K identifikaciji zgodnjepraslovanske akrostatične deklinacije ijevskih samostalnikov

  • Metka Furlan Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovanska ijevska deklinacija, praslovanska akrostatična deklinacija ijevskih samostalnikov, slovansko oblikotvorje, slovansko besedotvorje, slovanska leksika

Povzetek

V prispevku se na podlagi analize členov besedne družine *kostь f ‘os’ s fonemskim zaporedjem *-st’- in tipološko primerljivega gradiva drugih slovanskih besednih družin ugotavlja, da je bil v zgodnjem praslovanskem obdobju t. i. akrostatični deklinacijski vzorec ijevskih samostalnikov tipa sti. ávi-ḥ, Gsg ávy-aḥ oblikotvorno verjetno vsaj delno še aktiven in da ga je šele kasneje (in že v slovanskem jezikovnem sistemu) izpodrinil in nad njim prevladal dominirajoči proterokinetični tip *kȍstь < *-i-s, Gsg *kȍsti < *-e-s.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ARj = Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb: JAZU, 1880–1976.

BDA = B”lgarski dialekten atlas I–III: fonetika, akcentologija, leksika, Sofija: Knigoizdatelska k”šta Trud, 2001.

BER = B”lgarski etimologičen rečnik I–, Sofija: B”lgarska akademija na naukite, 1971–.

Bošković 1975 = Radosav Bošković, Tragovi praslovenske deklinacije osnova na ĭ s redukovanim osnovinskim suffiksom u casus obliqui, v: Radosav Bošković, Odabrani članci i razprave, Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1978, 410–412.

ČJA = Český jazykový atlas 3, Praha: Akademia, 1999.

ESJS = Etymologický slovník jazyka staroslověnského I–, Praha: Akademia, 1989–.

ESSJ = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I–V, avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1976–2007.

ÈSSJa = Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov: praslavjanskij leksičeskij fond 1–, Moskva: Nauka, 1974–.

Furlan 2000 = Metka Furlan, Praslovansko *ovcь (m.) : *ovьc (f.), v: Studia etymologica Brunensia 1, ur. Ilona Janyšková – Helena Karlíková, Praha: Euroslavica, 2000, 163–171.

Furlan 2007 = Metka Furlan, Besedna družina kot metoda etimološkega raziskovanja slovanskega leksikalnega fonda, v: Slovenska etimologija danas: zbornik simpozijuma održanog od 5. do 10. septembra 2006. godine, ur. Aleksandar Loma, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2007, 428–429.

Furlan 2008 = Metka Furlan, O slovenskih parih tipa kost : koščica ali o nastanku razmerja -st- : -šč-i- (K identifikaciji zgodnjepraslovanske deklinacije ijevskih samostalnikov), Jezikoslovni zapiski 14 (2008), št. 1, 7–27.

Furlan 2010 = Metka Furlan, Posebna tvorba kolektivnih samostalnikov na -ajne v cerkljanskem narečju, Jezikoslovni zapiski 16 (2010), št. 2, 35–43.

Grynčenko = Borys Grynčenko, Slovar’ ukrajins’koji movy I–IV, u Kyjivi, 1907–1909.

Gutsman = [Ožbalt Gutsman =] Oswald Gutsmann, Deutsch-windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschten windischen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abstammenden Wörter, Klagenfurt, 1789. (Obrnjena izdaja tega slovarja: Ludwig Karničar, Deutsch-windisches Wörterbuch ..., auf Slowenisch-Deutsch umgekehrt und bearbeitet von Ludwig Karničar, Graz: Institut für Slawistik der Universität, 1999 (Slowenistische Forschungsberichte 3).)

HER = Hrvatski enciklopedijski rječnik, ur. Ljiljana Jojić – Ranko Matasović, Zagreb: Novi Liber, 2003.

Houtzagers 1985 = H. Peter Houtzagers, The Čakavian Dialect of Orlec on the Island of Cres, Amsterdam: Rodopi, 1985 (Studies in Slavic and General Linguistics 5).

