Vprašanje časa prevzema madžarskih izposojenk v prekmurski knjižni jezik

Előd Dudás

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v20i1.2279

Povzetek

Prispevek se osredotoča na predstavitev slovansko-madžarskih in madžarsko-prekmurskih jezikovnih stikov. V njem je predstavljenih tudi nekaj konkretnih madžarskih izposojenk iz različnih terminoloških skupin. Osrednji del prispevka je posvečen vprašanju času prevzema madžarskih izposojenk v prekmurskem knjižnem jeziku. Pri ugotavljanju časa prevzema posameznih prevzetih besed so nam v pomoč glasovne in semantične premene srednjeveške madžarščine, ki jih ohranjajo nekatere iz madžarščine prevzete besede prekmurskega knjižnega jezika.

Ključne besede

jezikovni stik, madžarščina, knjižna prekmurščina, čas prevzema madžarskih izposojenk, glasovne in semantične premene

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Dudás 2012 = Előd Dudás, Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa, Jezikoslovni zapiski 18 (2012), št. 2, 149–165.

EMSzT 1975– = Erdélyi magyar szótörténeti tár 1–13, ur. Attila T. Szabó, Budapest Akadémiai Kiadó – Bukarest: Kriterion, 1975 –.

EWUng 1993–1997 = Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1–3, ur. Loránd Benkő, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993–1997.

Hadrovics 1975 = László Hadrovics, Szavak és szólások, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975.

Hadrovics 1985 = László Hadrovics, Ungarische Elemente im Serbokroatischen, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985.

Hadrovics 1989 = László Hadrovics, A magyar nyelv kelet-közép-európai szellemi rokonsága, v: Nyelvünk a Duna-tájon, ur. János Balázs, Budapest: Tankönyvkiadó, 1989, 7–46.

Hadrovics 1992 = László Hadrovics, Magyar történeti jelentéstan: rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992.

Jesenšek 2005 = Marko Jesenšek, Nastanek in razvoj prekmurskega jezika, v: Marko Jesenšek, Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2005 (Zora 33), 26–38.

Kniezsa 1974 = István Kniezsa, A magyar nyelv szláv jövevényszavai I/1–2, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974 (1955).

MNyT 2005 = Magyar nyelvtörténet, ur. Jenő Kiss – Ferenc Pusztai, Budapest: Osiris Kiadó, 2005.

MNyTNy 1–2 = A magyar nyelv történeti nyelvtana 1–2, ur. Loránd Benkő, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991–1995.

Novak 1997 = Vilko Novak, Prekmurska Martjanska pesmarica, v: Martjanska pesmarica, ur. Vilko Novak Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1997, 3–64.

NySz 1–3 = Gábor Szarvas – Zsigmond Simonyi, Magyar nyelvtörténeti szótár 1–3, Budapest: Hornyánszky, 1890–1893.

Orožen 1996 = Martina Orožen, Prekmurski knjižni jezik, v: Martina Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika od Brižinskih spomenikov do Kopitarja, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1996, 356–372.

Petrov-Slodnjak 1978 = Maria Petrov-Slodnjak, Zu den ungarischen Lehnwörtern in der regionalen Schriftsprache des Prekmurje im 18. und 19. Jahrhundert, Studia Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 24 (1978), št. 2, 295–328.

TESz 1–4 = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–4, ur. Loránd Benkő, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1984.

ÚMTSz 1–5 = Új magyar tájszótár 1–5, ur. Éva B. Lőrinczy, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979–2010.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v20i1.2279

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.