Kaj še lahko prispeva raziskava ledinskih in hišnih imen

  • Maruša Brozovič Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: ledinska imena, hišna imena, potek raziskovalne diplomske naloge, mentorstvo, dodatna vrednost dela

Povzetek

Namen tega prispevka je na kratko povzeti in na posameznih primerih ponazoriti potek in rezultate raziskave ledinskih in hišnih imen v vasi Selšček, predvsem pa izpostaviti tisto, kar v naslov ni zajeto, a je prav tako pomemben metodološki, gradivski in kulturološki prispevek k osnovni raziskavi, nastal v sinergiji med raziskovalcem, informatorji, mentorji in še kom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Badjura 1953 = Rudolf Badjura, Ljudska geografija: terensko izrazoslovje, Ljubljana: DZS, 1953.

Bezlaj I = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I: A–J, Ljubljana: Mladinska knjiga,1976.

Bezlaj II = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika II: K–O, Ljubljana: Mladinska knjiga,1982.

Snoj 2009 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2009.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970–1991 〈http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html〉.

Šekli 2008 = Matej Šekli, Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi oklici, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Linguistica et philologica 22).

Šekli 2011 = Matej Šekli, Besedotvorje (pra)slovanskega glagola v primerjalnojezikoslovni luči, Filološke pripombe 9 (2011), št. 1, 129–146 〈http://philologicalstudies.org〉.

Objavljeno
2015-07-22
Kako citirati
1.
Brozovič M. Kaj še lahko prispeva raziskava ledinskih in hišnih imen. JZ [Internet]. 22. julij 2015. [citirano 12. avgust 2020.];19(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2311