Leksikalno-skladenjske spremembe v sodobni slovenščini

  • Andreja Žele Oddelek za slovenistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: leksika, skladnja, pomenotvorje, besedotvorje, tvorbenopretvorbene zmožnosti slovenščine

Povzetek

Pri različnofunkcijski širitvi besedil in besedja pomensko-skladenjske lastnosti današnje leksike predvsem zaradi visoke stopnje prevzetosti posegajo tudi v sistemskost slovenščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec 1952 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika 2: izpeljava slovenskih pridevnikov, 3: Zloženke, Ljubljana: SAZU, 1952 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 6).

Bajec 1959 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika 4: predlogi in predpone, Ljubljana: SAZU, 1959 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 14). FidaPLUS = 〈http://www.fidaplus.net/〉.

Gložančev и др. 2009 = Alenka Gložančev и др., Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri), под ред. Andreja Žele, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009.

Listkovna kartoteka in manjše elektronske zbirke iz obdobja 1990–2004, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Logar 2004 = Nataša Logar, Nove tehnologije in nekateri nesistemski besedotvorni postopki, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: FF, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2004 (Obdobja 22), 121–132.

MČ 1 = Mluvnice češtiny 1, Praha: Academia, 1986.

MSJ = Morfológia slovenského jazyka, Bratislava: Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied, 1966.

NSČ 1998 = Nová slova v češtině: slovník neologizmů 1, под ред. Olga Martincová и др., Praha: Academia, 1998.

NSČ 2004 = Nová slova v češtině: slovník neologizmů 2, под ред. Olga Martincová и др., Praha: Academia, 2004.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU – DZS, 1970–1991.

Stramljič Breznik 2004 = Irena Stramljič Breznik, Besednodružinski slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek za iztočnice na B, Maribor: Slavistično društvo, 2004 (Zora, Priročniki 1).

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: DZS, 1982.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe, zbirka Sopotnik).

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete – Partizanska knjiga, 1988.

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Partizanska knjiga, 1988.

Vidovič Muha 1993 = Ada Vidovič Muha, Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (z normativnim slovensko-nemškim vidikom), Slavistična revija 41 (1993), № 1, 161–192.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 22011.

Žele 2001 = Andreja Žele, Vezljivost v slovenskem jeziku (s poudarkom na glagolu), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Objavljeno
2015-07-23
Kako citirati
1.
Žele A. Leksikalno-skladenjske spremembe v sodobni slovenščini. JZ [Internet]. 23. julij 2015. [citirano 6. julij 2020.];19(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2325