Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa

Előd Dudás

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v18i2.2336

Povzetek

V prispevku je predstavljen zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa od samega začetka do prve svetovne vojne. Predstavitev se osredotoča na tiste črke, ki so v latinski abecedi manjkale, zato je njihovo označevanje povzročalo piscem večjo težavo. Predstavljeni so tudi viri posameznih črk in njihova povezanost z madžarskim, nemškim ali češkim črkopisom. Na koncu prispevka je preglednica črkopisov 41 prekmurskih knjig in časopisov.

Ključne besede

razvoj prekmurskega črkopisa, jezikovni stik, samoglasniki, soglasniki

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Balázs 1989 = János Balázs, A latin a Duna-tájon, v: Nyelvünk a Duna-tájon, ur. János Balázs, Budapest: Tankönyvkiadó, 1989, 95–140.

Balázs – Dede 2009 = Géza Balázs – Éva Dede, Bevezetés az európai helyesírásokba, v: Európai helyesírások. Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője, ur. Géza Balázs – Éva Dede, Budapest: Inter Kht. – PRAE.HU, 2009, 7–13.

Hadrovics 1951 = László Hadrovics, A XVI. századi protestáns horvát nyomtatványok helyesírása, A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 1 (1951), 164–172.

Jesenšek 1998 = Marko Jesenšek, Jezik prekmurskih abecednikov in učbenikov v 19. stoletju, v: Slovensko-madžarski jezikovni in književni stiki od Košiča do danes, ur. Stjepan Lukač – István Nyomárkay, Budimpešta: Košičev sklad, 1998, 121–138.

Jesenšek 1999 = Marko Jesenšek, Jezik v prvem prekmurskem časopisu Prijatel, v: Logarjev zbornik, ur. Zinka Zorko – Mihaela Koletnik, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 1999 (Zora 8), 327–343.

Jesenšek 2005 = Marko Jesenšek, Nastanek in razvoj prekmurskega jezika, v: Marko Jesenšek, Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2005 (Zora 33), 26–38.

Jesenšek 2008 = Marko Jesenšek, Prekmurska publicistika 19. in prve polovice 20. stoletja – med knjižno normo in tradicijo, Slavistična revija 56 (2008), št. 2, 103–113.

Jesenšek 2010 = Marko Jesenšek, Prekmuriana, Budapest: Balassi Kiadó – ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2010 (Opera Slavica Budapestinensia, Linguæ Slavicæ).

Kniezsa 1952 = István Kniezsa, A magyar helyesírás története, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1952.

Kniezsa 1959 = István Kniezsa, A magyar helyesírás története: második, javított kiadás, Budapest: Tankönyvkiadó, 1959.

Korompay 2005 = Klára Korompay, Helyesírás-történet, v: Magyar nyelvtörténet, ur. Jenő Kiss – Ferenc Pusztai, Budapest: Osiris Kiadó, 2005.

Novak 1936 = Vilko Novak, Izbor prekmurske književnosti, Celje: Družba sv. Mohorja, 1936 (Cvetje iz domačih in tujih logov 9).

Novak 1972 = Vilko Novak, Kajkavske prvine v prekmurski knjigi 18. stoletja, Slavistična revija 20 (1972), št. 1, 95–103.

Novak 1976 = Vilko Novak, Izbor prekmurskega slovstva, Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov, 1976.

Novak 1979 = Vilko Novak, Jezik prve prekmurske knjige, Studia Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 25 (1979), št. 2, 279–285.

Novak 1988 = Vilko Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine: poskusni snopič, Ljubljana: ZRC SAZU, 1988.

Novak 2006 = Vilko Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

Orožen 1996a = Martina Orožen, Prekmurski knjižni jezik, v: Martina Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika od Brižinskih spomenikov do Kopitarja, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1996, 356–372.

Orožen 1996b = Martina Orožen, Vprašanja prekmurskega knjižnega jezika, v: Martina Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika od Brižinskih spomenikov do Kopitarja, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1996, 373–380.

Škafar 1978 = Ivan Škafar, Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919, Ljubljana: SAZU, 1978.

Ulčnik 2009 = Natalija Ulčnik, Začetki prekmurskega časopisja, Bielsko-Biała itd.: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2009 (Zora 67).

Vince 1978 = Zlatko Vince, Putovima hrvatskoga književnog jezika, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1978.

Weiss 2009 = Peter Weiss, Novejši prekmurski narečni slovarji, v: Slovenski mikrokozmosi: medetnični in medkulturni odnosi, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2009 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 20), 52–61.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v18i2.2336

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.