O slovenskem narečnem kri, kr(i)vesa ‘kri, krvi’ ali o prvotnem sklanjatvenem vzorcu praslovanskega *kry ‘kri’

  • Metka Furlan Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: praslovanščina, slovenščina, slovenska narečja, slovenska leksika, osnove na -s-, sklanjatev

Povzetek

Ob eksternem indoevropskem gradivu (sti. kravíṣ- s ‘surovo, krvavo meso’, gr. κρέας s, Red κρέως ‘meso’, lat. cruor m, Red cruōris ‘kri’) tudi interno slovansko, predvsem slovensko (knjižno in narečno), vodi k razlagi, da je bil praslovanski samostalnik za kri *kry, Red *krъve prvotno osnova srednjega spola na -s-.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Attems 1993 = Karel Mihael Attems, Slovenske pridige, za prvo objavo pripravila in s spremnimi besedili opremila Lojzka Bratuž, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1993.

Dolenc 1984 = Janez Dolenc, Tolminski lokalizmi pri Preglju, v: Pregljev zbornik, ur. Joža Mahnič, Ljubljana: Slovenska matica, 1984, 63–70.

Elezović 1932 = Gligorije Elezović, Rečnik kosovsko-metohiskog dijalekta I, Beograd: Grafički umetnički zavod Planeta, 1932.

ESJS = Etymologický slovník jazyka staroslověnskeho 1–, Praha, 1989–.

ÈSSJa = Ètimologičeskij slovarь slavjanskih jazykov I–, Moskva, 1974–.

Furlan 2002/03 = Metka Furlan, Členitev (pra)indoevropščine. Izroček k predavanju Hetitščina 2002/03.

Hock 1992 = Wolfgang Hock, Der Flexionsakzent im mittelbulgarischen Evangelie 1139 I: Akzentgrammatik, II: Akzentwörterbuch, München: Verlag Otto Sagner, 1992.

Houtzagers 1985 = H. P. Houtzagers, The Čakavian Dialect of Orlec on the Island of Cres, Amsterdam: Rodopi, 1985.

Ivančič Kutin 2007 = Barbara Ivančič Kutin, Slovar bovškega govora, Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

Jurišić 1973 = Blaž Jurišić, Rječnik govora otoka Vrgade 2: rječnik, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1973.

Kenda-Jež 2002 = Karmen Kenda-Jež, Cerkljansko narečje: teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča: doktorska disertacija, Ljubljana: [Karmen Kenda-Jež], 2002 (razmnoženo). 〈http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5JJVA2QQ, dostop 7. 10. 2011.〉

Machek 1954 = Václav Machek, Česká a slovenská jména rostlin, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954.

Merkù MDT = Pavle Merkù, Materiali per un dizionario del dialetto sloveno del Torre = Gradivo za slovar terskega narečja. Hrani Etimološko-onomastična sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša v Ljubljani.

NIL 2008 = Dagmar S. Wodtko – Britta Irslinger – Carolin Schneider, Nomina im indogermanischen Lexikon, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2008.

Oblak 1891 = Vatroslav Oblak, Zur Geschichte der nominalen Declination im Slovenischen, Archiv für slavische Philologie 30 (1891), 25–68.

Pokorny 1959 = Julius Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch I, Bern – München: Francke Verlag, 1959.

Ramovš 1935 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika VII: dialekti, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935.

Ramovš 1941 = Fran Ramovš, Iz pojavov soglasniške sklanje, Slovenski jezik 4 (1941), 26–32. (Ponatis v: Fran Ramovš, Zbrano delo 2, ur. Jože Toporišič, Ljubljana: SAZU, 1997 (Dela razreda za filološke in literarne vede 23/II), 315–321.)

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika: skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49, Ljubljana: Univerzitetna študijska komisija (izd.) – DZS (zal.), 1952.

Razpet 2006 = Marko Razpet, Kako se reče po cerkljansko, Cerkno: Občina – Ljubljana: Jutro, 2006.

Repanšek 2010 = Luka Repanšek, Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *kry in staroirsko crú ‘kri’, Jezikoslovni zapiski 16 (2010), št. 1, 163–170.

Schindler 1975a = Jochem Schindler, L’apophonie des thèmes indo-européens en -r/n-, Bulletin de la Societé linguistique de Paris 70 (1975), št. 1, 1–10.

Schindler 1975b = Jochem Schindler, Zum Ablaut der neutralen s-Stämme des Indogermanischen, v: Flexion und Wortbildung: Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Regensburg, 9.–14. September 1973, ur. Helmut Rix, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1975, 259–267.

Skok = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1971–1974.

SLA = gradivo za Slovenski lingvistični atlas. Hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Spinozzi Monai 2009 = Liliana Spinozzi Monai, Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay, Udine: Consorzio universitario del Friuli – Sankt-Peterburg: St.Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences – Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2009.

Špehonja 2003 = Nino Špehonja, Vocabolario del Nediško. 〈http://www.lintver.it/pdf/vocabolario_natisoniano-italiano.pdf, dostop 1. 7. 2009.〉

Tentor 1950 = Mate Tentor, Leksička slaganja creskog narječja i slovenskoga jezika protiv Vukova jezika, Razprave razreda za filološke in literarne vede I, Ljubljana: SAZU, 1950.

de Vaan 2008 = Michiel de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and other Italic Languages, Leiden – Boston: Brill, 2008.

Velčić 2003 = Nikola Velčić, Besedar Bejske Tramuntane, Mali Lošinj: Katedra Čakavskog sabora Cres-Lošinj – Beli: Tramuntana – Rijeka: Adamić, 2003.

Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Furlan M. O slovenskem narečnem kri, kr(i)vesa ‘kri, krvi’ ali o prvotnem sklanjatvenem vzorcu praslovanskega *kry ‘kri’. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 27. oktober 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2360