Ivančič Kutin 2007 = Barbara Ivančič Kutin, Slovar bovškega govora, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Janežič 1851 = Anton Janežič, Popólni ročni slovár slovénskega in němškega jezika, U Cělovcu: V zalóžbi J. Sigmundove knjigárnice, 1851.

Kalsbeek 1998 = Janneke Kalsbeek, The Čakavian Dialect of Orbanići near Žminj in Istria, Amsterdam – Atlanta: Rodopi, 1998 (Studies in Slavic and General Linguistics 25).

Kapović 2007 = Mate Kapović, The *vòl'ā-Type Accent in Slavic, v: Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology, ur. Mate Kapović – Ranko Matasović, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2007, 89–104.

Karničar 1990 = Ludvik Karničar, Der Obir-Dialekt in Kärnten: die Mundart von Ebriach/Obirsko im Vergleich mit den Nachbarmundarten von Zell/Sele und Trögern/Korte (Phonologie, Morphologie, Mikrotoponymie, Vulgonamen, Lexik, Texte),

Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990.

Kastelec – Vorenc = Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar, po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710), Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1997 (Slovarji).

Kenda-Jež 1994 = Karmen Kenda-Jež, Besedišče cerkljanskega narečja: zasnova narečnega slovarja (A–K): magistrska naloga, Ljubljana, 1994. (Tipkopis.)

Klingenschmitt 1980 = Gert Klingenschmitt, Zur Etymologie des Lateinischen, v: Lautgeschichte und Etymologie: Akten der VI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft Wien, 24.–29. September 1978, ur. Manfred Mayrhofer – Martin Peters – Oskar E. Pfeiffer, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1980, 208–222.

LiAKZ = Datoteka ledinskih imen Agencije Republike Sovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (stanje 2003), hrani Etimološko-onomastična sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Lindeman 1997 = Fredrik Otto Lindeman, Introduction to the »Laryngeal Theory«, Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 1997.

Lipljin 2002 = Tomislav Lipljin, Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora, Varaždin: Garestin, 2002.

Lorentz PW = Friedrich Lorentz, Pomoranisches Wörterbuch I–III, Berlin: Akademie Verlag, 1958–1971.

Machek 1968 = Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, druhé, opravené a doplněné vydaní, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1968.

Magner – Jutronić 2006 = Thomas F. Magner – Dunja Jutronić, Rječnik splitskog govora = A Dictionary of Split Dialect, Zagreb: Durieux – Dubrovnik University Press, 2006.

Merkù 2007 = Pavle Merkù, Materiali per un dizionario del dialetto sloveno del Torre = Gradivo za slovar terskega narečja, hrani Etimološko-onomastična sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

MSS = Jaromír Bělič – Adolf Kamiš – Karel Kučera, Malý staročeský slovník, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

Mukič 2005 = Franček Mukič, Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar, Szombathely: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2005.

Miletić 1940 = Branko Miletić, Crmnički govor, v: Srpski dijalektološki zbornik (Beograd) 9 (1940), 209–663.

Murko 1833 = Anton Janez Murko, Slovénſko-Némſhki in Némſhko-Slovénski rózhni beſédnik: Slovénſko-Némſhki Dél, V’ Grádzi: Janes Lavre Greiner, 1833.

Nemanić 1884 = David Nemanić, Čakavisch-Kroatische Studien, Wien: In Commission bei Carl Gerold’s Sohn, 1884.

Novak 1996 = Franc Novak, Slovar beltinskega prekmurskega govora, priredil in uredil Vilko Novak, Murska Sobota: Pomurska založba, 21996 (2009).

Pleteršnik = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1894–1895: elektronska izdaja, ur. Metka Furlan – Helena Dobrovoljc – Helena Jazbec, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – Kamnik: Amebis, 2006.

Pohlin = Marko Pohlin, Tu malu besedishe treh jesikov. = Das ist: das kleine Wörterbuch in dreyen Sprachen. = Quod est: parvum dictionarium trilingue, Laibach: gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger, 1781. (Faksimile: Tu malu besedishe treh jesikov = Das kleine Wörterbuch in dreyen Sprachen: 1781, München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1972 (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen 9).)

