Jezik in spol: ženska poimenovanja v slovenščini

  • Nuša Ščuka
Ključne besede: jezik, spol, ženska poimenovanja, spolno občutljiva raba jezika

Povzetek

V prispevku je na kratko predstavljen eden izmed vidikov iz zgodovine jezika in spola z osredotočanjem na spolno občutljivo rabo jezika. Nato so prikazane pomembnejše točke v problematiki jezika in spola v slovenskem jeziku, podrobneje so predstavljena ženska poimenovanja. Sledi še kratka predstavitev analize ženskih in moških poimenovanj na podlagi Slovarja slovenskega knjižnega jezika in obrazložitev le-teh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

http://www.lit.auth.gr/en/node/318 (dostop 21. 1. 2014)

Bajić 2012 = Nikola Bajić, Spolno (ne)občutljiva raba jezika v Srbiji in Sloveniji v teoriji in praksi, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 48 (2012), 124–128.

Burcar 2009 = Lillijana Burcar, Od socialistične k (neoliberalni) kapitalistični družbenoekonomski ureditvi: redefinicija državljanstva žensk, Borec 61 (2009), št. 657–661, 296–331.

Delhaxhe 2010 = Gender differences in educational outcomes: study on the measures taken and the current situation in Europe, ur. Arlette Delhaxhe, Brussels: Eurydice, 2010.

Hellinger 2011 = Marlis Hellinger, Guidelines for Non-Discriminatory Language Use, v: Wodak – Johnston – Kerswill 2011, 565–582.

Kranjc – Ožbot 2013 = Simona Kranjc – Martina Ožbot, Vloga spolno občutljivega jezika v slovenščini, angleščini in italijanščini, v: Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, ur. Andreja Žele, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Obdobja 32), 233–239.

Pavlidou 2011 = Theodossia-Soula Pavlidou, Gender and Interaction, v: Wodak –Johnston – Kerswill 2011, 412–427.

Plevnik 2010 = Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih: študija o položaju v Evropi in sprejetih ukrepih, ur. Tatjana Plevnik, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, 2010, 16–18.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970–1991.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Toporišič 2004 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2004, 412.

Wodak – Johnston – Kerswill 2011 = The SAGE Handbook of Sociolinguistics, ur. Ruth Wodak – Barbara Johnston – Paul E. Kerswill, London: Sage, 2011.

Objavljeno
2015-07-19
Kako citirati
1.
Ščuka N. Jezik in spol: ženska poimenovanja v slovenščini. JZ [Internet]. 19. julij 2015. [citirano 10. julij 2020.];20(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2263