Vpliv stopnje ustreznosti terminološkim načelom in avtoritete avtorja termina na uveljavljenost terminov v odnosih z javnostmi

  • Katja Lumbar Lek d. d.
Ključne besede: terminologija, odnosi z javnostmi, uveljavljenost terminov, terminološka načela, avtoriteta avtorja

Povzetek

Prispevek obravnava vpliv stopnje ustreznosti terminološkim načelom in avtoritete njihovih avtorjev na uveljavljenost terminov v odnosih z javnostmi. Statistična analiza temelji na izboru terminov iz tiskanega gradiva s področja odnosov z javnostmi od leta 1989 do 2004, ko se je vzpostavil osnovni terminološki korpus, odnosi z javnostmi pa so doživeli svoj vzpon in dosegli legitimnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cabré 1999 = Maria Teresa Cabré, Terminology: theory, methods and applications, Amsterdam: John Benjamins, 1999.

Cruse idr. 2002 = Alan Cruse – Franz Hundsnurscher – Michael Job – Peter Rolf Lutzeier, Fachsprachen: ein Internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft = Languages for Special Purposes: an International Handbook of Special Language and Terminology Research, Berlin – New York: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2002.

Faber 2009 = Pamela Faber Benítez, The cognitive shift in terminology and specialized translation, MonTI, Monografías de Traducción e Interpretación, 2009, 107–134.

Humar 2004 = Marjeta Humar (ur.), Terminologija v času globalizacije, Ljubljana: ZRC SAZU, 2004.

ISO-standard 704, 1985, Principles and Methods of Terminology, International Organization for Standardization, 12.

Kalin Golob 2001a = Monika Kalin Golob, Družboslovno strokovno izrazje, Družboslovne razprave 17 (2001), št. 36, 119–122.

Kalin Golob 2001b = Monika Kalin Golob, Tvorjenje komunikološkega izrazja ob prevajanju temeljnih komunikoloških del v: Komunikološka hrestomatija 1, ur. Slavko Splichal, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 251–260.

Kalin Golob – Logar 2008 = Monika Kalin Golob – Nataša Logar, Terminologija odnosov z javnostmi: od upoštevanja terminoloških načel do pridobivanja podatkov iz besedil, Teorija in praksa 45 (2008), št. 6, 663–677.

Korošec 1972 = Tomo Korošec, Pet minut za boljši jezik, Ljubljana: DZS, 1972.

Leder 1986 = Zvonka Leder, O terminologizaciji jezikovnega znaka, v: Slovenski jezik v znanosti 1, ur. Ada Vidovič Muha, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1986 (Razprave Filozofske fakultete), 195–201.

Lumbar 2006 = Katja Lumbar, Problematika strokovnega izrazja v odnosih z javnostmi: magistrska naloga, Ljubljana: [K. Lumbar], 2006. (Tipkopis.)

Packeiser 2009 = Kirsten Packeiser, The General theory of Terminology: A Literature Review and a Critical discussion, Copenhagen: Copenhagen Business School, 2009. 〈http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/655/kirsten_

packeiser.pdf?sequence=1〉

Škiljan 1999 = Dubravko Škiljan, Javni jezik: k lingvistiki javne komunikacije, Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Urbančič 1973 = Boris Urbančič, O jezikovni kulturi, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973.

Verovnik 2002 = Tina Verovnik, Slovensko izrazje odnosov z javnostmi, Teorija in praksa 39 (2002), št. 5, 755–765.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Žagar Karer 2011 = Mojca Žagar Karer, Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Objavljeno
2015-09-17
Kako citirati
1.
Lumbar K. Vpliv stopnje ustreznosti terminološkim načelom in avtoritete avtorja termina na uveljavljenost terminov v odnosih z javnostmi. JZ [Internet]. 17. september 2015. [citirano 25. maj 2020.];20(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2277