Ramovš 1924 = Franc Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Ramovš 1935 = Historična gramatika slovenskega jezika VII: dialekti, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935.

Ramovš 1997 = Zbrano delo 2, ur. Jože Toporišič, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 23/II).

Razpet 2007 = Marko Razpet, Kako se reče po cerkljansko, Cerkno: Založništvo Jutro, 2007.

Rousseau 1990 = André Rousseau, L’alternance *k-/- à l’initiale des mots en indo-européen, v: La reconstruction des laryngales, Paris: Société d’Edition Les Belles Lettres, 1990, 149–180.

Skok = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV, Zagreb: JAZU, 1971–1974.

SLA = Gradivo za Slovenski lingvistični atlas, hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Smole 1994 = Vera Smole, Oblikoglasje in oblikoslovje šentruperskega govora: doktorsko delo, Ljubljana, 1994. (Tipkopis.)

SP = Słownik prasłowiański I–, Wrocław idr.: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974–.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970–1991.

Steenwijk 1992 = Hans Steenwijk, The Slovene Dialect of Resia: San Giorgio, Amsterdam – Atlanta: Rodopi, 1992 (Studies in Slavic and General Linguistics 18).

Szemerényi 1970 = Oswald Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970.

Šašel 1957 = Jaroslav Šašel, Rožanski narečni besednjak, rokopis, hrani Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Škofic 1996 = Jožica Škofic, Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem: doktorska disertacija, Ljubljana, 1996. (Tipkopis.)

Špehonja 2003 = Nino Špehonja, Besednjak Nediško-Taljansko, Cividale, 2003.

Štrekelj 1887 = Karl Štrekelj, Morphologie des Görzer Mittelkarstdialektes mit besonderer Berücksichtigung der Betonungsverhältnisse,Wien: In Commission bei Carl Gerold’s Sohn, 1887.

Tentor 1909 = Mate Tentor, Der čakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso), JA 30 (1909), 146–204.

Težak 1981 = Stjepko Težak, Ozaljski govor, v: Hrvatski dijalektološki zbornik V, Zagreb: Jugoslavenska akademija nauka i umjetnosti, Razred za filološke znanosti, 1981.

Tominec 1964 = Ivan Tominec, Črnovrški dialekt: kratka monografija in slovar, Ljubljana: SAZU, 1964.

Tornow 1989 = Siegfrid Tornow, Burgenlandkroatisches Dialektwörterbuch, Berlin: Otto Harrassowitz, 1989.

Vaillant 1958 = André Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves II: morphologie, Paris: IAC, 1958.

Vaillant 1974 = Grammaire comparée des langues slaves IV: la formation des noms, Paris: Éditions Klincksieck, 1974.

Vasmer = Max Vasmer, Ètimologičeskij slovar’ russkogo jazyka I–IV: perevod s nemeckogo i dopolnenija člena-korrespondenta AN SSSR O. N. Trubačeva, Moskva: Progress, 21986–1987 (11964–1973).

Varbot 1984 = Žanna Ž. Varbot, Praslavjanskaja morfonologija, slovoobrazovanije i ètimologija, Moskva: Nauka, 1984.

Velčić 2003 = Nikola Velčić, Besedar Bejske Tramuntane, Mali Lošinj – Beli – Rijeka: Adamić, 2003 (Čakavska biblioteka 11).

Vlajić-Popović = Jasna Vlajić-Popović, Istorijska semantika glagola udaranja u srpskom jeziku: preko etimologije do modela semasiološkog rečnika, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2002.

Zdovc 1972 = Paul Zdovc, Die Mundart des Südöstlichen Jauntales in Kärnten: Lautlehre und Akzent der Mundart der »Poljanci«, Wien: Kommissionsverlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1972.

Živković 1987 = Novica Živković, Rečnik pirotskog govora, Niš: Prosveta, 1987.

Objavljeno
2015-07-23
Kako citirati
1.
Furlan M. K identifikaciji zgodnjepraslovanske akrostatične deklinacije ijevskih samostalnikov. JZ [Internet]. 23. julij 2015. [citirano 10. julij 2020.];19(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2319