ramovš 1971 = Fran Ramovš, Slovenske študije, prev. Anton Bajec, v: Fran Ramovš, Zbrano delo 1, ur. Tine Logar – Jakob Rigler, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971 (Dela razreda za filološke in literarne vede 23/I), 278–345.

Rigler 1965 = Jakob Rigler, Osnove Trubarjevega jezika, Jezik in slovstvo 10 (1965), št. 6–7, 161–171.

Rigler 1968 = Jakob Rigler, Začetki slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: SAZU, 1968 (Dela razreda za filološke in literarne vede 22).

Rigler 1977 = Jakob Rigler, Problematika glasoslovnih in oblikoslovnih variant v Trubarjevi Cerkovni ordningi, Slavistična revija 25 (1977), št. 4, 465–490.

Rupel 1962 = Mirko Rupel, Primož Trubar: življenje in delo, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962.n, 1808.

Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Müller J. Ljubljanska dolenjščina: potrditev Riglerjeve teorije. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 27. oktober 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2361