Pobude za terminološke intervencije v Terminološki svetovalnici

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.10

Ključne besede:

terminologija, terminološko svetovanje, terminološka intervencija, uporabniki terminologije, terminološka načela

Povzetek

Prispevek obravnava terminološke intervencije, ki so jih predlagali uporabniki Terminološke svetovalnice na Terminologišču. Analiza je pokazala, da so glavni razlogi za terminološko intervencijo vsebinsko neustrezni termin, deloma ali v celoti prevzeti termin, predolgi termin in politično nekorektni termin. Pri utemeljevanju odgovorov v svetovalnici je bilo največkrat uporabljeno terminološko načelo ustaljenosti, ki mu sledita terminološko načelo vsebinske ustreznosti in terminološko načelo gospodarnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cimpanu 2020 = Catalin Cimpanu, GitHub to replace ‘master’ with ‘main’ starting next month, ZDNET, 19. september 2020, https://www.zdnet.com/article/github-to-replace-master-with--main-starting-next-month/.

Dobrovoljc 2023 = Helena Dobrovoljc, Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik po desetih letih delovanja (2012–2022), Jezikoslovni zapiski 29.2 (2023), 317–339.

Emma W 2020 = Emma W, Terminology: it's not black and white, National Cyber Security Centre, 30. april 2020, https://www.ncsc.gov.uk/blog-post/terminology-its-not-black-and-white.

Fajfar – Žagar Karer 2016 = Tanja Fajfar – Mojca Žagar Karer, Jože Toporišič in terminološka terminologija, v: Toporišičeva obdobja, ur. Erika Kržišnik – Miran Hladnik, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Obdobja 35), 57–64.

Fajfar – Žagar Karer 2023 = Tanja Fajfar – Mojca Žagar Karer, Ad hoc terminologija: analiza uporabe terminoloških načel v Terminološki svetovalnici na Terminologišču, Slavistična revija 71.4 (2023), 369–384.

Frangež idr. 2015 = Danijela Frangež – Anton Toni Klančnik – Mojca Žagar Karer – Bjørn-Erik Ludvigsen – Jarosław Kończyk – Fernando Ruiz Pérez – Mikko Veijalainen – Maurine Lewin, The Importance of Terminology Related to Child Sexual Exploitation, Revija za kriminalistiko in kriminologijo 66.4 (2015), 291–299.

Habbema idr. 2004 = J. D. F. Habbema – J. Collins – H. Leridon – J. L. H. Evers – B. Lunenfeld – E. R. teVelde, Towards less confusing terminology in reproductive medicine: a proposal, Human Reproduction 19.7 (2004), 1497–1501, https://doi.org/10.1093/humrep/deh303.

Hawke – Sheikhan – Rockburne 2023 = Lisa D. Hawke – Natasha Y. Sheikhan – Faith Rockburne, Lived experience engagement in mental health research: recommendations for a terminology shift, Health Expectations 26 (2023), 1381–1383, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hex.13775.

Horvat – Lešnik Mugnaioni – Plaz 2007 = Dalida Horvat – Doroteja Lešnik Mugnaioni – Maja Plaz, Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje: priročnik, Ljubljana: Društvo SOS telefon za ženske in otroke, 2007.

Jurša Potocco – Plevnik 2023 = Barbara Jurša Potocco – Matej Plevnik, Najpogostejši termini s pridevnikom telesni v slovenski kineziološki terminologiji in njihovi angleški ustrezniki, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 15 (2023), 107–129.

MacDonald 2023 = Taylor MacDonald, A Weed by Any Other Name: Culture, Context, and the Terminology Shift from Marijuana to Cannabis, Drug Enforcement and Policy Center 62 (2023), 1–13, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4322694.

McKenzie 2019 = Cameron McKenzie, Master-slave terminology alternatives you can use right now, TechTarget, 12. februar 2019, https://www.theserverside.com/opinion/Master-slave-terminology-alternatives-you-can-use-right-now.

Nicol – Osazuwa 2022 = Julia Nicol – Beverly Osazuwa, Race and Ethnicity: Evolving Terminology, HillNotes, 31. januar 2022, https://hillnotes.ca/2022/01/31/race-and-ethnicity-evolving-terminology/.

Pečovnik 2020 = Tina Pečovnik, Sodobni trendi v slovenski vojaški terminologiji / Contemporary trends in Slovene military terminology, Sodobni vojaški izzivi / Contemporary military challenges: znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske, 22.1 (2020), 15–28, https://dk.mors.si/Dokument.php?id=1992&lang=slv.

Škornik 2020 = Vanesa Škornik, (Ne)utemeljenost terminološke intervencije pri terminu zrakoplov / Un-/justified terminological intervention in the use of Slovene equivalents for the term aircraft, Sodobni vojaški izzivi / Contemporary military challenges: znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske 22.1 (2020), 59–78, https://dk.mors.si/Dokument.php?id=1995.

Žagar Karer 2018 = Mojca Žagar Karer, Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi, Slavistična revija 66.2 (2018), 235–249.

Žagar Karer – Fajfar 2023 = Mojca Žagar Karer – Tanja Fajfar, Terminological problems of terminology users: analysis of questions in terminological counselling service on the Terminologišče website, Terminology 29.1 (2023), 78–102.

Prenosi

Objavljeno

08.06.2024

Kako citirati

Atelšek, S., Fajfar, T., Jemec Tomazin, M., Sitar, J., & Žagar Karer, M. (2024). Pobude za terminološke intervencije v Terminološki svetovalnici. Jezikoslovni Zapiski, 30(1), 219–235. https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.10

Številka

Rubrike

Iz svetovalnic